Oprava fasády domu Žitomírská 38

č.p. 599, k.ú. Vršovice, Žitomírská 38, Praha 10

  • 1 minuta čtení
  • 10 fotografií
Žitomírská 38

Popis objektu:
Řadový nárožní nájemní dům je situovaný na území památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice. Byl postaven roku 1910 stavitelem Temínem v historizujícím stylu. Objekt je o šesti nadzemních podlažích a podkroví. Uliční průčelí je členěno arkýři, balkóny a lodžiemi s balustrádami, římsami, šambránami, rustikou a dalšími štukovými detaily a figurální plastickou výzdobou. Nároží je ukončeno věží. Na uličním průčelí jsou okna s rovným nadpražím, segmentovým a půlkruhovým. Okna jsou dvoukřídlá s horním nečleněným ventilačním křídlem. Památková hodnota objektu spočívá v jeho celkové podobě, kvalitním architektonickém a materiálovém pojetí a zároveň v jeho sourodém začlenění do urbanistické struktury, prostorové a hmotové skladby jednotně koncipovaného historického urbanistického celku. Objekt svým výrazovým pojetím dokumentuje historický vývoj městské zástavby v příslušném časovém úseku a slohovém období a je součástí architektonického řešení dané lokality.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Fasády v původním architektonickém detailu, řemeslném provedení a barevnosti mají pro vzhled stavby a pro uchování neporušeného průčelí velký význam. Oprava fasád nárožního objektu spočívala v opravě základních ploch fasád i štukové výzdoby jejich vyčistěním, doplněním narušených částí materiálem shodného složení. Barevnost má značný podíl na celkovém výrazu objektu, jde o doklad dobového estetického cítění a vysoké kvality tehdejší uměleckořemeslné práce. Proto bylo navrženo barevné řešení, které odpovídalo dobovému architektonickému řešení barevnosti fasád v teplém okrovém odstínu. Provedené udržovací práce přispěly ke zlepšení stavebnětechnického stavu budovy, k jejímu funkčnímu i estetickému zhodnocení a jejich provedení umožnilo návrat k autentickému vzhledu dotčeného pohledově exponovaného objektu. Provedenými pracemi došlo k uchování památkové a vypovídací hodnoty dotčeného objektu.

Obnova uličních fasád byla provedena za finanční podpory - grantu hlavního města Prahy vlastníkům památkově významných objektů (více - ZDE).

 

Fotogalerie

Fotogalerie 2

28. července 2016
28. července 2016