Obecně závazná vyhláška č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy

Popis 0becně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějsích předpisů
Číslo 12/2004
Sbírka 9
Datum vydání 24.06.2004
Datum účinnosti 01.08.2004
Plné znění

         Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 24.6.2004 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě  Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I

 

         Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou  se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné  vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb.  hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m.  Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně  závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb.  hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m.  Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 11/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně  závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb.  hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 26/2002 Sb. hl. m.  Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2002 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 28/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně  závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 1/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb.  hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m.  Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně  závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003  Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003  Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 32/2003  Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 33/2003  Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003  Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004  Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004  Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2004  Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004  Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 11/2004  Sb. hl. m. Prahy se mění takto:

 

 

 

1.      V § 6 odstavec 1 zní:

„(1) Magistrát hlavního města Prahy sdělí městským částem návrh finančních vztahů na následující rozpočtový rok projednaný radou hlavního města Prahy do 10. září.“.

 

         2. V § 6 odstavec 3 zní:

         "(3) Magistrát hlavního města Prahy projedná s městskými  částmi jejich stanoviska do 14 dnů poté, co je obdržel. Pokud  městská část nesouhlasí s výsledkem projednání svých finančních  vztahů, doručí Magistrátu hlavního města Prahy písemné námitky s  odůvodněním svého nesouhlasu nejpozději do 7 dnů ode dne  ukončení projednávání. Rada hlavního města Prahy projedná návrh  rozpočtových vztahů k městským částem a rozhodne o případných  uplatněných námitkách městských částí.".

 

         3. V § 6 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5,  které znějí:

         "(4) Nesouhlasí-li rada hlavního města Prahy s námitkami městské  části, předloží se námitka spolu s  návrhem finančního vztahu k projednání orgánu hlavního města  Prahy příslušnému ke schválení rozpočtu v rámci lhůt  k projednání a schválení rozpočtu hlavního města Prahy.

         (5) Návrh finančních vztahů upravený podle závěrů z  projednání s městskými částmi a odsouhlasený radou hlavního města Prahy podle § 5 odst. 3 je vstupním dokumentem pro sestavu  návrhu rozpočtu městské části.".

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 6 až 8.

 

         4. V § 9 odst. 2 se slova "nesmí převýšit 40% příjmů  schváleného rozpočtu" nahrazují slovy "smí překročit 40% příjmů  schváleného rozpočtu pouze se souhlasem zastupitelstva hlavního města Prahy".

 

         5. V § 9 odstavec 3 zní:

         "(3) Dotace ze státního rozpočtu nebo jiného účelového  fondu určená městské části nebo jí zřízené příspěvkové  organizaci je poskytována hlavnímu městu Praze. Hlavní město Praha dotaci poskytne po jejím obdržení městské části nebo jejím  prostřednictvím jí zřízené příspěvkové organizaci, pro kterou je  určena. Městská část může o dotaci požádat přímo s předchozím  písemným souhlasem rady hlavního města Prahy. Podmínkou pro udělení souhlasu je soulad s rozpočtem městské části a splnění povinností stanovených právními předpisy. Splnění těchto podmínek dokládá městská část při podání žádosti o udělení předchozího písemného souhlasu. ".

 

         6. V § 13 odst. 1 se za písmeno e) vkládají nová písmena f) a g),  která znějí:

"f) který přešel nebo byl převeden do vlastnictví hlavního města Prahy z vlastnictví   státu na základě právního úkonu učiněného městskou částí se souhlasem rady hlavního města Prahy podle odstavce 4,

g) na základě schválení svěření majetku zastupitelstvem hlavního města Prahy podle § 14, kterému předchází rozhodnutí rady hlavního města Prahy,“.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena h) až j).

