Důležité informace pro žadatele o podporu z Programu cestovního ruchu pro rok 2024

  • 3 minuty čtení

!! LHŮTA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE od 20.11.2023 do 11.12.2023 !!


Dotace jsou určeny k podpoře kongresů, konferencí a dalších akcí realizovaných na území hl. města Prahy v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

  • V Opatření I. – na podporu vícedenních asociačních kongresů a konferencí pro odborné publikum  (ve 3 kategoriích – I.A, I.B a I.C)
  • V Opatření II. – na podporu vícedenních akcí s celostátním nebo mezinárodním významem s přínosem pro příjezdový cestovní ruch (ve 2 kategoriích – II.A a II.B)
  • V Opatření III. – na podporu akcí vztahujících se k vybraným významným výročím roku 2024 (ve 2 kategoriích):   
    • III.A  - u příležitosti 100. výročí úmrtí Franze Kafky  
    • III. B - u příležitosti Roku české hudby 2024

FORMULÁŘE žádostí  (zvlášť pro každé Opatření) jsou k dispozici z Profilu žadatele na Portálu finanční podpory na odkazu  https://granty.praha.eu/GrantyPortal/default

K přístupu do Profilu žadatele je nutné se na Portálu finanční podpory přihlásit nebo zaregistrovat. Údaje se ukládají do Profilu žadatele a propisují se do dalších formulářů žádostí žadatele (později i do formulářů pro finanční vypořádání dotace). Na portálu je  videonápověda k registraci i přihlášení žadatele a k nastavení a správě profilu žadatele. 


Návod pro odeslání vyplněného formuláře (žádosti):

Formulář pro dané Opatření otevřete, kompletně vyplňte a nahrajte do něj požadované dokumenty. Po vyplnění formuláře spusťte kontrolu vyplnění žádosti (tlačítko „Provést kontrolu vyplnění žádosti/vyúčtování“ na konci formuláře). Formulář poté odešlete stisknutím tlačítka „Odeslání elektronické žádosti na MHMP/Podat na Magistrát hl. m. Prahy“, po tomto elektronickém podání dojde k vygenerování kódu.


Žádost musí být podána současně v elektronické a tištěné podobě. Za rovnocenný způsob k tištěné formě podání se považuje i odeslání žádosti prostřednictvím datové schránky registrované na Žadatele. ID datové schránky je 48ia97h.


Tištěná forma žádosti, resp. žádost podaná prostřednictvím datové schránky musí obsahovat kód vygenerovaný po elektronickém podání. Verze Žádosti musejí být identické, a to včetně příloh. Pro dodržení lhůty je rozhodné datum odeslání Žádosti v tištěné formě, resp. datum odeslání prostřednictvím datové schránky. Tištěná žádost musí být podepsaná osobou oprávněnou / osobami oprávněnými / za žadatele jednat a podána buďto přímým podáním na podatelně Magistrátu hl. m. Prahy (Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v úředních hodinách podatelny) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na jednu z výše uvedených adres, v obálce nadepsané „Program podpory cestovního ruchu pro rok 2024“, včetně všech požadovaných příloh. Jednotlivé listy žádosti a příloh se nesešívají, přílohy budou pouze označeny.

U žádosti podané prostřednictvím datové schránky, jedná-li za právnickou osobu více oprávněných osob současně, musí být Žádost opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem všech těchto osob. V případě více žádostí stejného žadatele je třeba prostřednictvím datové schránky zaslat každou žádost samostatně. 


  • Nezapomeňte si včas opatřit úplný výpis z evidence skutečných majitelů (nejlépe prostřednictvím DS) – podrobné informace jsou uvedeny v žádosti
  • Pro Opatření I. si nezapomeňte opatřit potvrzený formulář vyjádření Prague Convention Bureau, formulář ke stažení zde.

Kontakt na technickou podporu (v případě technických problémů s odesláním žádosti či vyúčtování):
hot-line_granty@asd-software.cz a telefon: 583 300 722 (v pracovních dnech 8.00 - 17.00)

Podrobné informace k programu zde: "Program podpory cestovního ruchu pro rok 2024"

LHŮTA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE od 20.11.2023 do 11.12.2023. Prosím, podávejte žádosti včas, aby byla možná jejich kontrola a případné doplnění.

 

15. listopadu 2023
15. listopadu 2023