Přehled administrativní činnosti odboru památkové péče MHMP za rok 2011

administrativa
  • 2 minuty čtení

OPP eviduje za rok 2011 celkem 8080 spisů

Z toho oddělení státní správy památkové péče celkem      7334 žádostí

Z toho oddělení podpory ochrany památek celkem              746 spisů

Z toho právníci oddělení PP zpracovali celkem                      322 spisů


Žádosti v Pražské památkové rezervaci:

Malá Strana      383  žádostí

Staré Město      881  žádostí

Nové Město     1092  žádostí

Josefov               74  žádostí

Vyšehrad           69  žádostí

Hradčany          132 žádostí

Celkové množství žádostí, týkající se PPR – 2631 žádostí


Žádosti v  památkové zóně:

Vinohrady      723 žádostí

Žižkov            390 žádostí

Vršovice         232 žádostí

Nusle             264 žádostí

Karlín             132 žádostí

Dejvice           294 žádostí

Bubeneč        263 žádostí

Holešovice     374 žádostí

Smíchov        405 žádostí

Střešovice       79 žádostí

Celkové množství žádostí, týkající se PZ – 3156 žádostí


Žádosti v ochranném pásmu PPR        1822 žádostí

Žádosti v mimoochranném pásmu         870 žádostí


Množství žádostí, týkající se:

- Nemovitých kulturních památek                                1148 žádostí

- Národních kulturních památek                                    122 žádostí

- Prohlášení věci či objektu za kulturní památku           114 žádostí

- Odvolání proti rozhodnutí OPP                                      42 podání

- Mimoodvolacího řízení                                                    1 podání

- Petice                                                                              2 podání

- Stížností                                                                           8 podání

- Žádostí dle z. 106/1999 Sb. o volném přístupu k informacím  25 podání

- Účastenství dle z. 114/1992 Sb.                                    10 podání

- Městského okruhu                                                          10 podání

- Územního plánu                                                           52 podání

- Koordinovaných stanovisek                                   106 podání


Rozbor žádostí - spisů oddělení podpory ochrany památek (PP) - právní:

Bylo projednáno ve správním řízení

-           81 podnětů z Národního památkového ústavu

-         163 podnětů na základě vlastních zjištění a podkladů OPP MHMP

Bylo, v průběhu roku 2011, vydáno ve správním řízení

6 Rozhodnutí o uložení opatření podle § 67, zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

108 Rozhodnutí o uložení pokuty, podle ustanovení § 35 a § 39 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,  a  podle ustanovení § 28 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Bylo podáno a přijato

183 žádostí o grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2012 (z toho 55 žádostí na objekty ve vlastnictví Církví a Náboženských společností)


Rozbor žádostí - spisů oddělení státní památkové péče (OP):

Množství přijatých žádostí dle specializovaných územních pracovišť

SUP 1 -   1742 žádostí

SUP 2 –  1798 žádostí

SUP 3 –  1010 žádostí

SUP 4 –  1411 žádostí

SUP 6 – restaurování a prohlášení za KP –  120 žádostí

SUP 7 – archeologie –  1253 žádostí


Bylo vydáno ve správním řízení:

-         4498 Závazných stanovisek, podle § 149, zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů

-         1206 Rozhodnutí, podle § 67, zákona č. 500/2004  Sb., správní řád

-         973 Sdělení, podle ustanovení § 14, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči


K 1. 11. 2009 byl zahájen provoz datových schránek a datových zpráv, vyplývající ze zákona č. 300/2008 Sb. – během kalendářního období roku 2011

-         bylo vypraveno  –   4859 datových zpráv

-         bylo přijato – 11435 datových zpráv

 

Dne 22. 3. 2012

Zpracovala: Jitka Kyseláková

23. března 2012
23. března 2012