Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo hl. m. Prahu, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze

Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo hl. m. Prahu
  • Gesční odbor: Odbor sociálních věcí
  • Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662
  • Celkový schválený rozpočet: 110 947 460,51 Kč
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Doba trvání projektu: 01. 10. 2019 – 30. 06. 2023
  • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: V průběhu realizace projektu byli vyhlášené čtyři Dotační programy pro roky 2021, 2022, 2022 – II. a 2023. Finanční podpora neziskového sektoru zapojeného do projektu pro naplnění cíle projektu formou dotačních programů byla v celkové výši 106 665 676 Kč.

Vyhlášené dotační programy jsou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území HMP.

Zrealizovali se vzdělávací aktivity pro sociální pracovníky transformujících se příspěvkových organizací HMP v tématech Myšlení zaměřené na člověka, Myšlenkové mapy, Plánovaní zaměřené na člověka, Profil na jednu stránku, Podpora změny a motivace klientů, Opatrovnictví-svéprávnost a alternativy k omezení, Snižování závislosti uživatelů na sociální službě a Podpora při rozhodování.

Výstupy projektu:

Webové stránky: https://socialni.praha.eu/jnp/cz/financovani_socialni_oblasti/evropsky_socialni_fond/projekt_transformace/index.html

Projekt je realizačním nástrojem řízení změny při zajišťování dostatečné kapacity péče a podpory pro Pražany v hl. městě Praze, zlepšení koordinace péče a podpory, ukončení praxe umisťování Pražanů mimo hl. město Prahu a celková transformace tzv. ústavní péče.

Přechod lidí s postižením, seniorů a ostatních klientů ze zařízení s nedostatečnými standardy pro poskytování sociálních služeb do prostředí, které jim umožní žít běžným a přirozeným způsobem života.

Modernizace systému péče o uživatele šesti příspěvkových organizací ústavního typu s pobytovými službami, lokalizovaných mimo území hl. m. Prahy, na služby terénního nebo komunitního typu v domácím prostředí, které budou odpovídat potřebám klientů, a současně posílení podpůrných sociálních služeb, které budou moci klienti využívat pro zajištění plnohodnotného a dle možností samostatného života.

10. května 2023
28. května 2024