Prague Smart Accelerator (PSA)

Prague Smart Accelerator (PSA)
 • Gesční odbor: Odbor projektového řízení
 • Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016956
 • Celkové způsobilé výdaje: 65 798 887,50 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Doba trvání projektu: 01. 02. 2020 – 30. 4. 2023
 • Stav projektu: ukončen

 

Hodnocení projektu: Projekt se nyní nachází ve své realizační fázi a jednotlivé klíčové aktivity jsou naplňovány dle schváleného harmonogramu projektu.

Projekt ukončil svoji realizační fázi. Z důvodů nemožnosti realizovat některé části klíčových aktivit v souvislosti s vážnou epidemickou situací v ČR zapříčiněnou onemocněním COVID-19 a dlouhým povolebním vyjednáváním o novém vedení Hlavního města Prahy schválil Řídicí orgán žádost o prodloužení realizace projektu do 30.4. 2023. Veškeré zbývající aktivity se podařilo do prodlouženého termínu dokončit.

Partneři: Pražský inovační institut, z. ú.

Webové stránky: https://www.prazskyinovacniinstitut.cz/projekty/prague-smart-accelerator

Klíčové aktivity:

Klíčové aktivity:

 1. Základní tým
 2. Vzdělávání a rozvoj kompetencí       
 3. Mapování a analýzy
 4. Asistence
 5. Twinning
 6. Pilotní ověření
 7. Marketingová a komunikační strategie kraje

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit podmínky pro rozvoj inovačního prostředí v hlavním městě Praze, a to prostřednictvím zmapování a zanalyzování inovačního prostředí, podpory přípravy strategických intervencí, projektových záměrů a komplexního balíku marketingových aktivit.

Realizace projektu Prague Smart Accelerator byla zaměřena na rozvoj pražského inovačního ekosystému tak, aby tento rozvoj byl v souladu s Národní RIS3 strategií, a její krajskou přílohou za hlavní město Prahu. Cílem projektu bylo vytvořit kvalitní výkonnou jednotku, která bude disponovat dostatečnými kapacitami jak z hlediska lidských zdrojů, tak z hlediska financí pro zajištění kvalitního řízení a koordinaci opatření vedoucích k rozvoji vědy, výzkumu a inovací ve městě. Projekt byl realizován jako partnerský.

 

 

10. května 2023
20. dubna 2024