Informace o zpracování osobních údajů

Hlavní město Praha tímto poskytuje v souladu s článkem 13 a článkem 14 nařízení GDPR informace o zpracování osobních údajů v rámci své působnosti.

1. Správce osobních údajů

1. 1. Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, IČO: 00064581, Magistrát hlavního města Prahy jako správce (dále jen „Správce“) zpracovává osobní údaje subjektů. Subjekty mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce na e-mailové adrese posta@praha.eu. Za účelem posílení práv a záruk subjektu údajů při zpracování osobních údajů Správce jmenoval též osobu pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat na e-mailové adrese poverenecgdpr@praha.eu, příp. na adrese Mariánské nám. 2, Praha 1.

1. 2. Správce zpracovává osobní údaje subjektů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR").

2. Evidence záznamů o zpracování osobních údajů

Přehled odborů a odkazů na jednotlivá PDF ke stažení.

Název sekce / odboru / sekretariátu
Odbor "Archiv hl. m. Prahy"
Odbor bezpečnosti
Odbor daní, poplatků a cen
Odbor dopravněsprávních činností
Odbor evidence majetku
Odbor evropských fondů
Odbor hospodaření s majetkem
Odbor informatiky
Odbor kultury a cesotvního ruchu
Odbor legislativní a právní
Odbor bytového fondu
Odbor ochrany prostředí
Odbor dopravních agend
Odbor kontrolních činností
Odbor komunikace a marketingu
Odbor památkové péče
Odbor strategických investic
Odbor technické vybavenosti
Odbor volených orgánů
Odbor personální
Odbor projektového řízení
Odbor "Kancelář primátora"
Odbor "Kancelář ředitele MHMP"
Odbor rozvoje a financování dopravy
Odbor rozpočtu
Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči
Odbor služeb
Odbor školství a mládeže
Odbor stavebního řádu
Odbor sportu a volného času
Sekce finanční a správy majetku
Sekce služeb občanům
Sekce rozhodování o území
Odbor účetnictví
Odbor územního rozvoje
Odbor veřejných zakázek
Odbor živnostenský a občanskosprávní
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence

3. Práva uživatele

3. 1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů níže uvedená práva. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je není možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že subjekt údajů uplatní svá práva a jeho žádost bude shledána oprávněnou, Správce přijme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

Právo na přístup k osobním údajům Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným Správcem.
Právo na opravu Subjekt údajů může Správce požádat o opravu nepřesných osobních údajů.
Právo na výmaz Subjekt údajů může Správce požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR. 
Právo odvolat souhlas Subjekt údajů může kdykoli odvolat již udělený souhlas se zpracováním, a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.
Právo vznést námitku Pokud Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů na základě svých oprávněných zájmů, má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají.
Právo na omezení zpracování V určitých případech může subjekt údajů požadovat, aby Správce omezil prováděné zpracování (např. do doby vyřešení námitek subjektu údajů). 
Právo na přenositelnost údajů Subjekt údajů Může požádat Správce, aby subjektu údajů či třetí osobě předal osobní údaje, které o subjektu údajů na základě smlouvy či souhlasu zpracovává v elektronické podobě.


3. 2. Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost uživatele oprávněná, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

16. listopadu 2018
28. dubna 2024