 

         7. V § 13 odst. 2 se slova "e) a g)" nahrazují slovy "f) a  i)" a slova "f) a h)" se nahrazují slovy "h) a j)".

 

         8. V § 13 odst. 3 se slovo "g)" nahrazuje slovy "f) a i)".

 

         9. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:

         "(4) Městské části jsou oprávněny činit jménem hlavního  města Prahy právní úkony, které bezprostředně předcházejí nabytí  vlastnictví nemovitosti, po předchozím souhlasu rady hlavního města Prahy. Jestliže se rada hlavního města Prahy nevyjádří ve lhůtě 45 dnů, při využití předkupního práva ve lhůtě 15 dnů, má se za to, že s návrhem souhlasí. O  právních úkonech  musí příslušná  městská část neprodleně písemně informovat hlavní město Prahu a  předat Magistrátu hlavního města Prahy kopie právních dokumentů  dokladující tyto úkony.".

 

         10. V § 14 větě první se za slova „§ 13“ vkládají slova „odst. 1 písm. a) až f) a h) až j)“.

 

11. V § 18 odst. 1 písmeno a) zní:

          „a) převodu samostatných pozemků, staveb nebo částí staveb, včetně pozemků se stavbou souvisejících, kde cena zjištěná podle zvláštního předpisu 12) převyšuje 5 000 000 Kč, nebo 50 000 000 Kč v případě záměru městských částí Praha 1 až Praha 22, “.

 

         12. V § 18 odst. 1 se  písmena b) až d)  zrušují.

Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena b) až  f).

 

         13. V § 18  odstavce 2 až 4 znějí:

          „(2) Rada hlavního města Prahy projedná záměr městské části podle odstavce 1 do 45 dnů od doručení oznámení záměru, které obsahuje náležitosti stanovené v příloze č. 9 k této vyhlášce. Rada hlavního města Prahy může navrhovat městské části změny oznámeného záměru.

           (3) Navrhne-li rada hlavního města Prahy změny oznámeného záměru, je městská část povinna tyto změny projednat v příslušném orgánu městské části a s výsledkem projednání záměr znovu oznámit do 30 dnů.  Rada hlavního města Prahy znovu projedná záměr oznámený podle předchozí věty a rozhodne, zda požaduje projednání oznámeného záměru v zastupitelstvu hlavního města Prahy.

            (4) Požadovat projednání oznámeného záměru v zastupitelstvu hl.m. Prahy může též alespoň jedna pětina všech členů zastupitelstva hlavního města Prahy, a to ve lhůtě do 21 dnů od projednání oznámeného záměru v radě hlavního města Prahy.".

 

        14. V § 18 se doplňuje odstavec 5, který zní:

           „(5) Zastupitelstvo hlavního města Prahy může též navrhovat městské části změny oznámeného záměru. Navrhne-li zastupitelstvo hlavního města Prahy změny oznámeného záměru, je městská část povinna postupovat v souladu s takto změněným záměrem.“.

 

         15. V § 22 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Návrh musí  obsahovat kvalifikovaný odhad dopadu přijetí právního předpisu  hlavního města Prahy do rozpočtu hlavního města Prahy a do  rozpočtů městských částí.".

 

         16. V § 22 odst. 2 se za větu první vkládá věta "Lhůta může  být kratší než 15 dnů jen v případě, stanoví-li tak zvláštní  zákon, na jehož základě je právní předpis hlavního města Prahy  vydáván.".

 

         17. V § 22 se doplňuje odstavec 3, který zní:

         "(3) Současně s rozesláním návrhu právního předpisu  hlavního města Prahy vyvěsí hlavní město Praha návrh právního  předpisu hlavního města Prahy ve zvláštní části elektronické  úřední desky, která je určena stanoveným subjektům k  připomínkovému řízení a zároveň elektronicky oznámí vyvěšení  návrhu právního předpisu hlavního města Prahy městským částem.".

 

         18. V § 25 odst. 3 se za větu první vkládá věta "Pokud  městská část ve svém vyjádření k návrhu zadání územně plánovací  dokumentace uplatňuje připomínky, které považuje za  zásadní, výslovně každou z těchto připomínek označí slovy "tuto  připomínku považuje městská část za zásadní".".

 

         19. V § 25 se na konci odstavce 3 doplňují věty "Pokud  pořizovatel nesouhlasí se zásadní připomínkou městské části k  návrhu zadání územně plánovací dokumentace, předloží návrh  zadání územně plánovací dokumentace včetně zásadní připomínky  městské části k rozhodnutí radě hlavního města Prahy. Rozhodnutí  rady hlavního města Prahy o zásadní připomínce městské části je  konečné.".

