Pravomoci primátora

Primátor hlavního města Prahy je nejvyšším činitelem v zastupitelstvu hlavního města a zároveň nejvyšším hejtmanem kraje. Jeho postavení a pravomoci jsou upraveny zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění.

Primátora a výkonu jeho funkce se v uvedeném zákoně týká zejména Díl 3 nazvaný Primátor hlavního města Prahy.

V paragrafovém znění v něm pak stojí:

§ 72
(1) Primátor hlavního města Prahy je z výkonu své funkce odpovědný Zastupitelstvu
hlavního města Prahy.
(2) Primátor hlavního města Prahy zastupuje hlavní město Prahu navenek. Úkony,
které vyžadují schválení Zastupitelstva hlavního města Prahy nebo Rady hlavního města
Prahy, může primátor provést jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tyto právní
úkony neplatné od samého počátku.
(3) Primátor hlavního města Prahy
a) spolu s náměstkem primátora hlavního města Prahy podepisuje právní předpisy hlavního
města Prahy,
b) po předchozím souhlasu ministra vnitra jmenuje a odvolává ředitele Magistrátu hlavního
města Prahy; jmenování nebo odvolání ředitele Magistrátu hlavního města Prahy bez
předchozího souhlasu ministra vnitra je neplatné,
c) ukládá úkoly řediteli Magistrátu hlavního města Prahy,
d) stanoví podle zvláštních právních předpisů plat řediteli Magistrátu hlavního města Prahy,
e) odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření hlavního města Prahy,
f) zabezpečuje plnění úkolů obrany, úkolů spojených s mobilizačními přípravami státu a
civilní ochrany na území hlavního města Prahy,
g) vykonává funkci hejtmana kraje, pokud zákon nestanoví jinak,
h) vykonává další úkoly v samostatné působnosti hlavního města Prahy, pokud jsou mu
uloženy Zastupitelstvem hlavního města Prahy nebo pokud tak stanoví zákon.
(4) Primátor hlavního města Prahy svolává a zpravidla řídí zasedání Zastupitelstva
hlavního města Prahy a Rady hlavního města Prahy, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z
jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy a zápis z jednání Rady hlavního města Prahy.
(5) Primátor hlavního města Prahy je oprávněn požádat Policii České republiky o
spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Policie České republiky
je povinna požadovanou spolupráci poskytnout, pokud jí v tom nebrání jiné zákony.
 

§ 73
Primátor hlavního města Prahy pozastaví výkon usnesení Rady hlavního města Prahy,
má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání
Zastupitelstva hlavního města Prahy, které je povinno usnesení Rady hlavního města Prahy
projednat a v případě potřeby zjednat nápravu.
 

§ 74
(1) Primátora hlavního města Prahy zastupuje náměstek primátora hlavního města
Prahy. Zastupitelstvo hlavního města Prahy může zvolit více náměstků primátora hlavního
města Prahy.
(2) Náměstkům primátora hlavního města Prahy a dalším členům rady hlavního
města Prahy může Zastupitelstvo hlavního města Prahy svěřit zabezpečování úkolů v
samostatné působnosti hlavního města Prahy.
 

§ 75
Primátor hlavního města Prahy setrvává ve své funkci i po ukončení volebního
období zastupitelstva hlavního města Prahy až do zvolení nového primátora.
 

§ 76
(1) Primátor hlavního města Prahy má právo užívat při významných příležitostech a
občanských obřadech závěsný odznak. Závěsný odznak má uprostřed velký státní znak a po
obvodu odznaku je uveden název Česká republika.
(2) Rada hlavního města Prahy může stanovit, ve kterých případech může tento
odznak užívat jiný člen Zastupitelstva hlavního města Prahy nebo ředitel Magistrátu hlavního města Prahy.

Kromě těchto základních funkcí však má primátor hl. m. Prahy řadu dalších povinností. Bývá členem komisí, které jsou zřizovány Magistrátem hlavního města Prahy za účelem plnění předem daných cílů.

Mezi jeho další pravomoci patří stejně jako u starostů jiných měst i oddávání. Zákon hovoří o tom, že na území hlavního města Prahy může dále oddávat primátor hlavního města Prahy, náměstek primátora či pověřený člen Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Významným právem pražského primátora je rovněž slavnostní předávání symbolických klíčů od města významným zahraničním návštěvníkům.

Jedna z nejreprezentativnějších funkcí pražského primátora je spojena s klíčem od korunovačních klenotů českých králů. Ty jsou uschovány ve zvláštní místnosti katedrály sv. Víta na Pražském hradě, v korunní komoře, do které se vchází malými železnými dvířky z kaple sv. Václava. Dvířka mají sedm zámků. Ke každému z těchto zámků patří jiný klíč. Jejich držiteli je sedm představitelů státu a církve: prezident, premiér, pražský arcibiskup, předsedové Senátu a Sněmovny, probošt Metropolitní kapituly u svatého Víta a pražský primátor. Tato tradice vznikla po roce 1791, kdy král Leopold II. vrátil klenoty z Vídně do Prahy, a dodržuje se dodnes, byť ne každý primátor má tu šanci klíč použít.

Jaké povinnosti primátorovi už nehrozí
Povinnosti, plynoucí z výkonu funkce prvního muže Prahy, měly v minulosti mnoho podob. A je zajímavé, že některé z nich – samozřejmě ve zcela jiném kontextu – přežívají do dneška.

Například pražský primátor stojí v čele Krizového štábu hl. m. Prahy. Svolává jej v případech neštěstí či katastrof mimořádného rozsahu.

Sice to není zcela stejné, ale podstatou věci to navazuje na dávnou tradici, kdy zvláště purkmistři stáli v čele měšťanských ozbrojených sborů, a to dokonce v hodnosti plukovníků, a jejich zástupci v hodnostech podplukovníků.

Zatímco dnes jsou primátorovy povinnosti spíše spojeny s hospodářským chodem města, dříve, zvláště ve středověku, byl i dohlížitelem a vymahatelem práva. Oplýval i jistými vyšetřovacími a soudními pravomocemi. Takže mnohdy on a městská rada rozhodovali o výši trestu pro provinilce, a to včetně trestu hrdelního. Tato povinnost, vztahující se i na staropražské rychtáře, nařizovala pořádat „přepadové“ kontroly hampejzů, ale i bydlišť žen, o kterých se předpokládalo, že se živí prostitucí, a ty posléze dostávat na pranýř...

17. března 2021
19. září 2023