Stavba č. 40548 - SOŠ stavební a zahradní P9 - zateplení objektů Jarov

Stavba č.40548 - SOŠ stavební a zahradní P9 - zateplení objektů
  • Gesční odbor: Odbor investiční
  • Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001733
  • Celkový schválený rozpočet: 24 136 112,00 Kč
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí
  • Doba trvání projektu: 18. 04. 2018 – 30. 01. 2020
  • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: Došlo k zateplení obvodového pláště dvou objektů (objekt A – ředitelství a objekt D – budova teorie) v areálu SOŠ stavební a zahradnické. Zateplení se týkalo obkladu vnějších stěn včetně soklů kontaktním zateplovacím systémem s novou omítkou, zateplení střech vložením tepelné izolace do střešního meziprostoru nad stropem posledního nadzemního podlaží a výměny starých otvorových prvků – oken v 1. pp objektu A a vstupních dveří v objektu D. Se zateplením střešního pláště a obvodových stěn byla provedena i výměna hromosvodů a také realizován systém větrání učeben v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví.

Webové stránky: https://www.skolajarov.cz

Předmětem podpory bylo zlepšení tepelně technických vlastností budovy SOŠ Jarov - Učňovská, a to zateplením obvodového pláště a soklů (3252 m2), střechy (2697,5 m2), výměnou starých oken a dveří (51 m2) a instalací nuceného větrání s rekuperací. Realizací projektu dojde k výrazným úsporám energie na vytápění a ke zlepšení vnitřního mikroklimatu školy.

 

13. února 2023
22. listopadu 2023