Individuální účelové dotace

Obecné informace

Hlavní město Praha v souladu se

Zásadami pro poskytování dotací hlavním městem Prahou v samostatné působnosti (dále jen "Zásady")

schválenými usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1743 dne 24.8.2020 poskytuje podle § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), dotace, tj. peněžní prostředky ze svého rozpočtu právnické nebo fyzické osobě na stanovený účel.

Přednostně hl. m. Praha poskytuje dotace na činnosti a služby v rámci programových dotací, neboť tak je zajištěna dlouhodobá systémová podpora dotovaných činností a služeb a větší objektivita hodnocení jednotlivých žádostí včetně jejich srovnání.

Individuální dotace poskytuje hl. m. Praha výjimečně a pouze za podmínky, že se jedná o mimořádný přínos pro hl. m. Prahu nebo že jde o podporu žadatele postiženého vyšší mocí a že žádost obsahuje pádné zdůvodnění těchto podmínek.

Individuální dotace se neposkytne na účel, který spadá do programových dotací, nebo na pravidelně (každoročně) se opakující účel anebo je-li Žádost odůvodněna zejména jen časovými důvody (tj. nemohla být podána ve lhůtě Programu).

Při hodnocení žádosti o individuální dotaci se posoudí jednak soulad žádosti se Zásadami a jednak kvalita žádosti a projektu, přičemž se přiměřeně použijí kritéria (zejména účelnost, potřebnost, efektivnost, hospodárnost a proveditelnost) a další podmínky platné pro Program podpory cestovního ruchu , který upravuje podmínky  pro poskytování programových dotací pro daný rok - proto všem zájemcům o individuální dotaci doporučujeme tento program prostudovat.

Postup při podání žádosti o individuální účelovou dotaci:

  • Žádost musí být podána s ohledem na ustanovení čl. I. odst. 3 Zásad, nejméně 75 dní před začátkem konání akce, na určeném formuláři (viz níže)
  • V žádosti musí být mj. srozumitelně a dostatečně odůvodněno, proč nebyla podána v rámci programových dotací (upozorňujeme, že dle Zásad není postačujícím odůvodněním pouhá nemožnost podání žádosti o programovou dotaci z časových důvodů)
  • Žádost bude následně zpracována, předána k posouzení hodnotitelům a pak spolu s odbornými hodnoceními předána k projednání v příslušných orgánech (žádosti do 200 000 Kč v Radě hl. m. Prahy, žádosti nad 200 000 Kč nejprve ve Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP a poté v Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m.  Prahy)
  • mimořádných a odůvodněných případech lze podat žádost i v kratším termínu (týká se zejména akcí, které se konají do 60 dnů po schválení rozpočtu, akcí vzešlých ze zahraničních vztahů hl. m. Prahy, akcí souvisejících s hostováním zahraničních umělců apod.). V těchto případech musí být součástí podané žádosti výčet objektivních příčin zkráceného termínu podání.

Rozhodnutí o poskytnutí / neposkytnutí dotace je většinou známo do 75 dní od podání žádosti.

Termíny jednání Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP

Žádost o poskytnutí individuální účelové dotace

Formulář žádostí o poskytnutí individuální účelové dotace je k dispozici na

K přístupu do Profilu žadatele je nutné se zaregistrovat. Údaje se ukládají do Profilu žadatele a propisují se do dalších formulářů žádostí žadatele, resp. formulářů pro finanční vypořádání dotací.

Bližší informace k elektronickému odeslání žádostí o individuální účelovou dotaci v oblasti cestovního ruchu   

Vyúčtování - finanční vypořádání individuální účelové dotace v oblasti cestovního ruchu

Elektronické FORMULÁŘE pro finanční vypořádání individuální účelové dotace jsou k dispozici:

na Portálu finanční podpory https://granty.praha.eu/GrantyPortal/default

nebo prostřednictvím odkazů

Všem žadatelům doporučujeme přístup k formulářům prostřednictvím Portálu finanční podpory HMP. Údaje se ukládají do Profilu žadatele a propisují se do dalších formulářů žádostí žadatele, resp. formulářů pro finanční vypořádání dotací. K přístupu do Profilu žadatele je nutné se zaregistrovat.

Bližší informace k elektronickému odeslání formuláře pro finanční vypořádání individuální účelové dotace v oblasti cestovního ruchu

K vyplnění formuláře žádosti a finančního vypořádání individuální účelové dotace ve formátu zfo je nutné stažení aplikace Software602 Form Filler

Návod pro použití Software602 Form Filler formuláře:

  1. Stáhněte si a nainstalujte aktuální verzi aplikace Software602 Form Filler
  2. Stáhněte si a uložte formulář žádosti/vyúčtování
  3. Otevřete formulář v nainstalované aplikaci
  4. Formulář kompletně vyplňte a nahrajte do něj požadované dokumenty
  5. Po vyplnění formuláře spusťte kontrolu vyplnění žádosti/vyúčtování (tlačítko „Provést kontrolu vyplnění žádosti/vyúčtování“ na konci formuláře)

Formulář poté odešlete stisknutím tlačítka „Odeslání elektronické žádosti na MHMP/Podat na Magistrát hl. m. Prahy“, poté nezapomeňte formulář vytisknout, opatřit podpisem a se všemi přílohami odeslat poštou či doručit

Kontakt na technickou podporu (v případě technických problémů s odesláním žádosti či vyúčtování):
hot-line_granty@asd-software.cz a telefon: 583 300 722 (v pracovních dnech 8.00- 17.00)

25. května 2023
18. prosince 2023