Plán udržitelné mobility Prahy a okolí (P+)

Rozvoj dopravy v hlavním městě se řídí řadou dokumentů. Vedle obecných strategií (Strategického plánu hl. m. Prahy a Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030) je rozvoj dopravy zakotven zejména v Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí (dále P+). Cílem P+ je rozvoj dopravního systému a území takovým způsobem, aby se lidé mohli bezpečně, snadno a pohodlně pohybovat na území pražské aglomerace a přitom je doprava nezatěžovala hlukem a znečištěním ovzduší, zabírala co nejméně veřejného prostoru a byla co nejméně závislá na fosilních palivech. Součástí toho je i územní rozvoj směrem k “městu krátkých vzdáleností” a podpora výstavby na území hlavního města, spíše než v jeho zázemí. P+ má městským organizacím a zástupcům městských částí sloužit jako kompas, který ukazuje, nakolik jejich konkrétní záměry přispívají k udržitelné mobilitě ve městě jako celku. Pro městské aktéry, kteří chtějí svými aktivitami přispět k cílům udržitelné mobility a hledají metodickou podporu, jsou určeny specializované prováděcí dokumenty jako Koncepce odstraňování bariér ve veřejné dopravě, Strategie a Standardy aktivní mobility, Zásady zřizování dobíjecí infrastruktury a řada dalších (https://iprpraha.cz/stranka/3397).

P+ obsahuje sadu opatření, která naplňují strategické cíle; jedná se o opatření, která: i) fyzicky upravují město, aby v něm bylo více bezpečného prostoru pro pohyb různými dopravními prostředky vč. chůze, a zbavují ho bariér (infrastrukturní), ii) ovlivňují zájem lidí o dopravu různými dopravními prostředky v míře slučitelné s lidským zdravím a kapacitou dnešní i budoucí uliční sítě (technologické a ekonomické) a iii) zefektivňují procesy spolupráce, plánování provozu a rozvoje dopravy s pomocí kvalitní datové základny (podpůrná vč. legislativních a komunikační). Zásobník opatření je spolu se strategickými cíli P+ přístupný na webu: https://poladprahu.cz/.

V současnosti prochází P+ plánovanou aktualizací s cílem zvýšit tempo pozitivních změn a prioritizovat opatření efektivní z hlediska dosažení strategických cílů. Aktualizaci a další aktivity kolem P+ koordinuje odbor dopravy MHMP, koordinátorkou je Markéta Braun Kohlová.

 

27. května 2016
16. dubna 2024