Systém podpory operativního řízení při povodních z Operačního programu životní prostředí 2014/2020

Systém podpory operativního řízení při povodních z Operačního programu životní prostředí 20142020
  • Gesční odbor: Odbor bezpečnosti
  • Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_083/0008371
  • Celkový schválený rozpočet: 15 652 560,00 Kč
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí
  • Doba trvání projektu: 05. 04. 2021 – 30. 06. 2024
  • Stav projektu: v průběhu realizace

Hodnocení projektu: Hlavním výsledkem realizace projektu bude dodávka a implementace systému operativního řízení při povodních. Projekt řeší informační podporu povodňových a krizových orgánů v případě potenciálního vzniku povodní.

Provedení a dokončení díla proběhlo v souladu se smlouvou, tedy k 28.10.2023. V současné době se ve spolupráci s OIC MHMP připravuje zajištění servisu a rozvoje výše uvedeného projektu.

Dne 7. 11.2023 proběhla na odboru BEZ monitorovací návštěva v průběhu realizace projektu. Na základě této monitorovací návštěvy nebyly identifikovány nedostatky či porušení podmínek poskytnutí dotace.

Dle projektu byl termín ukončení realizace projektu do 31. 12. 2023 a závěrečné hodnocení projektu bude do 30. 06. 2024.

Webové stránky: https://www.praha.eu/public/57/86/c1/1590544_382872_priloha_k_zapisu_ze_4__jednani_komise.pdf

Cílem projektu je zajišťování predikce pravděpodobného vývoje situace na vodních tocích (predikce průtoků a očekávaných zaplavených území) a realizace včasných vyrozumění a notifikací dotčeným povodňovým orgánům. Projekt má působnost na území Pražské metropolitní oblasti, přesné územní vymezení je dáno soustavou řešených vodních toků a predikčních profilů. Predikce vývoje povodňové situace bude pravidelně sestavována na základě měřených a predikovaných srážkových úhrnů v řešeném území, měřených průtoků na vodních tocích a dalších parametrů potřebných pro vyhodnocení srážko-odtokového modelu. Včasné vyhodnoceni srážkových poměrů a jeho reflexe do predikce povodňové situace přispívá k přijímání včasných opatření jednotlivými povodňovými orgány, a to zejména na drobných vodních tocích při hrozbě vzniku bleskových povodní.

 

10. května 2023
19. dubna 2024