Program adiktologických služeb pro rok 2021

Elektronické vyúčtování pro granty za rok 2021

Požadované informace zpracujte stručně, konkrétně a korektně. Tabulky vyplňte tak, jak jsou uvedeny v osnově. Pokud v rámci vašeho projektu realizujete ještě jiný typ služby, vytvořte samostatnou tabulku a tyto služby uveďte zvlášť. V elektronickém formuláři pro vyúčtování máte možnost příloh, kterou využijte pro vložení těchto vyplněných formulářů:

Formulář Pro vyúčtování

  1. formulář VÝKAZNICTVÍ AS 2021 (obsahuje osm listů)
  2. tabulka ÚDAJE RVKPP VZ

Pokyny a informace k vyplnění závěrečné zprávy

Strukturu zprávy, prosím, neměňte! Osnova zprávy je závazná a všechny relevantní položky a kapitoly je třeba správně formálně i věcně vyplnit. Požadované informace zpracujte stručně, konkrétně a korektně. Tabulky vyplňte tak, jak jsou uvedeny v osnově. Pokud v rámci vašeho projektu realizujete ještě jiný typ služby, vytvořte samostatnou tabulku a tyto služby uveďte zvlášť. Závěrečnou zprávu připojte jako součást elektronického vyúčtování.

Formulář závěrečné zprávy

Pokyny k vyplnění závěrečné zprávy pro městské části 2021

Strukturu zprávy, prosím, neměňte! Osnova zprávy je závazná a všechny relevantní položky a kapitoly je třeba správně formálně i věcně vyplnit. Požadované informace zpracujte stručně, konkrétně a korektně. Poskytnuté informace jsou podkladem pro výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy. Zprávy krajů pak slouží Národnímu monitorovacímu středisku pro drogy a drogové závislosti k vypracování výroční zprávy za ČR. Z toho důvodu je struktura závěrečné zprávy navržena tak, aby obsahovala otázky a podle požadavků na výroční zprávu NMS.

Povinnou součástí závěrečné zprávy je příloha „Finanční přehled_MČ_2021“, která obsahuje dva listy („Vyúčtování“ a „Financování MČ“). Závěrečnou zprávu zašlete elektronicky do 31. ledna 2022 na adresu katerina.sindlerova@praha.eu, do předmětu uveďte „ZZ 2021 – název MČ“.

 

Originál zprávy zašlete podepsaný na adresu níže. Za tištěnou podobu žádostí se pro účely Programu považuje také podání prostřednictvím služby datové schránky se zaručeným elektronickým podpisem na adresu: ID datové schránky: 48ia97h, s označením „SOV – Vyúčtování grantu - PROGRAM ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽEB PRO ROK 2021“ pokud má organizace elektronický podpis.

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Mgr. Kateřina Šindlerová
Odbor sociální péče a prevence MHMP
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

 

Formuláře:

  1. Finanční přehled 2021
  2. Závěrečná zpráva 2021 MČ

Přidělení dotací v Programu adiktologických služeb pro rok 2021

Rada HMP schválila svým Usnesením č. 441 ze dne 8. 3. 2021 přidělení dotací v Programu adiktologických služeb pro rok 2021 do 200 tis. Kč.

Usnesení RHMP je ke stažení zde.

 

Zastupitelstvo HMP schválilo svým Usnesením č. 25/58 ze dne 18. 3. 2021 přidělení dotací v Programu adiktologických služeb pro rok 2021 – dotace nad 200 tis. Kč, víceleté projekty, dofinancování víceletých projektů a projekty městských částí.

Usnesení ZHMP je ke stažení zde.


Program adiktologických služeb pro rok 2021

Na základě usnesení Rady HMP č. 1950 ze dne 7. 9. 2020 bylo schváleno vyhlášení grantů – Program adiktologických služeb pro rok 2021.

Formuláře žádostí

Žadatelé vyplňují níže uvedené žádosti:

1. odkaz ke stažení formuláře pro jednoleté žádosti (jednoleté projekty, dofinancování víceletých projektů)

http://granty.praha.eu/GrantyPortal/LW/Views/Core/Download?action=get&id=9c65dd27-208a-43ac-809a-4e41485e1453

2. odkaz ke stažení formuláře pro víceleté žádosti

http://granty.praha.eu/GrantyPortal/LW/Views/Core/Download?action=get&id=172928c3-c6cc-4cfc-ac0b-29b501ae340b

3. odkaz ke stažení formuláře žádosti pro MČ hl. m. Prahy

http://granty.praha.eu/GrantyPortal/LW/Views/Core/Download?action=get&id=ccfb62f0-d65c-4688-952b-893e1c23469a

 

 

8. září 2020
8. září 2020