Vozidla RZP II

Vozidla RZP_I
  • Gesční odbor: Odbor zdravotnictví / Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
  • Registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016405
  • Celkový schválený rozpočet: 47 190 000 Kč
  • Poskytoval dotace: IROP, REACT-EU
  • Doba trvání projektu: 12. 5. 2021 – 31. 12. 2023
  • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: Bylo dodáno celkem 10 vozů. Následně byla podána monitorovací zpráva k řídícímu orgánu IROP s žádostí o proplacení dodaných sanitních vozů.

Webové stránkyhttps://www.zzshmp.cz/

Předmětem projektu byla obnova a doplnění vozového parku rychlé zdravotnické pomoci. Projekt Vozidla RZP II byl realizován v rámci výzvy č. 97 IROP, která byla vyhlášena v rámci Prioritní osy 6: REACT-EU s návazností na Specifický cíl 6.1, který reaguje svým zaměřením zejména na zmírnění dopadů pandemie COVID-19 v ČR v oblastech, které splňují podmínky nařízení REACT-EU.

Zajištění připravenosti a dostatečných kapacit v případě dalších vln pandemie či dalších obdobných mimořádných událostí a krizových situací. Primární cílovou skupinou byly základní složky IZS – jednotlivé výjezdové skupiny Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, občané ČR, kteří se nacházejí na území hl. m. Prahy a osoby zdržující se přechodně na území ČR, respektive na území hl. m. Prahy, pro které je poskytována, v případě potřeby, služba PNP. Služba PNP je poskytována cílovým skupinám v případě akutních onemocnění, při dopravních nehodách nebo i jiných situacích, kdy je ohroženo zdraví občanů ČR či osob zdržujících se přechodně na území hl. m. Prahy.

Výsledem projektu Vozidla RZP II byla obnova a doplnění vozového parku vozidel rychlé zdravotnické pomoci v počtu až 10 ks, včetně přístrojového vybavení pro systém elektronické zdravotnické dokumentace (dále jen EZD) a CarPC. Sanitní vozidla RZP musí plnit požadavky normy EN 1789:2007+A2 kategorie sanitního vozidla typ C. Touto obnovou a doplněním došlo k vytvoření odpovídajících podmínek pro ZZS HMP k zajištění hlavní aktivity – poskytování PNP, a dále k zajištění aktivit v rámci krizových situací a mimořádných událostí na území hl. m. Prahy.

11. dubna 2024
11. dubna 2024