Zlepšování kvality ovzduší v hlavním městě Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech III. – „Kotlíkové dotace III.“

Zlepšování kvality ovzduší v hlavním městě Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech III - Kotlíková dotace III
  • Gesční odbor: Odbor životního prostředí
  • Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009913
  • Celkový schválený rozpočet: 28 597 085,44 Kč
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí
  • Doba trvání projektu: 02. 09. 2019 – 21. 09. 2022
  • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: Realizační fáze projektu byla zahájena 21. 10. 2019 příjmem žádostí. Příjem žádostí byl ukončen 30. 10. 2020. Průběžně probíhal proces administrace a proplácení žádostí a byly realizovány kontroly na místě u příjemců dotace. V rámci projektu bylo podpořeno 246 projektů na výměnu neekologického zdroje vytápění. Bylo provedeno celkem 24 kontrol na místě, z toho 12 kontrol před proplacením dotace a 12 kontrol po vyplacení dotace. U žádného z příjemců nebylo zaznamenána nesrovnalost, která by vedla k finančnímu postihu a vrácení poskytnuté podpory. Závady, které byly KS evidovány, spočívaly v nekompletnosti dokumentace archivované u žadatele. Následně byly tyto nesrovnalosti odstraněny. 

Projekt byl ukončen k 21. 9. 2022. Nyní běží udržitelnost projektu po dobu 5 let od jeho ukončení.

Webové stránky: https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/kotlikove_dotace_iii/kotlikove_dotace_Praha_III.html

Projekt "Kotlíkové dotace III." podporuje výměnu neekologických zdrojů vytápění na pevná paliva za ekologické zdroje splňující emisní požadavky. Primárním cílem projektu je snížit emisní zatížení obyvatel na území hl. města Prahy a současně tím zlepšit kvalitu ovzduší v rámci řešeného území. Projekt navazuje na úspěšnou realizaci "Kotlíkových dotací I." a "Kotlíkových dotací II." Realizace projektu má mít pozitivní dopad nejen na životní prostředí, ale i zdravotní stav obyvatel. Hlavní aktivitou projektu je administrace finanční podpory na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území hl. města Prahy, která bude poskytována na základě žádostí o přidělení dotace fyzickým osobám za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí. Součástí aktivity je příprava a revize platných pravidel pro žadatele a příjemce, příjem žádostí a jejich hodnocení, administrace podpořených projektů, věcná kontrola, kontrola na místě, platba dotace koncovým uživatelům, uživatelská podpora žadatelů a příjemců.

 

10. května 2023
22. listopadu 2023