Implementace Krajského akčního plánu 2 – Inovace ve vzdělávání

Implementace Krajského akčního plaánu 2 - Inovace ve vzdělávání
  • Gesční odbor: Odbor projektového řízení
  • Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106
  • Celkový schválený rozpočet: 351 915 531,32 Kč
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Doba trvání projektu: 01. 06. 2021 – 30. 11. 2023
  • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: Projekt iKAP II – Inovace navázal na cíle a priority Krajského akčního plánu Prahy (KAP) a s pomocí 40 partnerů naplil konkrétní opatření KAP aktivitami přímo ve školách. Podpořil nadané žáky i žáky znevýhodněné nebo žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pomohl mnoho dětem s odlišným mateřským jazykem a jejich rodinám úspěšně projít školním vzděláváním. Po celou dobu podporoval rozvoj gramotností, kreativity a inovativnosti ve výuce, přispěl také k výrazné spolupráci středních škol s firmami.

Na tomto projektu se podílelo 40 partnerů. Aktivity jednotlivých partnerů byly po celou dobu realizace koordinovány Pražským inovačním institutem, v němž působil realizační tým projektu.

Plánovaný rozpočet projektu dosáhl téměř 345 mil. Kč. Realizace projektu probíhala od 1. června roku 2021 do 30. listopadu 2023.

Stav projektu: Proběhla finalizace všech výstupů za poslední monitorovací období. Projekt se nachází ve fázi ukončení projektu (listopad 2023), nyní probíhá doadministrování projektu. Byly naplněny veškeré plánované výstupy a monitorovací indikátory. V projektovém období se také podařilo naplnit všechny šablony.

projekt iKAP 2 -Inovace ve vzdělávání můžeme jednoznačně považovat za úspěšný, podařilo se v něm naplnit veškeré klíčové aktivity, které byly naplánovány na základě schváleného harmonogramu projektu. Jednalo se o již dříve zmíněných 7 klíčových aktivit jako jsou například Rovné příležitosti ve vzdělávání, Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, Ředitelská akademie, Podpora gramotností apod.

V klíčové aktivitě 04_Ředitelská akademie proběhla v pátém( posledním) monitorovacím období evaluace realizace Leadership programu, koučovací podpory a vzdělávání ředitelů v oblasti strategického řízení, proběhla setkání u kulatých stolů zaměřených na identifikaci problémů pražských škol a hledání jejich řešení. Individuální podpora ředitelů, vedoucích pracovníků škol i školských zařízení a dalších pedagogických pracovníků ve formě koučinku pokračovala až do listopadu, kdy byla ukončena.

V klíčové aktivitě 05_Podpora gramotností proběhla výuka např. v oblasti matematické a finanční gramotnosti, dále bylo cílem podpořit čtenářskou gramotnost, dále podpora digitálních gramotností – strojové učení a výuka AI pro žáky ZŠ, 3D tisk. Proběhlo školení v rámci jazykové gramotnosti – kurzy hovorové AJ. Partneři realizovali tematické workshopy.

V klíčové aktivitě 06_Podpora odborných škol v oblasti kariérového poradenství, podnikavosti a polytechniky v Kongresovém centru vznikla sdílená dílna HARDWARE LAB pro výuku technických předmětů. V tomto posledním sledovaném období se začali plně využívat rekonstruované prostory HW Labu pro workshopy. Dále proběhly eventy, konference a workshopy zaměřené na podporu podnikavosti učitelů. Také další aktivity např. výuka robotických stavebnic pro MŠ, podpora cirkulární ekonomiky na školách, školící programy v oblasti kariérového poradenství, série vzdělávacích kempů a letních škol.

Partneři:

Na tomto projektu se aktuálně podílí 40 partnerů. Aktivity jednotlivých partnerů jsou koordinovány Pražským inovačním institutem.

Pražský inovační institut, z.ú.

Univerzita Karlova

Elixír do škol, z. ú.

Post Bellum, z.ú.

Člověk v tísni, o.p.s.

Jules a Jim, z.ú.

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s.

CEDU - Centrum pro demokratické učení, o.p.s.

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11

Poradna Vigvam, z.ú.

Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské

Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1

OSE Czech Republic z.s.

Akademie řemesel Praha - Střední škola technická

Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25

Střední odborná škola Jarov

Česká asociace streetwork, z. s.

InBáze, z.s.

META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Středoškolský sněm hl. m. Prahy, z.s.

Institut firemní kultury, z.ú.

České vysoké učení technické v Praze

Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Praha – Čakovice

Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337

Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8

Vyšší odborná škola publicistiky

Mensa gymnázium, o.p.s.

Dívčí katolická střední škola

Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna

Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola

Euroškola Praha střední odborná škola s.r.o.

Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475

Mateřská škola, základní škola a gymnázium sv. Augustina

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.

Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA - Vyšší odborná škola, spol. s r.o.

Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní

Pražské humanitní gymnázium, školská právnická osoba

Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36

Webové stránky:

Pro více informací o projektu je možné také navštívit webové stránky, kde naleznete veškeré aktuality, ale také přímo přehled jednotlivých akcí projektu a důležité kontakty

10. května 2023
10. dubna 2024