Řízení ITI Pražské metropolitní oblasti IV.

Řízení ITI Pražské metropolitní oblasti IV.
  • Gesční odbor: Odbor evropských fondů
  • Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000310
  • Celkové způsobilé výdaje: 7 197 299,10 Kč
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  • Doba trvání projektu: 01. 01. 2022 – 30. 11. 2023
  • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: 4. etapa projektu byla úspěšně ukončena a projekt byl také finančně ukončen ze strany ŘO.

Webové stránkyhttp://itipraha.eu/

Cílem projektu bylo pokračovat v činnosti započaté v předchozím projektu Řízení ITI PMO III. Výkonný tým nositele a funkční řídicí struktura nadále zajišťoval řízení Strategie ITI pro období 2014-2020 (činnosti spojené s ukončováním realizace Strategie ITI) a řízení Strategie ITI pro období 2021-2027 (schválení nové Strategie ITI a její implementace). Nadále bylo také zajištěno efektivní čerpání přidělené finanční alokace a další úkoly vyplývající z realizace strategie (evaluační aktivity, apod.). Z projektu byla nadále podporována činnost výkonného týmu nositele v souvislosti s koordinací všech zapojených subjektů - Řídicí výbor ITI PMO, pracovní skupiny, zapojení odborníci. Projektem byl dále podporován nástroj ITI a zvyšováno povědomí veřejnosti o fungování tohoto nového nástroje, který směřoval k funkčnímu propojení území Pražské metropolitní oblasti a v rámci kterého docházelo k realizaci integrovaných projektů. Díky realizaci projektu byla zajištěna funkčnost výkonného týmu nositele ITI, který svojí činností zajišťoval výše uvedené. Projekt se zaměřil také na realizaci dalších aktivit a podmínek vyplývajících z metodického pokynu MMR (evaluační aktivity, apod.).

 

 

10. května 2023
31. května 2024