Nařízení č. 10/2010 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se mění nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, ve znění nařízení č. 9/2007 Sb. hl. m. Prahy
Číslo 10/2010
Sbírka 7
Datum vydání 14.07.2010
Datum účinnosti 01.11.2010
Plné znění

10.

 

Nařízení,

 

 

kterým se mění nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, ve znění nařízení č. 9/2007 Sb. hl. m. Prahy

 

          Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 13. 7. 2010 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 2 odst. 1 písm. f) a odst. 6 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 384/2005 Sb., toto nařízení:

  

Čl. I

 

          Nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, ve znění nařízení č. 9/2007 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

1. V § 1 odst. 1  se za slovo „rezervace3)“ doplňují slova „a přilehlém území ohraničeném východní frontou domů Legerovy ulice“.

 

2. V § 3 písmeno g) zní:

„g) převěsy a plachty z jakéhokoliv materiálu upevněné či zavěšené na stavbách4b), kromě těch, které jsou umístěny pouze na stavebním lešení stojícím  na přiléhající pozemní komunikaci po dobu provádění stavebních prací,“.

 

3. V § 3 se doplňuje písmeno h), které zní:

  „h) převěsy a plachty z jakéhokoliv materiálu upevněné či zavěšené na sochách a stromech.“.

 

4. V § 4 se písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 5 zrušuje.

    Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).

 

Čl. II

 

          Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2010, s výjimkou čl. I bod 4, který nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení.

 

MUDr. Pavel Bém, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

JUDr. Rudolf Blažek, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy