Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 68037
Praha má novou strategii pro IT, chce předejít neuváženým investicím

2.10.2019 — Rada hl. m. Prahy schválila novou strategii pro informační a komunikační technologie od současnosti až do roku 2025. Hlavním cílem je určit způsob a formu zabezpečení IT služeb a prostředků ICT podporujících práci Magistrátu hl. m. Prahy a sjednotit poskytované služby na celoměstské úrovni. Dokument určuje hlavní cíle rozvoje a provozu informačních systémů.

Koncepce

5.2.2024 —

Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze

11.8.2009 — Dokument byl schválen usnesením Rady HMP číslo 1767 ze dne 2. 12. 2008. Aktualizace popisu k 8/2009.

Praha má zpracovaný Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody na území hl. m. Prahy

31.1.2023 — V návaznosti na požadavek vodního zákona vyhotovilo hlavní město Praha ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody na území hl. m. Prahy (dále jen Plán pro sucho). Připravený a schválený dokument je nyní zveřejněn na webových stránkách města.

Praha má novou strategii cestovního ruchu: více domácích turistů a potřeby města na prvním místě

19.10.2020 — Vedení města společně s městskou společností Prague City Tourism a ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy připravilo Koncepci příjezdového cestovního ruchu hlavního města Prahy. Jejím smyslem je vybalancovat ekonomické přínosy turismu se strategickým zájmem města a jeho obyvatel. Nastavuje tak nový, komplexní a udržitelný přístup k problematice cestovního ruchu na území hlavního města. Koncepci ve čtvrtek 15. října 2020 jednomyslně schválili pražští zastupitelé.

Strategické dokumenty

6.12.2005 — Projekty, na které chtějí žadatelé získat prostředky z JPD 3, musí být v souladu s vládní, státní, národní nebo regionální strategií či politikou. V žádosti je třeba uvádět, na které strategické dokumenty příslušný projekt navazuje. Pro inspiraci jsme připravili souhrn odkazů na ty nejdůležitější z nich.

Praha má strategický výhled v oblasti závislostního chování na příštích pět let

29.8.2022 — Pražští radní odsouhlasili Strategii hlavního města Prahy pro oblast závislostního chování na období 2022-2027. Metropole tak k existujícímu plánu optimální sítě adiktologických služeb získává celkovou koncepci rozvoje sektoru, kterou ještě musí schválit Zastupitelstvo hl. města Prahy.

Hlavní město bude mít novou strategii příjezdového cestovního ruchu, pomůže jeho kultivaci

3.6.2024 — Cestovní ruch se v Praze bude řídit novou, aktualizovanou strategií.

Praha připraví novou ucelenou strategii rozvoje dopravní telematiky až do roku 2035

17.4.2023 — Rada hl. m. Prahy dnes schválila návrh zadat zpracování Strategie rozvoje dopravní telematiky Hlavního města Prahy do roku 2035. Strategie se má stát dvoudobým klíčovým koncepčním dokumentem pro přípravu investičních projektů a volbu technologií, které ovlivňují a řídí všechny formy dopravy na území hlavního města Prahy. Nová rozvojová strategie by se měla zaměřit současně na krátkodobý čtyřletý i dlouhodobý desetiletý horizont a měla by zohlednit spolupráci se všemi klíčovými orgány a společnostmi. Do přípravy tohoto koncepčního materiálu se proto zapojí mimo jiné odbory Magistrátu hl. m. Prahy, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., dále Technologie hl. m. Prahy, a.s. a také Operátor ICT, a. s.