Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2019 Sb. hl. m. Prahy

  • 1 minuta čtení

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne … vydat podle § 44 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2019 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

l. V § 2 se věta druhá zrušuje.

2. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Pouliční uměleckou veřejnou produkci je zakázáno provozovat s aktivní nebo pasívní účasti zvířete.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ...

Přílohy:

Začátek připomínkování: 3. 6. 2024
Konec připomínkování: 3. 7. 2024

Kontaktní osoba: Mgr. Mgr. Ivana Lichá, Odbor živnostenský a občanskosprávní

Připomínkování návrhu právního předpisu

Návrh vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí

K tomuto tématu nejsou žádné příspěvky.
Diskuse

Anonymní uživatel, modified 1 Měsíc ago.

0
312

Anonymní uživatel, modified 2 Měsíce ago.

0
305