Jednací řád výborů Zastupitelstva hlavního města Prahy

Výbory zřizuje Zastupitelstvo hlavního města Prahy (dále jen "Zastupitelstvo") jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti.

Jednací řád

výborů Zastupitelstva hlavního města Prahy

čl. 1

Tímto jednacím řádem se řídí postavení a jednání všech výborů Zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen „výbor“), není-li tímto jednacím řádem pro jednotlivé výbory stanoveno jinak.

čl. 2

(1) Výbory zřizuje Zastupitelstvo hlavního města Prahy (dále jen „Zastupitelstvo“) jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti.

(2) Zastupitelstvo volí předsedu a místopředsedu výboru z řad členů Zastupitelstva, další členy výboru z řad členů Zastupitelstva a občanů hlavního města Prahy a tajemníka výboru z řad zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „Magistrát“). Počet členů výborů určuje Zastupitelstvo tak, aby byl vždy lichý.

(3) Výbory plní úkoly stanovené zákonem, tímto jednacím řádem nebo úkoly, kterými je pověří Zastupitelstvo nebo Rada hlavního města Prahy (dále jen „Rada“). Rada může ukládat úkoly výborům jen v rozsahu své působnosti svěřené jí zákonem nebo Zastupitelstvem.

(4) Výbory ze své činnosti odpovídají Zastupitelstvu; Radě odpovídají jen v rámci jí vymezené působnosti.

(5) Výbory spolupracují s Radou.

(6) Výbory pravidelně předkládají 1 x ročně Zastupitelstvu zprávu o činnosti.

čl. 3

(1) Jednání výboru svolává a řídí jeho předseda nebo místopředseda či jimi pověřený člen výboru (dále jen „předsedající“).

(2) Výbory se scházejí podle potřeby.

(3) Jednání výboru se lze účastnit také prostřednictvím dálkového audiovizuálního přenosu (videokonference). Při videokonferenci musí být jednoznačně prokazatelná identita zúčastněného pomocí přenosu obrazu i zvuku.

(4) Účast na jednání výboru formou videokonference podle odstavce 3 je možná pouze po dobu vyhlášené mimořádné situace podle jiného právního předpisu v případě, že tak určí předsedající při svolání jednání výboru. Mimo dobu vyhlášené mimořádné situace je možné se účastnit na jednání výboru podle věty první pouze v případě, že tak určí předsedající při svolání jednání výboru a nevysloví-li žádný člen výboru s takovou účastí výslovný nesouhlas.

(5) V případě jednání výboru s možností účasti formou videokonference musí být součástí zveřejněné pozvánky odkaz, pod kterým se lze jednání výboru účastnit formou videokonference. Součástí zveřejněné pozvánky musí být též určení kontaktní osoby pro styk s veřejností.

(6) Předsedající navrhuje pořad jednání a způsob projednání jednotlivých bodů pořadu. Každý člen výboru může navrhnout doplnění nebo vypuštění bodu či jinou změnu pořadu jednání.

(7) Členové výboru jsou povinni se zúčastnit každého jednání výboru, jinak jsou povinni omluvit se před jednáním předsedovi výboru nebo tajemníkovi výboru s uvedením důvodu. Pozdní příchod nebo předčasný odchod člena výboru zaznamená tajemník výboru do prezenční listiny.

(8) Materiály k projednání předkládají členové výborů či jiné osoby předsedovi výboru. Předseda výboru ve spolupráci s tajemníkem výboru zajišťuje zveřejnění materiálů pro konkrétní jednání výboru na internetové stránce hlavního města Prahy a jejich rozeslání všem členům daného výboru a dále všem klubům členů Zastupitelstva, které nemají v daném výboru ani jednoho člena, pokud o to požádají. Materiály k projednání se rozesílají a zveřejňují s dostatečným časovým předstihem, pokud je to možné.

čl. 4

(1) Jednání výboru se mohou zúčastnit členové Zastupitelstva, kteří nejsou členy výboru. Tito členové Zastupitelstva mají při jednání  hlas poradní, musí jim však být uděleno slovo, pokud o to požádají.

(2) Výbory a předsedové výborů mohou přizvat na jednání výboru jakoukoliv osobu, jejíž vystoupení je vhodné v rámci projednávání bodu pořadu jednání, zejména zaměstnance hlavního města Prahy, zařazeného do Magistrátu, zástupce příspěvkových organizací a právnických osob, zřízených či založených hlavním městem Prahou.

(3) Jednání výboru je veřejné. Jednání výboru nebo jeho část může výbor prohlásit za neveřejné.

(4) Přítomné osoby nemohou zasahovat do jednání výboru, nejsou-li k tomuto vyzvány předsedajícím.

(5) Každý diskutující může vystoupit nejvýše dvakrát k témuž projednávanému bodu jednání, nerozhodne-li výbor hlasováním jinak. To neplatí pro členy výboru.

čl. 5

(1) K otázkám projednávaným výborem přijímá výbor stanoviska  jako podklad pro jednání Zastupitelstva a Rady, a to formou usnesení.

(2) Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí  usnesení výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů výboru.

(3) Usnesení výboru vyhotovuje tajemník výboru písemně a podepisuje je předseda výboru. Usnesení výboru jsou nedílnou součástí zápisu o jednání výboru a mohou být zaznamenána přímo, v rámci textu zápisu.

čl. 6

O jednáních výboru se sepisuje zápis, který podepisuje předseda výboru, tajemník a určený ověřovatel. Zápis, jehož součástí je prezenční listina, předkládá tajemník výboru odboru volených orgánů Magistrátu  do 7 dnů od jednání výboru. Oddělení volených orgánů Magistrátu odboru volených orgánů Magistrátu zveřejní předané zápisy ve strojově čitelné podobě na internetové stránce hlavního města Prahy do 3 dnů od převzetí zápisu od tajemníka výboru.

čl. 7

Zastupitelstvo vždy zřizuje výbor finanční, výbor kontrolní, výbor pro výchovu a vzdělávání a výbor pro národnostní menšiny.

čl. 8

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 22. 4. 2021.

 

27. dubna 2021
5. června 2024