 

         20. V § 25 se na konci odstavce 6 doplňují věty "Pokud  městská část ve svém vyjádření ke konceptu řešení územně  plánovací dokumentace uplatňuje připomínky, které považuje za  zásadní, výslovně každou z těchto připomínek označí slovy "tuto  připomínku považuje městská část za zásadní". Pokud pořizovatel  nesouhlasí se zásadní připomínkou městské části ke konceptu  řešení územně plánovací dokumentace, předloží návrh konceptu  řešení územně plánovací dokumentace včetně zásadní připomínky  městské části k rozhodnutí radě hlavního města Prahy. Rozhodnutí  rady hlavního města Prahy o zásadní připomínce městské části je  konečné.".

 

         21. V § 25 se na konci odstavce 9 doplňuje věta "Pokud  městská část ve svém vyjádření k návrhu územně plánovací  dokumentace uplatňuje připomínky, které považuje za zásadní,  výslovně každou z těchto připomínek označí slovy "tuto  připomínku považuje městská část za zásadní".".

 

         22. V § 25 se na konci odstavce 11 doplňují věty "Pokud  městská část ve svém vyjádření k návrhu územně plánovací dokumentace uplatnila připomínku, kterou považuje za zásadní, musí být při projednávání návrhu územně plánovací dokumentace v  zastupitelstvu hlavního města Prahy výslovně uvedena. Konečné  rozhodnutí o zásadní připomínce městské části k návrhu územně plánovací dokumentace náleží zastupitelstvu hlavního města  Prahy.".

 

         23. V § 38 odst. 1 se za slovo "Pořizovatel" vkládají slova  "na základě návrhu příslušné městské části".

 

         24. V § 39 odst. 1 se za slova "§ 25 odst. 1" vkládají  slova "a s regulačními plány uvedenými v § 38 odst. 1".

 

 

         25. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 1 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Malá Strana                        474                        135

 včetně staveb bez č.pop, sadových a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu

 v KN“

 

         26. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 2 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Vinohrady                        1331/2                        1018

  Vinohrady                        1354/10                         68

  Vinohrady                        4230/15                       404

  včetně staveb bez č.pop, sadových a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu

  v KN“

 

 

         27.  V příloze č. 7 části A, se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Žižkov                        1829/17                        160

  Žižkov                        1870/19                          11

  Žižkov                        1887/30                          31

  Žižkov                        1887/31                        105

  Žižkov                        1896/20                          39

  Žižkov                        1896/21                         202

  Žižkov                        2304/2                               5

  Žižkov                        2304/3                               3

  Žižkov                        3989/2                               6

  Žižkov                        4369/2                           105

  včetně staveb bez č.pop, sadových a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu 

  v KN“

 

       28. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Dejvice                        4538/1                        21528

  včetně staveb bez č.pop, sadových a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu

  v KN“

 

       29. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 9 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Libeň                         3076/2                              15839

