Obecně závazná vyhláška č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 11/2004
Sbírka 8
Datum vydání 27.05.2004
Datum účinnosti 01.07.2004
Plné znění

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27. 5. 2004 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 26/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy,obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 32/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 33/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

1. V příloze č. 3  se v části A  položka č. 1 zrušuje.

Dosavadní položky č. 2 až 117 se označují jako položky č. 1 až 116.

 

 

2. V příloze č. 3  v části A položky č. 66 až 73 znějí:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

 

66.

zákon č.

133/2000 Sb.

5

zpracovávání údajů vedených v informačním systému pro Ministerstvo vnitra, a to v rozsahu údajů, které předává podle § 6; užívání údajů z informačního systému o obyvatelích, kteří se přihlásili k trvalému pobytu nebo mají podle zvláštních právních předpisů povolen pobyt ve správním obvodu úřadu městské části, a to v rozsahu údajů uvedených v ustanovení § 3, s výjimkou údajů v § 3 odst. 3 písm. o) a § 3 odst. 4 písm. p)

 

67.

 

6

písm. a)

předávání údajů o změně, zrušení nebo ukončení trvalého pobytu občana obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

 

68.

 

8

odst. 3

poskytování obyvateli údajů vedených v informačním systému k jeho osobě

 

69.

 

8a

odst. 2

vyzývání obyvatele k ověření údajů v informačním systému a k případnému předložení dokladů ke zjištění aktuální správnosti a úplnosti údajů

 

70.

 

10

odst. 5

přijímání ohlášení občana o změně místa trvalého pobytu

 

71.

 

10

odst. 7

oddělování vyznačené části občanského průkazu při změně místa trvalého pobytu; vydávání potvrzení o změně místa trvalého pobytu; povinnost bezodkladně nahlásit číslo potvrzení o změně místa trvalého pobytu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal; povinnost oznámit vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné osoby podle odstavce 6 písm. c) ve lhůtě 15 dnů od zaevidování změny s uvedením jména, příjmení a data narození oprávněné osoby

 

72.

 

10

odst. 8

sdělování vlastníkovi objektu nebo jeho vymezené části na jeho žádost jména, popřípadě jmen, příjmení a data narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese jím vlastněného objektu nebo jeho vymezené části

 

73.

 

10

odst. 9

vyzývání občana k odstranění nedostatků, zjistí-li se při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému; stanovování lhůty k jejich odstranění; pokud občan ve stanovené lhůtě nedostatky neodstraní, rozhodování o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována

 

 

3. V příloze č. 3 se v části A za položku č. 73 vkládají nové položky č. 74 až 77, které znějí:

 

 

 

74.

 

10

odst. 12

přijímání sdělení občana, že se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky

 

75.

 

12

odst. 1

písm. a)

rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností

 

76.

 

12

odst. 1

písm. b)

rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení

 

77.

 

12

odst. 1

písm. c)

rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo  vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část

 

Dosavadní položky č. 74 až 116 se označují jako položky č. 78 až 120.

 

 

4. V příloze č. 3 v části A se za položku č. 112 vkládá nová položka č. 113, která zní:

 

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

113.

Zákon č. 86/2002 Sb.

50 odst. 1 písm. a)

dotčenost správního orgánu v územním , stavebním a kolaudačním řízení z hlediska ochrany ovzduší u malých stacionárních zdrojů

Dosavadní položky č. 113 až 120 se označují jako položky č. 114 až 121.

 

 

5. V příloze č. 3 v části A se za položku č. 117 vkládá nová položka č. 118, která zní:

 

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

118.

Zákon č. 86/2002 Sb.

50 odst. 1 písm. k)

vydávání povolení pro činnosti, kde to stanoví zvláštní právní předpis, při kterých vznikají emise těkavých organických látek a které odpovídají kategorii malých ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší; pro tyto látky možnost stanovit fugitivní emisní limit v závislosti na kvalitě ovzduší v daném místě

 

Dosavadní položky č. 118 až 121 se označují jako položky č. 119 až 122.

 

 

6. V příloze č. 3 se v části A doplňuje nová položka č. 123, která zní:

 

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

123.

Zákon č. 99/2004 Sb.

20 odst. 2

vydávání a odebírání rybářských lístků

 

 

7. V příloze č. 4  v části A se za  položku  č.  216 vkládají nové položky č. 217 až 222, které znějí:

 

Pol..

Zákon č.

§

Předmět působnosti

217.

zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

§ 2f odst. 2

evidování zemědělského podnikatele

218.

 

§ 2f odst. 6

vydávání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele

219.

 

§ 2f odst. 7

vyznačování skutečností uvedených ve vydaném osvědčení a identifikačního čísla přiděleného zemědělskému podnikateli, změn a zániku skutečností vedených v evidenci a  ukončení zemědělské výroby zemědělského podnikatele

220.

 

§ 2g  odst. 1

vyřazování  zemědělského podnikatele z evidence zemědělského podnikatele

221.

