Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 32400
Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA a SEA) - souhrnné údaje za rok 2019

29.12.2020 — Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění - dále "zákon", podléhají posuzování vlivů na životní prostředí záměry (projektová EIA) a koncepce (strategická EIA - SEA), jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. EIA je používaná zkratka z anglického názvu pro posuzování vlivů na životní prostředí: Environmental Impact Assessment. SEA pochází z anglického Strategic Environmental Assessment, což v překladu znamená strategické posuzování vlivů na životní prostředí. Souhrnné informace za rok 2019 zpracované pro Portál ŽP a Zprávu o ŽP v Praze v roce 2019.

Praha vyhlašuje granty na podporu projektů zlepšujících životní prostředí

28.2.2006 — Městská rada dnes schválila vyhlášení grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí v Praze na rok 2006. Oficiálně budou granty vyhlášeny do 6.března a příjem žádostí bude ukončen ve 12. hodin 14. dubna 2006. Výsledky grantového řízení budou oznámena do poloviny června.

Začalo projednávání vlivu stavby nové přistávací dráhy v Ruzyni na životní prostředí

25.10.2005 — Na žádost Ministerstva životního prostředí ČR se Praha v rámci řízení o vlivu stavby na životní prostředí vyjádřila k záměru mezinárodního letiště v Ruzyni postavit další paralelní vzletovou a přistávací dráhu (RWY 06R/24L). Stanovisko města dnes projednala rada a Praha v něm vznesla požadavky, jimiž investici podmiňuje. K hlavním patří včasná výstavba komunikací, které letiště budou obsluhovat a vyřešení alternativní hromadné dopravy k terminálu.

Novela přinese krajům daleko více práce, ale peníze resort neřešil

6.6.2006 — Městská rada se dnes musela zabývat situací, která vznikla po přijetí novely zákona o posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Novela výrazně zvyšuje rozsah i náročnost práce, kterou bude muset Praha vykonávat, ale ministerstvo životního prostředí k tomu nepřihlédlo a s prací na regiony nepřevedlo potřebné peníze. Primátor Prahy Pavel Bém se proto obrátí písemně na ministra Libora Ambrozka a bude žádat urychlené řešení.

Praha podporuje realizace energeticky úsporných opatření

18.8.2009 — Radní dnes udělili souhlas Městské části Praha 8 k podání žádosti na MŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí. Praha 8 chce žádat o finanční prostředky na zateplení dvou svých škol a polikliniky. Rada hl. m. Prahy zároveň odsouhlasila převody finančních prostředků ve výši 20,7 milionů korun na realizaci řady opatření směřujících k efektivnímu užití energie, snížení její spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energie v objektech škol.

Žádosti o dotace ve výši 185 milionů z fondů EU v rámci OP Životní prostředí

26.2.2008 — Petr Štěpánek, radní hlavního města Prahy, dnes informoval členy Rady hl. m. Prahy o výsledku 1. výzvy Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Z celkového počtu 28 akceptovaných žádostí podaných subjekty působícími na území hlavního města Prahy bylo schváleno celkem 10 projektů v navrhované výši dotace 185 milionů korun.

Mezinárodní spolupráce

5.2.2013 — Praha dlouhodobě usiluje o posilování svého významného postavení na evropské i světové scéně a o prohloubení mezinárodní spolupráce. Rozvíjí aktivní vztahy s partnerskými městy, zapojuje se do činnosti mezinárodních organizací a asociací samospráv, podílí se na výměně zkušeností a realizaci mezinárodních projektů, usiluje o prestižní ocenění a realizuje řadu dalších aktivit. Jednou z oblastí mezinárodní spolupráce je i problematika životního prostředí, která se uskutečňuje jak na úrovni politické (např. prostřednictvím účasti představitelů hl. m. Prahy ve Výboru regionů), tak na úrovni administrativy a odborných organizací města (informace zpracovaná na podkladě ročenky Praha životní prostředí 2012 a ročenek předešlých s doplněním aktuálních informací).

Začíná výstava o životním prostředí v Praze

4.2.2008 — Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy připravil ve Škodově paláci v Jungmannově ulici výstavu na téma Životní prostředí v Praze.