  Vysočany                        1908/1                        13561

  Vysočany                        1908/15                          539

  Vysočany                        1908/4                              93

  Vysočany                        1908/5                            490

  Vysočany                        1908/6                            452

  Vysočany                        1908/7                            455

  Vysočany                        1908/8                            298

  Vysočany                        1404/1 (id.1/2)              1324

  Vysočany                        1404/2 (id.1/2)              2592

  Vysočany                        1404/3 (id.1/2)              9745

  Vysočany                        1404/4 (id.1/2)              2216

  Vysočany                        1405 (id.1/2)                 1141

  Vysočany                        1406/1                           4301

  Vysočany                        1406/2 (id.1/2)               2001

  Libeň                                 3049/100                        84

  Libeň                                3049/101                        443

  Libeň                                3049/102                        158

  Libeň                                3049/103                        102

  Libeň                                  3049/104                        23

  Libeň                                  3049/105                        46

  Libeň                                 3049/107                        785

  Libeň                                   3049/115                        25

  Libeň                                   3049/116                        10

  Libeň                                 3049/134                        378

  Libeň                                 3049/136                        156

  Libeň                                 3049/137                        929

  Libeň                                 3049/2                              25

  Libeň                                 3049/3                          3063

  Libeň                                3049/84                             36

  Libeň                                3049/87                           164

  Libeň                               3049/88                              81

  Libeň                               3049/90                              78

  Libeň                               3049/93                            401

  Libeň                               3049/94                            974

  Libeň                               3049/95                              88

  Libeň                        3049/96                        1900

  Libeň                        3049/97                        1958

  Libeň                        3049/98                        107

  Libeň                        3052/14                        475

  Libeň                        3052/16                        262

  Libeň                        3052/20                        483

  Libeň                        3098/10                        17

  Libeň                        3107/2                        1870

  Libeň                        3107/3                        687

  Libeň                        3898/1                        419

  Prosek  1125/8  85

 včetně staveb bez č.pop, sadových a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu

 v KN“

 

        30. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Malešice                        962/2                        1493

 včetně staveb bez č.pop, sadových a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu

 v KN“

 

 

       31. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 12 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Modřany                        98/1                        3093

 včetně staveb bez č.pop, sadových a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu

 v KN“

 

 

        32. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 13 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Jinonice                        1534                        206

 Jinonice                        1535                        156

 včetně staveb bez č.pop, sadových a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu

 v KN“

 

 

       33. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 14 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Černý Most                        89                        27594

  Černý Most                        91                        59

  Černý Most                        232/88                        749

  Černý Most                        232/89                        750

  včetně staveb bez č.pop, sadových a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu

  v KN“

 

 

       34. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 15 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Hostivař                        367/1                        10107

  Hostivař                        445                        71

  Hostivař                        446                        150

  Hostivař                        467                        511

  Hostivař                        468                        203

  Hostivař                        469                        13

  Hostivař                        470/1                        227

  Hostivař                        470/2                        20

  Hostivař                        471                        420

  Hostivař                        472/2                        162

  Hostivař                        500                        412

  Hostivař                        501                        241

  Hostivař                        504/1                        3384

  Hostivař                        504/11                        2721

  Hostivař                        504/13                        1644

  Hostivař                        1764                        2764

  Hostivař                        1766/1                        5024

  Hostivař                        2413/1                        5933

  Hostivař                        2414/1                        3700

  Hostivař                        2761/9                        4697

  Horní Měcholupy                        510/6                        1523

  Horní Měcholupy                        523/56                        264

  Horní Měcholupy                        523/88                        151

  Horní Měcholupy                        523/89                        190

  Horní Měcholupy                        523/90                        96

  Horní Měcholupy                        523/91                        214

  Horní Měcholupy                        523/92                        200

  Horní Měcholupy                        523/93                        206

  Horní Měcholupy                        523/94                        486

  Horní Měcholupy                        523/135                        397

  Horní Měcholupy                        523/184                        899

  Horní Měcholupy                        523/188                        99

  Horní Měcholupy                        523/199                        58                   

  Horní Měcholupy                        523/224                        204

  Horní Měcholupy                        523/233                        198

  Horní Měcholupy                        523/241                        402

  Horní Měcholupy                        523/242                        726

  Horní Měcholupy                        523/246                        127

  Horní Měcholupy                        523/248                        446

  Horní Měcholupy                        523/257                        465

  Horní Měcholupy                        523/258                        6504

  Horní Měcholupy                        523/264                        402

  Horní Měcholupy                        523/266                        62

  Horní Měcholupy                        523/270                        191

  Horní Měcholupy                        523/274                        168

  Horní Měcholupy                        523/275                        4826

  Horní Měcholupy                        523/285                        859

  Horní Měcholupy                        523/287                        370

  Horní Měcholupy                        523/288                        3659

  Horní Měcholupy                        523/297                        6049

  Horní Měcholupy                        523/439                        34

  Horní Měcholupy                        523/582                        20

  Horní Měcholupy                        523/586                        95

  Horní Měcholupy                         601/57                        3206

  Horní Měcholupy                        601/74                        186

  Horní Měcholupy                        601/75                        453

  Horní Měcholupy                        601/76                        46

  Horní Měcholupy                        601/78                        39

 včetně staveb bez č.pop., terénních, sadových úprav a drobné architektury, které     nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

