Oprava uliční fasády obytného domu v ulici Dejvická v Dejvicích

Dejvická 18

č.p. 255, k.ú. Dejvice, Dejvická 18, Praha 6

  • 1 minuta čtení
  • 6 fotografií

Popis objektu:
Objekt č.p.  255  je v památkové zóně Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice, prohlášené vyhláškou hl. m. Prahy č. 10/1993 Sb.hl. m. Prahy, o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany.
Secesně historizující obytný dům s obchody v parteru z let 1908 – 1909 projektoval Josef Stránský a později stavebně pozměnil zejména návrh fasády Josef Keller. V roce 1927 byl objekt stavitelem Josefem Lipšem navýšen o 5. NP. Objekt má trojtraktovou dispozici a tříosou uliční fasádu opatřenou bohatou výzdobou geometrické i rostlinné štukatury. Omítky uliční fasády jsou vápenné, vrchní omítka štuková, stávající novodobé oplechování je provedeno z pozinkovaného plechu, stávající domovní dřevěné dvoukřídlové symetrické vstupní dveře s nadsvětlíkem nejsou původní. Památková hodnota objektu spočívá v jeho celkové podobě, kvalitním architektonickém a materiálovém pojetí a zároveň v jeho sourodém začlenění do jednotně koncipovaného historického urbanistického celku. Objekt svým výrazovým pojetím dokumentuje historický vývoj městské zástavby v příslušném časovém úseku a je součástí architektonického řešení dané lokality.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Fasády v původním architektonickém detailu, řemeslném provedení a barevnosti mají pro vzhled stavby a pro uchování neporušeného průčelí velký význam. Oprava dotčené fasády spočívala v opravě nejpoškozenějších částí omítky, očistění od odlupujícího se stávajícího nátěru, v oplechování parapetů oken z měděného plechu, nanesení nové omítky v podobném složení a shodném tvaru, provedení štukové výzdoby tak, aby reliéf zůstal ostrý a provedení nových dešťových žlabů a svodů. Barevnost má značný podíl na celkovém výrazu objektu, jde o doklad dobového estetického cítění a vysoké kvality tehdejší uměleckořemeslné práce. Proto bylo navrženo barevné řešení, které vycházelo ze sond na původní barevnost a odpovídalo dobovému architektonickému řešení barevnosti fasád. Nejprve byly provedeny vzorky barevnosti přímo na fasádě a poté, co byly odsouhlaseny, byla provedena celá fasáda. Provedenými pracemi došlo k uchování památkové a vypovídací hodnoty dotčeného objektu.

Fotogalerie

18. září 2014
18. září 2014