Ateliér grafického designu a vizuální komunikace

Pedagogické vedení v letním semestru 2022/2023, kdy projekt vznikl.

Petr Krejzek, vedoucí ateliéru
Richard Jaroš, odborný asistent ateliéru

Ateliér připravuje studenty pro činnost ve všech oborech grafického designu jako samostatné tvořivé osobnosti schopné cíleně reagovat na grafické zadání, komunikovat v určeném prostoru a dopracovat vytyčený úkol do nejmenšího detailu. Studijní úkoly jsou probírány s odbornou naléhavostí, je zkoumán každý osobitý názor, nový pohled či neobvyklé řešení.

Grafický design chápeme jako neustále se měnící entitu, v níž se odvíjí celé spektrum společensko-kulturních potřeb a technologických změn. Podstatnou osou výuky je pak spolupráce na hlavním ateliérovém zadání s tzv. rotujícím pedagogem. Vedle působení vedoucího ateliéru se pak studenti každý semestr setkávají s přístupem dalšího pedagoga, který se úzce specializuje na problematiku, na kterou je semestr právě zaměřen. Studenti tak získávají mnohem širší rozhled, než kdyby se po celé studium setkávali pouze s jednou mistrovskou osobností, která by na jejich vývoj dlouhodobě působila. Jsou tak konfrontováni s mnohem diverzifikovanějšími přístupy k práci a v neposlední řadě mohou proniknout do konkrétního zadání podstatně hlouběji.

Snažíme se u studentů podporovat experimentální vztah k novým technologiím s akcentem na kritické a kreativní uvažování. Vnímají grafický design v kontextu své doby a utvářejí si zároveň dobrou představu o směru vývoje oboru a jeho potřebách. Témata ateliérových zadání se mohou pohybovat od zcela volných projektů až po velmi konkrétní společenské či technologické výzvy. Redesign magazínu. Vytvoření vlastní abecedy. Projekt Mars One. Fenomén doby. Hra. Motion plakát. 360° & virtuální realita. Knižní edice. Redesign a nový vizuální styl Radio 1. Vinylová edice vážné hudby pro Supraphon.

Důležitým rysem každého úkolu je systematická analýza, potěšení z práce, potřeba testovat oborové i vlastní hranice a pozitivní postoj k neznámému. Vedle celosemestrálních úkolů studenti pracují také na řadě kratších zadání často ve spolupráci s reálnými zadavateli, či se účastní rychlých workshopů podporující různá specifická zaměření.

UMlab - kreativní laboratoř UMPRUM

UMlab - nová kreativní laboratoř UMPRUM je ústředním místem pro spolupráci akademické sféry se soukromým sektorem i státní správou. Jeho cílem je dlouhodobá podpora studentských projektů s potenciálem pro využití v praxi, úzká spolupráce s průmyslem, firmami a dalšími spolupracujícími institucemi a prezentace společných projektů.