Životní prostředí v Praze v číslech a na mapách

U příležitosti vydání nové ročenky Praha - životní prostředí 2005 dnes radní RNDr. Miloš Gregar uspořádal ve vzdělávacím centru pražské ZOO setkání s týmem autorů publikace a zástupců spolupracujících organizací, se zástupci významných institucí z oblasti životního prostředí a s představiteli městských částí. Ocenil dlouholetý přínos ročenky a dalších informačních výstupů z oblasti životního prostředí pro vedení města, odborné spolupracovníky, Pražany ale i partnery v ČR a v zahraničí.

  • 3 minuty čtení

U příležitosti vydání nové ročenky Praha - životní prostředí 2005 dnes radní RNDr. Miloš Gregar uspořádal ve vzdělávacím centru pražské ZOO setkání s týmem autorů publikace a zástupců spolupracujících organizací, se zástupci významných institucí z oblasti životního prostředí a s představiteli městských částí. Ocenil dlouholetý přínos ročenky a dalších informačních výstupů z oblasti životního prostředí pro vedení města, odborné spolupracovníky, Pražany ale i partnery v ČR a v zahraničí.

Stalo se již dlouholetou tradicí Prahy, že informuje své občany o stavu životního prostředí ve městě. Město tím nejen naplňuje literu zákonů, ale také v praxi provádí politiku otevřené radnice. Svým uceleným přístupem ke zpracování informací o životním prostředí pro veřejnost i odborníky se Praha řadí mezi přední města Evropy“, řekl radní Gregar.

Magistrát hl. m. Prahy vydal již šestnáctou souhrnnou zprávu - ročenku Praha - životní prostředí 2005. Publikace je určena jak široké veřejnosti, tak odborníkům i pracovníkům veřejné správy a za dobu své existence si našla řadu příznivců. Obsah ročenky je členěn do kapitol pojednávajících o příčinách změn životního prostředí, o stavu jednotlivých složek jako ovzduší, voda, krajina apod. Dále obsahuje informace o zdraví obyvatelstva, základní informace o nástrojích politiky životního prostředí a množství kontaktů a odkazů na další zdroje informací, především na internetu. V řadě případů obsahuje údaje za několikaleté období a "suchá" čísla z tabulek jsou ilustrována grafy a mapkami. Samozřejmostí se již stalo dvojjazyčné zpracování (čeština a angličtina).

Z informací soustředěných z mnoha zdrojů a pravidelně publikovaných v ročence  je zajímavý ucelený přehled statistických údajů o Praze (obyvatelstvo, doprava aj.), údaje o zdrojích znečišťování ovzduší i o jeho kvalitě, o kvalitě vody (povrchové, pitné, odpadní), o ochraně přírody a krajiny, péči o zeleň, monitoringu pylů pro alergiky, dále o hospodaření s odpady či o hluku z automobilové dopravy. Nechybí ani přehled legislativy, informace o aktivitách skrytých pod zkratkami EIA či IPPC, o koncepcích města se vztahem k problematice životního prostředí, mezinárodních aktivitách, místní agendě 21, environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě, indikátorech životního prostředí aj.

Ročenka je jedním z výstupů Informačního systému o životním prostředí v Praze, který poskytuje řadu dalších informací na internetu, na webových stránkách města na adrese , v rubrice „MĚSTO“– „Životní prostředí“. Kromě řady ročenek v elektronické podobě (od r. 1992) zde naleznete např. Atlas životního prostředí Prahy s rozsáhlou sestavou tematických map. Ročenky, Atlas a další elektronické publikace o životním prostředí v Praze (ovzduší, ochrana přírody, hluk aj.) jsou opakovaně vydávány i na CD-ROM. Posledním z řady vydaných CD je Praha životní prostředí 6.

Ročenku i CD-ROM si mohou zájemci zakoupit například v 1. městském mapkupectví v Žatecké ulici č. 2 v Praze 1, nebo v CENIA, české informační agentuře životního prostředí, Kodaňská 10, Praha 10.

Bližší informace:

  • Ing. Jaroslav Šolc, tel. 236002682, jaroslav.solc@cityofprague.cz
  • Jana Pospíšilová, tel. 236002588,  jana.pospisilova@cityofprague.cz
  • Ing. Jiří Stach, tel. 236003243, jiri.stach@cityofprague.cz

 

V Praze 20. 6. 2005

 


Oblast životního prostředí, odpadového hospodářství a zásobování vodou spadá do působnosti radního hl. m. Prahy RNDr. Miloše Gregara
20. června 2006
20. června 2006