Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze

Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze
  • Gesční odbor: Odbor školství, mládeže a sportu
  • Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289
  • Celkový schválený rozpočet: 24 078 129,60 Kč
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Doba trvání projektu: 01. 02. 2016 – 31. 07. 2021
  • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: Byl vytvořen krajský akční plán vzdělávání hlavního města Prahy, jako nástroj pro zlepšení řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků.

Webové stránky:

Projekt byl zaměřen na intervence směřující ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality ve vzdělávání a začlenění či rozvoj dlouhodobého plánování, jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol. Klíčová témata byla vybrána s ohledem na to, že mohou být svým konkrétním zaměřením územně specifická. Tento projekt přispěl k zavedení priorit vzdělávací politiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a kraje do praxe škol, k systémovému zlepšení řízení škol a zvýšení kvality ve vzdělávání, orientace na kvalitu vzdělávání, k začlenění dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol, ke vzdělávání vedení škol a zřizovatelů škol v oblasti akčního plánování, ke sdílení zkušeností mezi vedením škol navzájem – toto vzdělávání probíhalo v rámci workshopů v aktivitách, které vykonával realizační tým, a šlo o vzdělávání formou výměny dobrých zkušeností, příkladů dobré praxe, k dostupnosti kvalitního vzdělávání pro každého žáka, k rozvoji funkčních partnerství na území hlavního města Prahy, k propojení škol a dalších subjektů, které se následně mohly zapojit jako partneři do realizace aktivit v projektech jednotlivých škol.

 

13. února 2023
28. listopadu 2023