Z historie nadačního fondu

Zastupitelstvo hlavního města Prahy svým usnesením číslo 18/7 ze dne 19. června 2008 schválilo zřízení Nadačního fondu Cesta ke vzdělání a zároveň schválilo jeho zakládací listinu.

Nadační fond Cesta ke vzdělání byl zřízen za účelem poskytování finančních příspěvků prostřednictvím grantového programu zaměřeného na

a) podporu stáží (studijních pobytů) nadaných žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří, působících na území hlavního města Prahy, na odpovídajících pracovištích teoretické nebo praktické výuky v zahraničí

b) podporu účasti žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří, působících na území hlavního města Prahy, popř. jejich pedagogů na soutěžích, festivalech, přehlídkách či konferencích v zahraničí.

Zřizovatel se zavázal do Nadačního fondu Cesta ke vzdělání vložit 10 000 000 Kč a zároveň jmenoval správní radu nadačního fondu ve složení: MUDr. Pavel Bém, Ing. Marie Kousalíková, Mgr. Jiří Růžička, MUDr. Robert Grill, Ph.D., Ing. Eva Bartoňová, a Ing. Milan Johanis a dozorčí radu nadačního fondu ve složení: Ing. Zdena Javornická, Ing. Dagmar Krutská a Jan Slezák.

Dne 13. ledna 2009 byl předsedou správní rady zvolen Mgr. Jiří Růžička, místopředsedkyněmi byly zvoleny Ing. Eva Bartoňová a Ing. Marie Kousalíková a sekretářem Nadačního fondu Cesta ke vzdělání se stal PaedDr. Jiří Pilař. Dne 16. ledna 2009 byla předsedkyní dozorčí rady zvolena Ing. Dagmar Krutská.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy následně svým usnesením číslo 29/13 ze dne 17. září 2009 schválilo dodatek zakládací listiny Nadačního fondu Cesta ke vzdělání, kterým byl rozšířen okruh podporovaných aktivit a tím jeho působnost. Účel zřízení Nadačního fondu Cesta ke vzdělání je od této změny poskytování finančních příspěvků prostřednictvím grantového programu zaměřeného na

a) Podporu vzdělávacích pobytů žáků a studentů pražských středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří (dále jen pražských škol) na odpovídajících pracovištích teoretické nebo praktické výuky v zahraničí za účelem studia odborných předmětů v cizím jazyce.

b) Podporu vícestranné odborné spolupráce mezi pražskými školami a pracovišti teoretické nebo praktické výuky v zahraničí odpovídajícího zaměření formulované společnými projekty.

c) Podporu odborných stáží pedagogických pracovníků pražských škol na odpovídajících pracovištích teoretické nebo praktické výuky v zahraničí, včetně podpory jazykových pobytů.

d) Podporu účasti žáků a studentů pražských škol, včetně jejich pedagogů na mezinárodních soutěžích, festivalech a přehlídkách v zahraničí a podporu mezinárodních soutěží, festivalů a přehlídek v Praze, je-li organizátorem pražská škola.

e) Podporu vyrovnání příležitostí ke vzdělání a rozvoje kompetencí při vzdělávání žáků a studentů pražských škol se speciálními vzdělávacími potřebami.

f) Podporu předprofesní přípravy žáků a studentů pražských škol.

Dne 30. listopadu 2011 se sekretářem Nadačního fondu Cesta ke vzdělání se stal Ing. Adam Šimčík.

Dne 20. prosince 2011 správní rada Nadačního fondu Cesta ke vzdělání zvolila na návrh Rady hlavního města Prahy za členy správní rady doc. MUDr. Bohuslava Svobodu, CSc., MUDr. Pavla Béma, Andreu Vlásenkovou, Mgr. Jiřího Růžičku, Ing. Evu Bartoňovou a PaedDr. Jiřího Pilaře a za členy dozorčí rady JUDr. Helenu Chudomelovou, Ing. Zdenu Javornickou a Ing. Dagmar Krutskou s účinností od 10. ledna 2012.

