Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství

Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství
  • Gesční odbor: Odbor školství, mládeže a sportu
  • Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0007972
  • Celkový schválený rozpočet: 261 379 094,06 Kč
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Doba trvání projektu: 01. 06. 2018 – 31. 05. 2021
  • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: Úspěšně proběhla praktická realizace klíčových intervencí, naplánovaných v krajském akčním plánu hlavního města Prahy. Řada nástrojů, jejichž uvedením do praxe došlo, v dlouhodobém měřítku přispěje k výraznému zkvalitnění pražského školství.

Partneři: Hospodářská komora hl. m. Prahy  https://www.hkp.cz/

Webové stránky: https://skoly.praha.eu/Projekty-ESF/Komplexni-program-rozvoje-a-podpory-prazskeho-skolstvi-KPR-Praha

Do realizace se zapojil široký okruh škol od mateřských, až po střední. Jednotlivých akcí se zúčastnilo 30 tisíc žáků. Aktivit proběhla celá řada. V projektu byly v prostředí středních škol a v domech dětí a mládeže umístěny nadstandardně vybavené třídy, které využívají rovněž žáci a pedagogové základních škol, které tak budou moci postupně vracet polytechnickou výchovu do svého vzdělávacího programu, aniž by složitě investovaly do vybavení vlastních dílen a do zajištění dalšího odborně kvalifikovaného personálu. Vedle běžných "dílen" je zaveden klíčový, a ze strany podniků tolik žádaný, program robotiky a mechatroniky. Celkem 48 tříd pražských škol se změnilo v moderní centra interaktivní výuky, které pomohou zavádět do pedagogické praxe moderní technologie a postupy. Tato centra výrazně podpoří vzájemnou spolupráci škol a jejich výstupy budou sloužit jako podklad pro práci jak přímo pedagogů také dalších škol, které moderní technologie postupně zařazují do svého vybavení. Koncept PolyTechBusu přivezl řemeslo přímo k těm nejmenším. Skupina profesionálů realizovala akce, které pomocí her a soutěží zavedly děti a žáčky ze školek a prvního stupně ZŠ do světa vybraných technických profesí.

 

13. února 2023
28. listopadu 2023