Obnovené záhony u Šlechtovy restaurace

Č.p.20, k.ú. Bubeneč, Praha 7

  • 1 minuta čtení
  • 8 fotografií
x2020_10_02

Popis objektu a úprav:

Královská obora - park Stromovka je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 40595/1-1560, Královská obora – areál a je ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Praze, vyhlášeném rozhodnutím býv. odboru kultury NVP č.j. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 o určení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze a jeho doplňkem ze dne 9. 7. 1981, kterými se určuje toto ochranné pásmo a podmínky pro činnost v něm.

Královská obora byla založena v první polovině 14. století Janem Lucemburským na území osady Ovenec. Spojení s Pražským hradem zřejmě ústilo do východní brány u Černé věže. Přibližně od roku 1500, byla obora o svátku sv. Gotharda zpřístupňována veřejnosti. Od roku 1547 zde byl založen větší rybník a byly zde vysazené stromy přivezené z blízké Šárky. Následně došlo k rozšíření stávajícího rybníka, v jejímž středu byl z navážky vytvořen kruhový ostrov. Kvůli zásobování rybníka vodou z Vltavy bylo pod Letnou vybudováno mimořádné technické dílo zvané Rudolfova štola. Obora byla několikrát poničena v důsledku válečných tažení, pro původní účel byla zčásti obnovena za vlády Marie Terezie.

V roce 1804 byla zpřístupněna veřejnosti a od této chvíle byla snaha změnit oboru na velký park. K rozšíření promenádního prostranství u Šlechtovy restaurace došlo až po roce 1880 v historizujícím krajinářském a dendrologicky orientovaném pojetí. Před restaurací vznikla promenáda, kam byly soustředěny významné dřeviny a vybudovány geometricky řešené záhony. Oválný záhon u Šlechtovy restaurace je znázorněn na mapovém podkladu z roku 1885.

Předmětem památkové ochrany kulturních památek zahradního umění je objekt jako celek, zejména architektonická kompozice historické zahrady: její půdorys, různé profily jejího terénu, rostlinná hmota – dřeviny, jejich barevnost, jejich rozmístění a vzájemné poměry, stavební či dekorativní prvky a tekoucí i stojaté vody s příslušným zrcadlením.

V letošním roce došlo k obnovení oválného záhonu a k úpravě ostatních záhonů před Šlechtovou restaurací. Tyto zahradní úpravy vrací do parku původní historický prvek a jsou proto z hlediska památkové péče vítány.

2. října 2020
2. října 2020