Rozvoj nástrojů strategického řízení hl. m. Prahy

Rozvoj nástrojů strategického řízení hl. m. Prahy
  • Gesční odbor: Odbor projektového řízení
  • Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_034/0002944
  • Celkový schválený rozpočet: 3 669 275 Kč
  • Poskytoval dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Doba trvání projektu: 01. 04. 2016 – 31. 08. 2018
  • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: V rámci projektu bylo ustanoveno pracoviště pro strategické projektové řízení, které umožnilo vytvoření funkčního expertního pracoviště uvnitř MHMP. Projekt navázal na končící proces pořízení Strategického plánu hl. m. Prahy a koordinoval plánování, přípravu a realizaci projektů naplňující požadavky tohoto hlavního strategického dokumentu města. Současně také multidisciplinární zaměření pracoviště umožnilo přípravu komplexních projektů a projektů navázaných na jiné zdroje, než jen ESIF (např. komunitární zdroje, EIB apod.).

Dále byly vytvořeny pravidla strategického projektového řízení, které umožní standardizovat proces strategického projektového řízení a zajistit tak správnou implementaci požadovaných projektů.

Byla vytvořena databáze projektových záměrů naplňující Strategický plán hl. m. Prahy a SW nástroji, který zajistí poprvé skutečné zmapování a kategorizaci projektů vzniklých uvnitř MHMP, jejich inventarizaci a svázání s definovanými strategickými cíli města. Tato databáze poté bude moci být prioritizována a svázána s mapovanými zdroji financování. V rámci projektu proběhla realizace vzdělávání podporující projektové řízení uvnitř úřadu, která podpořila zavedení nové metody řízení do prostředí úřadu v situaci, kdy certifikací v oblasti projektového řízení pracovníci MHMP nedisponují.

Předmětem projektu bylo zavádění nového nástroje strategického řízení a realizace souvisejícího vzdělávání - vytvoření pracoviště zaměřeného na strategické projektové řízení projektů v návaznosti na strategie města, vytvoření vnitřních pravidel práce se strategickými projekty, mapování a kategorizace projektů města, školení PRINCE2 a MSP. 

 

13. února 2023
28. listopadu 2023