Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví

UNESCO postupuje podle Strategických střednědobých plánů (6 letých) a prováděcích dvouletých plánů. V jejich rámci mj. zabezpečuje provádění mezinárodních smluv, jejichž depozitářem je generální ředitel UNESCO. Jednou z těchto smluv je Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví z roku 1972. ČSFR přistoupila k této Úmluvě dne 15. 11. 1990 a závaznou se pro ni stala dnem 15. 2. 1991.

Agendu Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví v Sekretariátu UNESCO zabezpečuje útvar - Centrum světového dědictví, v jehož čele stojí pan Kishore Rao. Centrum světového dědictví organizačně a technicky zajišťuje chod rozhodujícího orgánu Úmluvy o světovém dědictví, a to Mezivládního výboru pro světové kulturní a přírodní dědictví.

Mezivládní výbor pro světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO

 • Skládá se ze zástupců 21 států, které přistoupily k Úmluvě o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (dále jen „Úmluva“ a které byly zvoleny na Valném Shromáždění smluvních států:, to se schází 1x za dva roky.
 • současné složení v roce 2013 (členové se mění každé 2 roky): Alžírsko, Kambodža, Kolumbie, Estonsko, Etiopie, Francie, Německo, Indie, Irák, Japonsko, Malajsie, Mali, Mexiko, Katar, Ruská federace, Senegal, Srbsko, Jižní Afrika, Švýcarsko, Thajsko, Spojené arabské emiráty
 • Zasedá jedenkrát ročně.
 • Rozhoduje např. o zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO, o vyškrtnutí ze Seznamu, o uložení opatření, doporučení apod. Snahou je předcházení konfliktním situacím ohrožující světové památky, a to konkrétními doporučeními a jinými intervenčními kroky ve vztahu k úřadům daného smluvního státu. V krajních případech přistupuje Mezivládní výbor světového dědictví v souladu s Úmluvou  k zápisu  dané památky na „Seznam světového dědictví v ohrožení“, není-li zjednána smluvním státem náprava může památku ze Seznamu světového dědictví vyškrtnout, jak se již v minulosti stalo.
 • Ve své činnosti se řídí Prováděcími pravidly k Úmluvě a ta jsou směrodatná i pro jednotlivé smluvní státy.

K září 2012 bylo na Seznamu světového dědictví UNESCO celkem 962 památek, z nichž je 745 kulturních, 188 přírodních a 29 smíšených. Ke stejnému datu bylo na Seznamu světového dědictví v ohrožení zapsáno celkem 38 památek.

Více podrobných informací na: http://whc.unesco.org/.

V posledních letech byl zástupce Magistrátu hlavního města Prahy členem oficiální delegace České republiky na zasedání Mezivládního výboru pro světové dědictví. Vzhledem k tomu, že Česká republika není členem zmíněného výboru, její delegace  měla statut pozorovatele. 

 • 8. 7. – 16. 7. 2006  zasedání Výboru světového dědictví ve Vilniusu, Litva
 • 23. 6. – 2. 7. 2007  zasedání Výboru světového dědictví v Christchurch, Nový Zéland
 • 2. 7. – 11. 7. 2008  zasedání Výboru světového dědictví v Quebeku, Kanada
 • 22. 6. - 30. 6. 2009 zasedání Výboru světového dědictví v Seville, Španělsko
 • 26. 7. - 3. 8. 2010 zasedání Výboru světového dědictví v Brasílii, Brazílie
 • 19. 6. - 29. 6. 2011 zasedání Výboru světového dědictví v Paříži, Francie
 • 24.6. - 6. 7. 2012 zasedání Výboru světového dědictví v Sankt Petěrburgu, Ruská federace

Hlavního města Prahy se na zasedání týká projednání a případná diskuse o světové památce „Historické jádro Prahy“. Zástupce hlavního města Prahy může být v průběhu zasedání vyzván odpovědět na případné dotazy.

Na základě Rozhodnutí Mezivládního výboru pro světové dědictví zpracoval Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s orgány památkové péče v letech 2007, 2008, 2009, 2010  a 2011 Zprávu o stavu památkové péče o historické jádro Prahy. Tyto zprávy byly podkladem pro následná jednání Mezivládního výboru pro světové dědictví v letech 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012.

8. července 2011
8. července 2011