       35. V příloze č. 7 části A, se v části Praha – Čakovice na konci doplňuje tento výčet:

 

„Třeboradice                        489                        2893

 včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav“

 

 

       36. V příloze č. 7 části A, se za část Praha – Šeberov vkládá nová část Praha – Štěrboholy, která včetně nadpisu    zní:

 

„Praha – Štěrboholy

  Štěrboholy                        350/1                        1320

  včetně staveb bez č.pop, sadových a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu

  v KN“

 

 

       37.  V příloze č. 7 části B, se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Střešovice                     609/7                                 5

  Střešovice                        611/20                        12

  Střešovice                        614                        416

  Střešovice                        616/1                        160

  Střešovice                        616/2                        203

  Střešovice                        617                        42

  Střešovice                        620                        980

  Střešovice                        621                        629

  Střešovice                        639/2                        1554

  Střešovice                        639/3                        1618

  Střešovice                        648                        167

  Střešovice                        649/1                        648

  Střešovice                        2216/1                        892

  Střešovice                        2216/2                        142

  Střešovice                        2217/1                        1326

  Střešovice                        2217/3                        14

  Střešovice                        2217/4                        14

  Střešovice                        2217/5                        15

  Střešovice                        2217/10                        9

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

       38. V příloze č. 7 části B, se za část Praha – Březiněves vkládá nová část Praha –

Čakovice, která včetně nadpisu zní:

 

„Praha - Čakovice

 

 Čakovice                        1494/1                        1150

 Čakovice                        1545/6                        994

 Čakovice                        1529/1                        2776

 Čakovice                        1527/2                        694

 Čakovice                        1504/1                        1000

 Čakovice                        1565/1                        2733

 Čakovice                        1625/1                        1796

 včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav“

 

       39.  V příloze č. 7 části B, se za část Praha – Libuš vkládá nová část Praha – Nebušice, která včetně nadpisu zní:

 

„Praha – Nebušice

 

Nebušice                        1172/2                        2351

Nebušice                        1172/3                        156

Nebušice                        1172/10                        293

Nebušice

veřejný vodovod I.stavba – 1. a 2. etapa, veřejný vodovod II.stavba – 1. etapa, veřejná splašková kanalizace I.stavba – 1. a 2. etapa, veřejná splašková kanalizace II.stavba – 1. etapa a čistírna odpadních vod, vše v celkové pořizovací hodnotě 257,467.148,- Kč“

 

 

          40. Příloha č. 9 zní:

 

„Příloha č. 9

 

Náležitosti oznámení záměru městské části podle § 18 odst. 2 vyhlášky

 

§ 18 odst. 1 písm. a) této vyhlášky- převod samostatných pozemků, staveb nebo částí staveb, včetně pozemků se stavbou souvisejících, kde cena zjištěná podle zvláštního předpisu12) převyšuje 5 000 000 Kč, nebo 50 000 000 Kč v případě záměru městských částí Praha 1 až Praha 22

1.    Městská část

2.    Oznámení záměru městské části podepsané starostou nebo jeho zástupcem

3.    Seznam pozemků, staveb nebo částí staveb, včetně pozemků se stavbou souvisejících tvořících předmět záměru včetně jejich finančního ocenění - znalecký posudek s cenou zjištěnou dle zvláštního předpisu

4.    Podklady:

·      základní identifikační údaje (katastrální území, parcelní číslo, výměra, druh pozemků)

·      výpis z katastru nemovitostí s již uvedeným vlastníkem: Obec hlavní město Praha-svěřeno městské části Praha ..., případně návrh zápisu této skutečnosti do katastru nemovitostí

·      pozemková mapa s vyznačenými názvy ulic

·      způsob nabytí pozemků, staveb nebo částí staveb, včetně pozemků se stavbou souvisejících do vlastnictví hlavního města Prahy a způsob jejich svěření městské části

