Řízení ITI Pražské metropolitní oblasti III.

Řízení ITI Pražské metropolitní oblasti III.
  • Gesční odbor: Odbor evropských fondů
  • Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000232 
  • Celkový schválený rozpočet: 6 637 715,90 Kč
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  • Doba trvání projektu: 01. 01. 2020 – 31. 12. 2021
  • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: Projekt umožnil zajistit financování odborníků a týmu nositele ITI (zaměstnanců Magistrátu hl. města Prahy), kteří mají na starosti vznik a implementaci Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti 2021 – 2027.

Webové stránky: http://itipraha.eu

Cílem projektu bylo zajistit pokračování v řízení a realizaci Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti v rámci nositele ITI a příprava nové integrované strategie pro období 2021. Bylo zajištěno řízení a realizace Integrované strategie ITI Pražské metropolitní oblasti 2014 – 2020 v rámci role hlavního města Prahy jako Nositele ITI, přechod mezi programovými obdobími a rovněž příprava nové Integrované Strategie ITI PMO 2021+, která obnášela participativní jednání mezi partnery v území a definování cílů a potřeb v rámci metropolitní oblasti. Integrovaná strategie 2021+ by měla být schválena v polovině roku 2022. Jako nástroj k čerpání prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů bude sloužit až v navazujícím projektu Řízení ITI IV, který je nyní v přípravě.

 

13. února 2023
28. listopadu 2023