Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle

Sanace a revitalizace skládky Velká Chuhle
  • Gesční odbor: Odbor investiční
  • Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_024/0001391
  • Celkový schválený rozpočet: 29 995 865,31 Kč   
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí
  • Doba trvání projektu: 07. 12. 2017 – 15. 11. 2022
  • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: Předmětem podpory byly terénní úpravy povrchu tělesa skládky, sanace a úprava havarijního stavu kotvené stěny zajišťující stabilitu tělesa skládky a vhodné vegetační úpravy pro zmenšení rozsahu vsakování srážkových vod.

Webové stránky: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/sanace_a_revitalizace_skladky_velka.html

Projekt řešil revitalizaci bývalé skládky TKO Slivenec nacházející se v JZ části hl. města Prahy, která byla v provozu v letech 1962 – 1986. Cílem bylo omezit nežádoucí jevy (potřebné spádové podmínky pro přirozený odtok vody, konsolidace tělesa skládky po dokončení finální terénní úpravy). Realizací projektu došlo k rekultivaci nebo odstranění skládky o ploše 83 371m2, výšky 345 m n. m.

 

13. února 2023
22. listopadu 2023