·      prohlášení starosty městské části, že na pozemky, stavby nebo části staveb, včetně pozemků se stavbou souvisejících tvořící předmět záměru, nebyl uplatněn oprávněnou osobou nárok dle zvláštních předpisů

·      v případě převodu spoluvlastnických podílů vyjádření spoluvlastníků

5.    Způsob výběru nabyvatele eventuelně  název nebo jméno nabyvatele

6.    Podnikatelský záměr (zdůvodnění záměru)

7.    Ekonomická analýza (přínos pro městskou část)

Předložit: Hlavnímu městu Praze prostřednictvím odboru správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy

 

 

§ 18 odst. 1 písm. b) této vyhlášky- přijetí úvěru (půjčky) a přijetí kontokorentního úvěru, pokud jeho výše kumulovaně s již přijatými úvěry převyšuje 1/6 příjmů posledního schváleného rozpočtu městské části

1.    Městská část

2.    Oznámení záměru městské části podepsané starostou nebo jeho  zástupcem

3.    Bankovní ústav poskytující úvěr

4.    Výše úvěru

5.    Poslední  schválený roční rozpočet městské části pro daný rok

6.    Základní podmínky úvěrové smlouvy (výše úrokové sazby, platební kalendář, sankce, seznam zastavovaných nemovitostí včetně dokladu o vlastnictví a finančního ocenění - znalecký posudek s cenou zjištěnou dle zvláštních předpisů)

7.    Použití úvěrových prostředků včetně ekonomické analýzy

Předložit: Hlavnímu městu Praze prostřednictvím odboru správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy

 

 

§ 18 odst. 1 písm. c) této vyhlášky - nepeněžitý vklad ve formě nemovitostí do obchodních společností a dobrovolných svazků obcí, jejichž souhrnná cena zjištěná podle zvláštního předpisu převyšuje 3 000 000,- Kč

1.    Městská část

2.    Oznámení záměru městské části podepsané starostou nebo jeho zástupcem

3.    Seznam nemovitostí tvořících předmět záměru včetně jejich finančního ocenění - znalecký posudek s cenou zjištěnou dle zvláštního předpisu

4.    Podklady:

·      základní identifikační údaje (katastrální území, číslo popisné, ulice, parcelní číslo, výměra, druh pozemků)

·      výpis z katastru nemovitostí s již uvedeným vlastníkem: Obec hlavní město Praha-svěřeno městské části Praha ..., případně návrh zápisu této skutečnosti do katastru nemovitostí

·      podle povahy materiálu oddělovací geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem

·      pozemková mapa s vyznačenými názvy ulic

·      způsob nabytí pozemků do vlastnictví hlavního města Prahy a způsob jejich svěření městské části

·      prohlášení starosty městské části, že na nemovitosti, tvořící předmět záměru, nebyl uplatněn oprávněnou osobou nárok dle zvláštních předpisů

5.    Způsob výběru nabyvatele,  název  obchodní společnosti (svazku), předmět její činnosti

6.    Podnikatelský záměr (zdůvodnění záměru)

7.    Ekonomická analýza (přínos pro městskou část)

Předložit: Hlavnímu městu Praze prostřednictvím odboru správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy

 

 

§ 18 odst. 1 písm. d) této vyhlášky- převod veřejně prospěšných staveb14), včetně pozemků pro veřejně prospěšné stavby, staveb veřejného vybavení (školská a zdravotnická zařízení aj.),   včetně zastavěných pozemků a  pozemků tvořících se stavbami jeden funkční celek

1.    Městská část

2.    Oznámení záměru městské části podepsané starostou nebo jeho zástupcem

3.    Seznam staveb nebo pozemků, tvořících předmět záměru včetně jejich finančního ocenění - znalecký posudek s cenou zjištěnou dle zvláštního předpisu

4.    Podklady:

·      základní identifikační údaje (katastrální území, číslo popisné, parcelní číslo, výměra, druh staveb, druh pozemků)

