Implementace modelu CAF a podpůrných aktivit pro moderní a efektivní řízení Magistrátu hlavního města Prahy

Implemetace modelu CAF
  • Gesční odbor: Odbor Kanceláře ředitele Magistrátu
  • Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_034/0002945 
  • Celkový schválený rozpočet: 4 461 675,00 Kč
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Doba trvání projektu: 01. 10. 2016 - 31. 12. 2018
  • Stav projektu: uzavřen

Hodnocení projektu: Díky zpracovaným výstupům z projektu a jejich provazbě získal Magistrát hl. m. Prahy dynamický přehled o svém fungování, a to v jakémkoliv požadovaném časovém období. V důsledku realizace projektu byla významně posílena manažerská role všech vedoucích zaměstnanců Magistrátu hl. města Prahy při efektivním řízení správních činností své organizační jednotky s využitím prvků procesního řízení a rovněž byla vytvořena funkční platforma pro systémové a efektivní řízení kvality Magistrátu hl. města Prahy jako celku.

Webové stránky: http://kvalitavs.cz/hlavni-mesto-praha-model-caf-2013/

Projekt byl zaměřen na zavedení systému kvality do prostředí Magistrátu hl. města Prahy za použití metody kvality CAF 2013, na zmapování procesů Magistrátu hl. města Prahy v přenesené působnosti a na vytvoření IT aplikace databázového typu. Zavedení systému hodnocení kvality v prostředí Magistrátu hl. města Prahy, a to prostřednictvím modelu CAF 2013 (Common Assessment Framework – Společný hodnotící rámec). Zavedení modelu CAF 2013, resp. proces sebehodnocení zahrnoval veškeré odbory Magistrátu hl. m. Prahy a jeho zvláštní organizační jednotky. Prostřednictvím implementace modelu CAF 2013 získal Magistrát hl. města Prahy nástroj pro iniciování procesu zlepšování v podobě námětů na zlepšování. Zhotovení procesního schématu Magistrátu hl. města Prahy v přenesené působnosti, čímž úřad získal další podpůrný nástroj k řízení a optimalizaci procesů s využitím prvků procesního řízení v rámci správních činností. V rámci projektu bylo zmapováno 120 procesů úřadu v přenesené působnosti. Vyhotovení IT aplikace databázového typu na míru specifickým potřebám úřadu – v rámci realizace tohoto cíle byl vytvořen softwarový nástroj k podpoře dosažení moderní veřejné správy, což úřadu umožňuje efektivně a on-line získávat přehled o výkonu svých správních činností s provazbou na řízení lidských zdrojů na úrovni organizačních jednotek. Zvýšení kvalifikace zaměstnanců Magistrátu hl. města Prahy formou odborného vzdělávání zaměřeného na hodnocení kvality, procesního řízení a využívaní IT aplikace databázového typu pro efektivní řízení a optimalizaci procesů a správních činností, které úřad vykonává. Zlepšení výkonnosti, efektivity, kvality a transparentnosti Magistrátu hl. města Prahy, s čímž bezprostředně souvisí kvalita poskytovaných veřejných služeb zákazníkům úřadu, jakožto primárního poslání úřadu a schopnost efektivního řízení úřadu.

13. února 2023
22. dubna 2024