Podpora zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb na území hl.m. Prahy na roky 2024–2027

Podpora zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb na území hl.m. Prahy na roky 2024–2027
  • Gesční odbor: Odbor sociálních věcí
  • Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_003/0003887
  • Celkový schválený rozpočet: 547 716 720 Kč
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Doba trvání projektu: 01. 01. 2024 – 31. 12. 2027
  • Stav projektu: v průběhu realizace


Hodnocení projektu: Projekt se nyní nachází ve své realizační fázi a jednotlivé klíčové aktivity jsou naplňovány dle schváleného harmonogramu projektu.     

Hlavním cílem projektu je zajištění udržitelnosti fungování sociálních služeb (azylových domů, domů na půl cesty a intervenčního centra), rozvoj kapacit vybraných druhů sociálních služeb a zlepšení jejich dostupnosti směrem k cílové skupině. Realizací projektu hl.m. Praha udrží stabilní a kvalitní výkon služby včetně personálního zajištění služeb. Projekt počítá s možností adekvátního nárůstu kapacit podpořených druhů služeb.

Projekt řeší udržitelnost vybraných druhů sociálních služeb tak, aby byly funkční, kvalitní a prosperující. Projekt se zaměřuje na zkvalitnění krajské sítě sociálních služeb prostřednictvím financování vybraných služeb tak, aby docházelo ke zlepšení jejich dostupnosti a zajištění stability fungování. Současně usiluje o pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením či sociálně vyloučeným, s cílem podpořit jejich začlenění do společnosti, uplatnitelnost na trhu práce, zaručit plnění jejich základních práv.

Azylové domy jsou pobytovou sociální službou s celopražskou působností, poskytovanou jednotlivcům a ženám (rodinám) s dětmi.

Domy na půl cesty jsou pobytovou službou s celopražskou působností, zajišťující činnosti pro osoby v nebo po výkonu trestu a osoby ohrožené vícenásobnými riziky.

Intervenční centrum jako nástroj podpory osobám ohroženým domácím násilím po vykázání ze společného obydlí, tak i ženám a mužům, u kterých se odehrává domácí násilí, ale k vykázání nedošlo. Osvěta v oblasti domácího násilí a rozvoj interdisciplinární spolupráce. Cílovou skupinou jsou osoby ohrožené domácím násilím, osoby blízké osobám ohroženým domácím násilí a osoby, v jejichž okolí se domácí násilí odehrává.

Cílem poskytování uvedených sociálních služeb je snižování rizik pro jedince a společnost, s funkcí krátkodobě kompenzační, aktivizační a koordinační.

Projekt reaguje na problematiku nutnosti zajištění náležitého poskytnutí pomoci a podpory potřebným osobám v případě vzniku sociální události. Včasné zajištění pomoci současně vede k rychlejšímu sociálnímu začlenění či znovu začlenění do společnosti.

26. dubna 2024
26. dubna 2024