PROGRAMOVÉ DOTACE PRO ROK 2022

INFORMACE K VYÚČTOVÁNÍ 

Finanční vypořádání dotace poskytnuté v rámci Programu podpory cestovního ruchu pro 2022

Při finančním vypořádání dotace na podporu cestovního ruchu pro rok 2022 (dále jen "vyúčtování") je třeba postupovat v souladu s "Programem podpory cestovního ruchu pro rok 2022" a Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace.

Vyúčtování se podává na příslušném formuláři zároveň v elektronické a tištěné verzi. Za rovnocenný způsob k tištěné formě podání se považuje i odeslání žádosti prostřednictvím datové schránky. Věnujte, prosím, pozornost informacím uvedeným u jednotlivých oken a kolonek formuláře.

FORMULÁŘE pro vyúčtování dotace (zvlášť pro Opatření I. a zvlášť pro Opatření II.) jsou k dispozici z profilu žadatele na Portálu finanční podpory. K přístupu do profilu žadatele je nutné se na Portálu finanční podpory přihlásit nebo zaregistrovat. https://granty.praha.eu/GrantyPortal/default

Podrobnější informace k finančnímu vypořádání dotace pro jednotlivá opatření - ZDE:

OPATŘENÍ I., Podpora asociačního kongresového průmyslu

OPATŘENÍ II., Podpora akcí s celostátním nebo mezinárodním významem

 


Další informace pro příjemce programových dotaci (grantů) hlavního města Prahy v oblasti cestovního ruchu pro rok 2022

Změny v realizaci kongresu/konference/akce (sále jen „Projektu“) oproti podané žádosti, resp. podepsané smlouvě

A. Příjemce dotace je povinen ihned písemně (e-mailem) oznámit odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy - odd. cestovního ruchu (dále jen Odbor) veškeré změny, které nastaly nebo nastanou v realizaci Projektu po podání žádosti o dotaci nebo po podpisu dotační smlouvy, a to vždy PŘED realizaci Projektu. Pokud bude informace zaslaná Odboru po tomto termínu, bude žádost o změnu považována za bezpředmětnou a poskytnutá dotace bude v plné výši vrácena poskytovateli. Totéž platí i pro případ, že změna v realizaci projektu nebude nahlášena Odboru vůbec.

Odůvodněné a řádně nahlášené změny v realizaci podpořených Projektů způsobem dle výše uvedeného odstavce budou řešeny v součinnosti s Odborem.

  • Změna termínu realizace Projektu

je možná pouze v rámci roku 2022 (nejpozději do 31.12.2022). V případě řádně nahlášené změny termínu bude s příjemcem uzavřen dodatek ke smlouvě, který však musí být předem schválen Radou HMP, resp. Zastupitelstvem HMP. Celý proces tak trvá několik týdnů.  Upozorňujeme, že poslední zasedání ZHMP v r. 2022 před volbami je stanoveno na  8.9.2022.

Pokud dojde k přesunutí realizace Projektu nebo jeho části do roku 2023, nelze dotaci poskytnutou pro rok 2022 využít.

  • Změna „formátu“ realizace Projektu (např. z fyzické realizace na hybridní)

V případě řádně nahlášené změny budou tyto případy řešeny individuálně. Upozorňujeme, že dotace v oblasti cestovního ruchu jsou určeny na podporu příjezdového cestovního ruchu. Z tohoto důvodu není možné dotaci použít na realizaci Projektu pouze ve virtuální podobě.

  • Další změny Projektu (místo realizace, rozsah realizace apod.)

V případě jakýchkoliv dalších zamýšlených změn v souvislosti s realizací Projektu oproti se obracejte na Odbor, každý případ se bude řešit individuálně ve spolupráci s příjemcem dotace.

B. Změna počtu registrovaných delegátů kongresu/konference u poskytnutých dotací v rámci Opatření I.

Pokud počet fyzicky se účastnících delegátů klesne u kategorie A. pod 500 osob a u kategorie B pod 200 osob, příjemce je povinen vrátit plnou výši dotace poskytovateli.

Pokud bude počet osobně přítomných delegátů nižší, než je uvedeno ve smlouvě, avšak neklesne u kategorie A. pod 500 osob, resp. u kategorie B pod 200 osob, vrátí příjemce  poskytovateli pouze alikvotní část dotace.

Změna ve finálním počtu registrovaných fyzicky se účastnících delegátů bude zohledněna po realizaci kongresu/konference v rámci finančního vypořádání dotace (nemusí být Odboru hlášena předem).


Program podpory cestovního ruchu pro rok 2022 

(podmínky, vzorová smlouva, hodnotící kritéria)

vyhlášen USNESENÍM RADY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. 2374 ze dne 4.10.2021


Schválené dotace pro rok 2022

Dotace pro rok 2022 byly projednány v Radě hl. m. Prahy dne  4.4.2022 a v Zastupitelstvu hl. m. Prahy dne 28.4.2022 a schváleny na základě usnesení


 

26. července 2021
26. července 2021