Rekonstrukce bývalých Elektrických a Dopravních podniků

č.p. 1477, Bubenská 1, k.ú. Holešovice, Praha 7

  • 1 minuta čtení
  • 19 fotografií
bývalé Elektrické a Dopravní podniky hl. města Prahy

Popis objektu a úprav:

Bývalá administrativní budova Elektrických podniků hl. města Prahy byla postavena mezi lety 1930–1935 na návrh Adolfa Beneše a Josefa Kříže ve stylu konstruktivismu.

Ve věci rekonstrukce dotčené budovy bylo vydáno závazné stanovisko OPP MHMP již v roce 2013. Další závazné stanovisko bylo vydáno v roce 2018, kdy byly zahájeny stavební práce.

Nemovitost č.p. 1477, k.ú. Holešovice, Bubenská 1, Praha 7, je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 40593/1-1559 (bývalé Elektrické a Dopravní podniky hl. města Prahy) a je v památkové zóně Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice, prohlášené vyhláškou hl. m. Prahy č. 10/1993 Sb. hl. m. Prahy, o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Předmětem památkové ochrany kulturních památek je objekt jako celek, zejména jeho historické vodorovné a svislé nosné konstrukce (zdivo), ale i veškeré autentické konstrukce a prvky nenosné a výplňové. 

Nejvíce problematickým prvkem stavby byl keramický obklad, neboť z posouzení stavu i dle předloženého posudku vypracovaného Kloknerovým ústavem vyplývalo, že 70 -75 % keramického obkladu fasád je poškozeno. Proto byla preferována varianta celoplošné výměny. Původní keramický obklad byl zachován na dvorních fasádách.

Dispoziční řešení dotčeného objektu, původně využívaného pro administrativní, kulturní a jiné účely, se vyznačuje hlavními chodbovými koridory, vybíhajícími z centrálního schodišťového prostoru, na které navazují jednotlivé kanceláře. Toto řešení z doby výstavby objektu zůstává zachováno, pouze v části objektu dochází k otevření dispozic. V současnosti se dokončuje rozsáhlá rekonstrukce objektu (mimo prostory bývalé polikliniky), která je výsledkem dlouholeté přípravy a projednávání s orgány památkové péče.

 

2. října 2020
2. října 2020