Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 9/2015 Sb. hl. m. Prahy

  • 1 minuta čtení

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne [•]. [•]. [•] vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a podle § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I
Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 9/2015 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

„§ 1 Obsah vyhlášky
Touto vyhláškou se na území hlavního města Prahy zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“) a stanoví konkrétní sazby poplatku, lhůta pro podání ohlášení, splatnost poplatku, osvobození od poplatku a příslušnost ke správě poplatku.“

2. V § 3 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Volbu placení poplatku paušální částkou sdělí poplatník správci poplatku v rámci ohlášení dle § 5 této vyhlášky.“.

3. § 4 se včetně nadpisu zrušuje.

 

Přílohy:

 

Začátek připomínkování: 4. 6. 2024
Konec připomínkování: 4. 7. 2024

Kontaktní osoba: Štěpán Weber, odbor daní, poplatků a cen MHMP

 

Připomínkování návrhu právního předpisu

K tomuto tématu nejsou žádné příspěvky.
Kategorie
Busking 2024 0 Categories 0 Threads
Žebrání 2024 Obecně závazná vyhláška č. 14/2000 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti se žebráním 0 Categories 0 Threads