PROGRAMOVÉ DOTACE PRO ROK 2021

PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2021

Informace pro příjemce dotaci (grantů) hlavního města Prahy v oblasti cestovního ruchu pro rok 2021

V souvislosti se současnými protiepidemickými opatřeními vlády ČR doporučuje Hlavní město Praha příjemcům dotací  v oblasti cestovního ruchu pro 2021 zvážit, zda lze předmětný kongres nebo předmětnou akci, na který/kterou se dotace poskytuje, uskutečnit v předpokládaném termínu a v rozsahu uvedeném v žádosti. V případě zamýšlených změn oproti podané žádosti, prosíme příjemce dotací, aby tyto změny ihned písemně (e-mailem) oznámili odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy - odd. cestovního ruchu (dále jen Odbor). Odůvodněné změny v realizaci podpořených akcí budou řešeny v součinnosti s Odborem.

Změna termínu realizace kongresu/akce je možná pouze v rámci roku 2021 (nejpozději do 31.12.2021). O změně termínu je třeba informovat odbor před termínem realizace kongresu/akce, který je uveden v žádosti o dotaci či v dotační smlouvě. Pokud bude informace zaslaná Odboru po tomto termínu, bude žádost o změnu považována za bezpředmětnou a dotace bude vrácena poskytovateli v plné výši.

Pokud dojde k přesunutí realizace kongresu/akce na rok 2022, nelze dotaci udělenou pro rok 2021 využít.

Dotace není určena na realizaci kongresu/akce či jejich částí ve virtuální podobě.

Podrobnější informace pro jednotlivá opatření zde:

OPATŘENÍ I., Podpora asociačního kongresového průmyslu

OPATŘENÍ II., Podpora akcí s celostátním nebo mezinárodním významem


VYÚČTOVÁNÍ  -  Finanční vypořádání dotace na podporu cestovního ruchu za rok 2021

Při finančním vypořádání dotace na podporu cestovního ruchu pro rok 2021 (dále jen "vyúčtování")  je třeba postupovat v souladu s "Programem podpory cestovního ruchu pro rok 2021" a veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace.

Vyúčtování se podává na příslušném formuláři zároveň v elektronické a tištěné verzi. Věnujte, prosím, pozornost informacím uvedeným u jednotlivých oken a kolonek formuláře.

FORMULÁŘE pro finanční vypořádání dotace ke stažení:

OPATŘENÍ I. Podpora asociačního kongresového průmyslu  

OPATŘENÍ II. Podpora akcí s celostátním nebo mezinárodním významem

Podrobnější informace k finančnímu vypořádání dotace pro jednotlivá opatření:

Informace k OPATŘENÍ I., Podpora asociačního kongresového průmyslu

Informace k OPATŘENÍ II., Podpora akcí s celostátním nebo mezinárodním významem

 


Schválené dotace pro rok 2021

Dotace pro rok 2021 byly projednány v Radě hl. m. Prahy dne  8.3.2021 a v Zastupitelstvu hl. m. Prahy dne 18.3.2021 a schváleny na základě usnesení


PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2021 byl vyhlášen USNESENÍM RADY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. 1996  ZE DNE 14.9.2020 

Program podpory cestovního ruchu pro rok 2021  (podmínky, vzor žádostí)


 

 

26. července 2021
26. července 2021