Oprava fasád a oken dvou domů v Táborské ulici

č. p. 372 a 411, k. ú. Nusle, Táborská 36 a 34, Praha 4

  • 1 minuta čtení
  • 9 fotografií
Táborská 36 a 34

Popis objektu:
Dva sousedící čtyřpodlažní objekty z přelomu 19. a 20. století jsou součástí uliční řady domů s obdobnými bohatě historizujícími či secesně-historizujícími uličními  fasádami, které se nacházejí  v pohledově exponovaném prostoru památkové zóny Nusle. Památková hodnota těchto domů spočívá především v jejich sourodém začlenění do urbanistické struktury, prostorové a hmotové skladby jednotně koncipovaného historického urbanistického celku, vzniklého na konci 19. století a počátku 20. století. Předmětem památkové ochrany jsou charakter, architektura objektů a jejich exteriér.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektů byly provedeny udržovací práce, tj.  oprava a nátěr uličních fasád  a renovace špaletových oken. Provedenými pracemi se přispělo k obnovení autentického vzhledu těchto historických objektů a došlo k jejich funkčnímu, technickému a estetickému zhodnocení. Rovněž tyto práce byly přínosem pro oživení dobového vzhledu dotčeného uličního interiéru. 

 

14. září 2015
14. září 2015