Dne 9. února 2012 byl předsedou správní rady zvolen Mgr. Jiří Růžička, místopředsedkyní Andrea Vlásenková a místopředsedou PaedDr. Jiří Pilař. Předsedkyní dozorčí rady byla zvolena JUDr. Helena Chudomelová.

Dne 6. ledna 2015 správní rada Nadačního fondu Cesta ke vzdělání zvolila na návrh Rady hlavního města Prahy za členy správní rady Mgr. Jiřího Růžičku, Ing. Drahoslava Matonohu, MgA Elišku Kaplický Fuchsovou, RNDr. Marcelu Plesníkovou, Mgr. Jana Čížinského, Ing. Petra Pavlíka, Ph.D. a za členy dozorčí rady Ing. Mgr. Irenu Ropkovou, Ing. Zdenu Javornickou, RNDr. Bc. Zdeňku Hamhalterovou s účinností od 11. ledna 2015.

Dne 29. ledna 2015 byl předsedou správní rady zvolen Mgr. Jiří Růžička, místopředsedkyní RNDr. Marcela Plesníková a místopředsedou Ing. Drahoslav Matonoha. Předsedkyní dozorčí rady byla zvolena Ing. Mgr. Irena Ropková.

Dne 26. dubna 2016 se sekretářkou Nadačního fondu Cesta ke vzdělání se stala Bc. Pavlína Šimčíková.

Dne 9. ledna 2018 správní rada Nadačního fondu Cesta ke vzdělání zvolila na návrh Rady hlavního města Prahy za členy správní rady Mgr. Jiřího Růžičku, Ing. Drahoslava Matonohu, MgA Elišku Kaplický Fuchsovou, RNDr. Marcelu Plesníkovou, Mgr. Jana Čížinského, Ing. Petra Pavlíka, Ph.D. a za členy dozorčí rady Ing. Mgr. Irenu Ropkovou, Ing. Zdenu Javornickou, RNDr. Bc. Zdeňku Hamhalterovou s účinností od 12. ledna 2018.

Dne 5. března 2018 byl předsedou správní rady zvolen Mgr. Jiří Růžička, místopředsedkyní RNDr. Marcela Plesníková a místopředsedou Ing. Drahoslav Matonoha.

Dne 9. května 2018 byla předsedkyní správní rady zvolena Ing. Mgr. Irena Ropková.

S účinností ode dne 16. května 2019 byla za členku správní rady zvolena Ing. Mariana Čapková.

S účinností ode dne 16. května byl za člena dozorčí rady zvolen PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.

Dne 1. října 2019 byl za předsedu dozorčí rady zvolen PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.

Správní rada Nadačního fondu Cesta ke vzdělání na návrh Rady hl. města Prahy dne 11. ledna 2021 schválila nové členy správní rady RNDr. Pavlu Tůmovou, MgA. Davida Kašpara, Mgr. Jiřího Růžičku, Ing. Drahoslava Matonohu a RNDr. Marcelu Plesníkovou. Vzhledem k tomu, že Ing. Mariana Čapková, MBA, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva HMP, byla na uvolněné místo člena správní rady navržena usnesením Rady hl. města Prahy č. 485 ze dne 25. března 2019, její tříleté funkční období trvá.

Správní rada na svém zasedání dne 11. ledna 2021 rovněž schválila na návrh Rady hl. města Prahy nové členy dozorčí rady RNDr. Bc. Zdeňku Hamhalterovou a Ing. Martina Kubelku s účinností od 13. ledna 2021. Vzhledem k tomu, že PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et. Ph.D., radní HMP pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání, byl na uvolněné místo člena dozorčí rady navržen usnesením Rady hl. města Prahy č. 485 ze dne 25. března 2019, jeho tříleté funkční období trvá.

 

9. prosince 2021
9. prosince 2021