Programové dotace pro rok 2024

Hl. m. Praha usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2244 ze dne 16. 10. 2023 Vyhlásilo dotace hl. m. Prahy „PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2024“. Dotace jsou určeny k podpoře kongresů, konferencí a dalších akcí realizovaných na území hl. města Prahy v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024. Dovolujeme si informovat že dne 1. ledna 2024 nabyla účinnosti novela zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, která v některých oblastech zásadním způsobem mění dosavadní znění tohoto zákona. Nově přísluší rozhodovat o poskytování dotací nepřesahujících 1 000 000 Kč Radě hlavního města Prahy. Žádosti nad 1 000 000 Kč budou projednány nejprve ve Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP a poté v Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m. Prahy.

Schválené dotace pro rok 2024

Dotace pro rok 2024 byly projednány v Radě hl. m. Prahy dne 15. 4. 2024 a v Zastupitelstvu hl. m. Prahy dne 18.4.2024 a schváleny na základě usnesení

Rady hl. m. Prahy č. 647 (přílohy č. 2, 3, 4, 5, 6, 8)

Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 13/9 (přílohy č. 2, 3, 4, 5)


Dotace jsou určeny k podpoře kongresů, konferencí a dalších akcí realizovaných na území hl. města Prahy v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

  • V Opatření I. – na podporu vícedenních asociačních kongresů a konferencí pro odborné publikum (ve 3 kategoriích – I.A, I.B a I.C)
  • V Opatření II. – na podporu vícedenních akcí s celostátním nebo mezinárodním významem s přínosem pro příjezdový cestovní ruch (ve 2 kategoriích – II.A a II.B)
  • V Opatření III. – na podporu akcí vztahujících se k vybraným významným výročím roku 2024 (ve 2 kategoriích):
    • - III.A  – u příležitosti 100. výročí úmrtí Franze Kafky a
    • - III. B – u příležitosti Roku české hudby 2024

FORMULÁŘE žádostí (zvlášť pro každé Opatření) jsou k dispozici z Profilu žadatele na Portálu finanční podpory na odkazu https://granty.praha.eu/GrantyPortal/default

K přístupu do Profilu žadatele je nutné se na Portálu finanční podpory přihlásit nebo zaregistrovat. Údaje se ukládají do Profilu žadatele a propisují se do dalších formulářů žádostí žadatele (později i do formulářů pro finanční vypořádání dotace). Na portálu je  videonápověda k registraci i přihlášení žadatele a k nastavení a správě profilu žadatele. 


Návod pro odeslání vyplněného formuláře (žádosti):

Formulář pro dané Opatření otevřete, kompletně vyplňte a nahrajte do něj požadované dokumenty. Po vyplnění formuláře spusťte kontrolu vyplnění žádosti (tlačítko „Provést kontrolu vyplnění žádosti/vyúčtování“ na konci formuláře). Formulář poté odešlete stisknutím tlačítka „Odeslání elektronické žádosti na MHMP/Podat na Magistrát hl. m. Prahy“, po tomto elektronickém podání dojde k vygenerování kódu.


Žádost musí být podána současně v elektronické a tištěné podobě. Za rovnocenný způsob k tištěné formě podání se považuje i odeslání žádosti prostřednictvím datové schránky registrované na Žadatele. ID datové schránky je 48ia97h.


Tištěná forma žádosti, resp. žádost podaná prostřednictvím datové schránky musí obsahovat kód vygenerovaný po elektronickém podání. Verze Žádosti musejí být identické, a to včetně příloh. Pro dodržení lhůty je rozhodné datum odeslání Žádosti v tištěné formě, resp. datum odeslání prostřednictvím datové schránky. Tištěná žádost musí být podepsaná osobou oprávněnou / osobami oprávněnými / za žadatele jednat a podána buďto přímým podáním na podatelně Magistrátu hl. m. Prahy (Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v úředních hodinách podatelny) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na jednu z výše uvedených adres, v obálce nadepsané „Program podpory cestovního ruchu pro rok 2024“, včetně všech požadovaných příloh. Jednotlivé listy žádosti a příloh se nesešívají, přílohy budou pouze označeny.

U žádosti podané prostřednictvím datové schránky, jedná-li za právnickou osobu více oprávněných osob současně, musí být Žádost opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem všech těchto osob. V případě více žádostí stejného žadatele je třeba prostřednictvím datové schránky zaslat každou žádost samostatně. 


  • Nezapomeňte si včas opatřit úplný výpis z evidence skutečných majitelů (nejlépe prostřednictvím DS) – podrobné informace jsou uvedeny v žádosti
  • Pro Opatření I. si nezapomeňte opatřit potvrzený formulář vyjádření PCB, formulář ke stažení zde.

Kontakt na technickou podporu (v případě technických problémů s odesláním žádosti či vyúčtování): hot-line_granty@asd-software.cz a telefon: 583 300 722 (v pracovních dnech 8.00 - 17.00)

Podrobné informace k programu zde: "Program podpory cestovního ruchu pro rok 2024"


INFORMACE K VYÚČTOVÁNÍ:

Finanční vypořádání dotace poskytnuté v rámci Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2023

Při finančním vypořádání dotace na podporu cestovního ruchu pro rok 2023 (dále jen "vyúčtování") je třeba postupovat v souladu s "Programem podpory cestovního ruchu pro rok 2023" a Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace.

Vyúčtování se podává na příslušném formuláři zároveň v elektronické a tištěné verzi. Za rovnocenný způsob k tištěné formě podání se považuje i odeslání žádosti prostřednictvím datové schránky. Věnujte, prosím, pozornost informacím uvedeným u jednotlivých oken a kolonek formuláře.

FORMULÁŘE pro vyúčtování dotace (zvlášť pro Opatření I. a zvlášť pro Opatření II.) jsou k dispozici z profilu žadatele na Portálu finanční podpory. K přístupu do profilu žadatele je nutné se na Portálu finanční podpory přihlásit nebo zaregistrovat. https://granty.praha.eu/GrantyPortal/default

Podrobnější informace k finančnímu vypořádání dotace pro jednotlivá opatření - ZDE:

 

27. března 2023
23. dubna 2024