 

§ 5  odst. 4

ukládání pokuty až do výše 200.000,- Kč fyzické nebo právnické osobě provozující zemědělskou výrobu podle tohoto zákona, aniž by byla zapsána v evidenci zemědělského podnikatele

222.

 

§ 5  odst. 5

ukládání pokuty až do výše 100.000,- Kč fyzické nebo právnické osobě za uvedení nepravdivých údajů v žádosti podle § 2f odst. 3 až 5 tohoto zákona

 

Dosavadní položky č. 217 až 397 se označují jako položky č. 223 až 403.

 

 

 

8. V příloze č. 4 v části A položky č. 370 až 377 znějí:

 

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

 

370.

133/2000 Sb.

3a

odst. 1

zpracovávání údajů vedených v informačním systému pro Ministerstvo vnitra v rozsahu § 7 písm a)

 

371.

 

4

zpracovávání údajů vedených v informačním systému pro Ministerstvo vnitra v rozsahu § 7 písm b)

 

372.

 

6

písm a)

přijímání údajů o změně, zrušení nebo ukončení trvalého pobytu občana od ohlašovny

 

373.

 

6

písm. b)

přijímání údajů o místech zákazu pobytu obyvatele a době jeho trvání vyplývající z rozhodnutí soudu od obecního úřadu místa trvalého pobytu obyvatele

 

374.

 

6a

písm. a)

přijímání údajů od úřadu pověřeného vedením matrik v zákonem stanoveném rozsahu

 

375.

 

6a

písm. B)

přijímání pravomocných rozhodnutí o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům a o prohlášení za mrtvého bez odůvodnění těchto rozhodnutí od soudu prvního stupně

 

376.

 

7

písm. A)

předávání údajů o nabytí nebo pozbytí státního občanství obyvatel na Ministerstvo vnitra

 

377.

 

7

písm. B)

předávání údajů předaných mu podle § 6 a 6a na Ministerstvo vnitra

 

 

 

 

9. V příloze č. 4 se v části A za položku č. 377 vkládají nové položky č. 378 až 380, které znějí:

 

 

378.

 

8

odst. 1

poskytování údajů z informačního systému v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel nebo zvláštním právním předpisem

 

379.

 

8a

odst. 2

požadování příslušného zdroje informačního systému, aby vyzval obyvatele k ověření údajů v informačním systému a k případnému předložení dokladů ke zjištění aktuální správnosti a úplnosti údajů; zjistí-li nesoulad v údajích v informačním systému, zajišťování jejich zablokování proti případnému dalšímu zpracování a prověřování jejich správnosti prostřednictvím Ministerstva vnitra

 

380.

 

17d

odst. 3

projednávání přestupků podle § 17d odst. 1

 

 

 

Dosavadní položky č. 378 až 403 se označují jako položky 381 až 406.

 

10. V příloze č. 4  v části A položky  č. 400 a 401 znějí: 

 

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

 

 400.

Zákon č. 254/2001 Sb.

77 odst. 2 písm. b)

výkon působnosti povodňového orgánu v období mimo povodeň

 

 

401.

 

 77 odst. 3 písm.b)

výkon působnosti povodňového orgánu po dobu povodně

     

 

 

11. V příloze č. 4  v části A se za  položku  č.  401 vkládají nové položky č. 402 a 403, které znějí:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

402.

Zákon č. 254/2001 Sb.

 105 odst. 1 a 2,
106, 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výkon působnosti obecního úřadu, pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností, s výjimkou:

 1. vodních děl:

·         úpravna vody v Praze – Podolí,

·         biologických čistíren odpadních vod nad 300 ekvivalentních obyvatel s vypouštěním do vod povrchových,

·         jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta významných vodních toků Vltava a Berounka,

·         souvisejících s významnými vodními toky Vltava a Berounka,

·         na ochranu před povodněmi podél významných vodních toků Vltava a Berounka,

·         které se zřizují k plavebním účelům v korytech významných vodních toků Vltava a Berounka nebo na jejich březích,

·         k využití vodní energie a energetického potenciálu významných vodních toků Vltava a Berounka,

·         sloužících k pozorování stavu povrchových vod na významných vodních tocích Vltava a Berounka,