·      výpis z katastru nemovitostí s již uvedeným vlastníkem: Obec hlavní město Praha-svěřeno městské části Praha ..., případně návrh zápisu této skutečnosti do katastru nemovitostí (podle povahy materiálu též oddělovací GP)

·      pozemková mapa s vyznačenými názvy ulic

·      způsob nabytí nemovitostí do vlastnictví hlavního města Prahy a způsob jejich svěření městské části

·      prohlášení starosty městské části, že na nemovitosti tvořící předmět záměru, nebyl uplatněn oprávněnou osobou nárok dle zvláštních předpisů

·      v případě převodu spoluvlastnických podílů vyjádření spoluvlastníků

5.    Způsob výběru nabyvatele eventuelně  název nebo jméno nabyvatele

6.    Podnikatelský záměr (zdůvodnění záměru)

7.    Ekonomická analýza (přínos pro městskou část)

Předložit: Hlavnímu městu Praze prostřednictvím odboru správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy

 

 


§ 18 odst. 1 písm. e) této vyhlášky- převod pozemků s objekty veřejné zeleně

 

1.    Městská část

2.    Oznámení záměru městské části podepsané starostou nebo jeho zástupcem

3.    Seznam pozemků  a objektů veřejné zeleně tvořících předmět záměru včetně jejich finančního ocenění - znalecký posudek s cenou zjištěnou dle zvláštního předpisu

4.    Podklady:

·      základní identifikační údaje (katastrální území, parcelní číslo, výměra, druh pozemků, druh objektů)

·      výpis z katastru nemovitostí s již uvedeným vlastníkem: Obec hlavní město Praha-svěřeno městské části Praha ..., případně návrh zápisu této skutečnosti do katastru nemovitostí  ( dle povahy materiálu oddělovací geometrický plán)

·      pozemková mapa s vyznačenými názvy ulic

·      způsob nabytí pozemků  a objektů  veřejné zeleně do vlastnictví hlavního města Prahy a způsob jejich svěření městské části

·      prohlášení starosty městské části, že na nemovitosti, tvořící předmět záměru, nebyl uplatněn oprávněnou osobou nárok dle zvláštních předpisů

5.    Způsob výběru nabyvatele eventuelně  název nebo jméno nabyvatele

6.    Podnikatelský záměr (zdůvodnění záměru)

7.    Ekonomická analýza (přínos pro městskou část)

Předložit: Hlavnímu městu Praze prostřednictvím odboru správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy

 

§ 18 odst. 1 písm. f) této vyhlášky- odstranění věcí, jejich likvidace či demolice, kde zůstatková cena této věci v případě movité věci či souboru movitých věcí bude 1 000 000,- Kč  a více a v případě nemovitých věcí přesáhne 5 000 000,- Kč

1.    Městská část

2.    Oznámení záměru městské části podepsané starostou nebo jeho zástupcem

3.    Podklady:

·      movité věci

·      soupis movitých věcí navržených k likvidaci s uvedením inventárního čísla a pořizovací hodnoty

·      odborný posudek (eventuelně znalecký posudek) o stavu movitých věcí

·      rozhodnutí (usnesení) příslušného orgánu městské části o likvidaci movitých věcí

·      nemovité věci

·      základní identifikační údaje (katastrální území, číslo popisné, ulice, číslo orientační)

·      výpis z katastru nemovitostí s již uvedeným vlastníkem: Obec hlavní město Praha-svěřeno městské části Praha ...,

·      pozemková mapa s vyznačenými názvy ulic

·      způsob nabytí nemovitosti do vlastnictví hlavního města Prahy a způsob jejich svěření městské části

·      účetní hodnota nemovitosti navržené k demolici včetně odborného posudku, na  jehož základě se demolice navrhuje

·      rozhodnutí (usnesení) příslušného orgánu městské části o demolici nemovité věci

Předložit: Hlavnímu městu Praze prostřednictvím odboru správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy“.

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2004 s výjimkou ustanovení čl. I bod  1. až 24. a 40., která nabývají účinnosti  dnem 1. července 2004.

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v. r.

 primátor hl.m. Prahy

 

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v. r.

náměstek primátora hl.m. Prahy