Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací

Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací
 • Gesční odbor: Odbor sociálních věcí
 • Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016039
 • Celkový schválený rozpočet: 91 238 121,82 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Doba trvání projektu: 01. 06. 2020 – 30. 06. 2023
 • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: V průběhu realizace projektu byli vyhlášené čtyři Dotační programy pro roky 2021, 2022, 2022 – II. a 2023. Finanční podpora neziskového sektoru zapojeného do projektu pro rozšíření kapacit sociálních služeb formou dotačních programů byla v celkové výši 37 242 306,50 Kč.

Vyhlášené dotační programy jsou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území HMP.

Zrealizovali se vzdělávací aktivity pro sociální pracovníky příjemců dotace tedy neziskových organizací v tématech Rozvoj a podpora samostatného bydlení, Case management a koordinace, Plánovaní zaměřené na člověka, Kompletní krizová intervence.

Výstupy projektu:

 • Výzkum potřeb pražských rodin (rozsáhlý výzkum kvality života pražských rodin, jejich potřeb, problémů a spokojenosti)
 • Analýza ubytoven a situace rodin na ubytovnách v hlavní městě Praha (analýza situace rodin na ubytovnách a dalších formách bytové nouze. Zmapování ubytoven na území HMP)
 • Strategie systému péče o ohrožené děti do roku 2030 Hlavního města Prahy (strategie má za cíl nastavit vize a cíle v oblasti péče o ohrožené děti a děti se zvýšenými potřebami)
 • Jednotný rejstřík – Aplikace DIRO (jde o nástroj propojování informačních systémů v prorodinné politice. Aplikace řeší sjednocení způsobu vedení rejstříků v jednotném programu)
 • Koncepce rozvoje azylových domů pro rodiny s dětmi na území hl. m. Prahy do roku 2030
 • Zpráva o využití a rozvoji služeb "azylový dům" v sociální a bytové politice HMP se zaměřením na cílovou skupinu rodin s dětmi
 • Závěrečná Evaluační zpráva projektu

Webové stránky: https://socialni.praha.eu/jnp/cz/financovani_socialni_oblasti/evropsky_socialni_fond/projekt_rodiny_a_deti/index.html

Přínosem je rozšíření kapacity sociálních služeb v Doplňkové síti sociálních služeb v HMP a služeb rodinné politiky vhodně doplňujících sociální služby tak, aby služby zajišťovaly odpovídající podporu pro rodiny s dětmi v bydlení a podpoření procesů systémové integrace a spolupráce mezi registrovanými sociálními službami, obecní sociální prací a službami úřadů, mimo jiné pomocí zavádění case managementu

 

10. května 2023
28. května 2024