 1. rozhodování podle § 7 odst. 7 vodního zákona o výjimkách ze zákazu a omezení užívání povrchových vod k plavbě,
 2. vydávání povolení k některým činnostem podle § 14 odst. 1 vodního zákona týkajících se významných vodních toků Vltava a Berounka,
 3. stanovování ochranného pásma vodního zdroje pro úpravnu vody v Praze – Podolí,
 4. ukládání nebo přijímání odpovídajících opatření k nápravě v případě, že povrchové vody využívané ke koupání osob přestanou odpovídat požadavkům na jakost vody pro koupání stanoveným zvláštním právním předpisem, podle § 34 odst. 3 vodního zákona, pokud tyto vody souvisejí s významným vodním tokem Vltava a Berounka,
 5. ukládání způsobu rybářského obhospodařování vlastníkovi, správci významného vodního toku Vltava a Berounka a uživateli rybářského revíru podle § 35 odst. 2 vodního zákona,
 6. vydávání souhlasu k vypouštění ryb a ostatních vodních živočichů nepůvodních, geneticky nevhodných a neprověřených populací přirozených druhů do vodních toků a vodních nádrží podle § 35 odst. 3 vodního zákona,
 7. schvalování havarijních plánů podle § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona,
 8. řízení prací při zneškodňování havárií podle § 41 vodního zákona,
 9. ukládání opatření k nápravě podle § 42 vodního zákona,
 10. rozhodování v pochybnostech o hranici koryta významného vodního toku Vltava a Berounka podle
  § 44 odst. 2 vodního zákona,
 11. podle § 49 odst. 3 vodního zákona stanovování větší šířky pozemků k užívání než je uvedeno v § 49 odst. 2, a to  při významném vodním toku Vltava a Berounka a vodním toku, který je vodní cestou dopravně významnou,
 12. povolování výjimky z povinnosti vlastníka pozemku, na němž se nachází koryto významného vodního toku Vltava a Berounka, strpět po tomto pozemku průchod osob podél významného vodního toku podle
  § 50 písm. g) vodního zákona,
 13. vydávání zákazů vlastníkům pozemků sousedících s koryty významných vodních toků Vltava a Berounka kácet stromy a keře zabezpečující stabilitu koryta významného vodního toku podle § 51 odst. 2 vodního zákona,
 14. zajišťování nápravy a obnovení plynulého odtoku vody, pokud k jeho narušení dojde v důsledku zanedbání péče  o stavby nebo zařízení v korytech významných vodních toků Vltava a Berounka nebo s nimi sousedících, podle § 52 odst. 2 vodního zákona,
 15. rozhodování v pochybnostech o rozsahu povinnosti správce navazujícího významného vodního toku Vltava a Berounka k zajištění funkce stavby k vodohospodářským melioracím pozemků podle § 56 odst. 5 vodního zákona,
 16. stanovování rozsahu záplavového území drobných vodních toků na návrh správců drobných vodních toků a ukládání správcům drobných vodních toků zpracovat a předložit takový návrh podle § 66 odst. 1 vodního zákona,
 17. vodoprávního dozoru podle § 110 vodního zákona,  v případech působnosti nesvěřené podle tohoto Statutu,
 18. vodoprávního dozoru podle § 110 vodního zákona nad dodržováním ustanovení § 39 vodního zákona,
 19. ukládání pokut podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám podle § 116 vodního zákona v případech působnosti nesvěřené podle tohoto Statutu,
 20. účasti jako dotčený orgán státní správy na územním plánování a vydávání stanovisek k územně plánovací dokumentaci projednávané podle zvláštního právního předpisu, a to podle § 126 odst. 6 vodního zákona

403.

Zákon č. 274/2001 Sb.

26 písm. c),  27

výkon působnosti obce  a obecního úřadu obce s rozšířenou působností

 

 

Dosavadní položky č. 402 až 406 se označují jako položky č. 404 až 408.

 

 

12. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Háje                        815/5                        507

  Háje                        815/6                        84

  Háje                        815/7                        85

  Háje                        815/8                        84

  Háje                        815/9                        97

  Háje                        815/10                        50

  Háje                        815/11                        51

  Háje                        815/12                        52

  Háje                        815/13                        76

  Háje                        858/2                        41

  Háje                        815/4                        9659

  Háje                        1223/17                        854

  Háje                        583/88                        1180

  Háje                        583/89                        641

  Háje                        583/90                        640

  Háje                        680                        13617

  Háje                        1258/1                        465

  Háje                        1258/2                        366

  Háje                        1258/5                        145

  Háje                        1259/3                        31

  Háje                        1260/1                        71

včetně staveb bez č.pop, sadových a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN

 

 

 

13. V příloze č. 7 části A,  se v části  Praha - Běchovice na konci doplňuje tento výčet:

 

„Běchovice                                                      564“

 

 

14. V příloze č. 7 části A, se v části Praha  - Klánovice na konci doplňuje tento výčet:

 

 „Klánovice                        1321/1                        443

  Klánovice                        1321/5                        130

  Klánovice                        1321/11                        369

  včetně staveb bez č.pop. na pozemcích a terénních úprav“

 

 

15. V příloze č. 7 části A, se za část Praha – Křeslice vkládá nová část Praha – Kunratice, která včetně nadpisu  zní:

„Praha - Kunratice

  Kunratice                        2438/1                             569

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

16. V příloze č. 7 části A, se v části Praha - Satalice na konci doplňuje tento výčet:

 

„Satalice                        988/4                        15

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2004 s výjimkou ustanovení čl. I bod 4 až 7, 10 a 11, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v.r.

primátor hl.m. Prahy

 

 

 

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v.r.

náměstek primátora hl.m. Prahy