Obecně závazná vyhláška č. 12/2003 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1998 Sb. hl. m. Prahy, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 12/2003
Sbírka 8
Datum vydání 29.05.2003
Datum účinnosti 20.06.2003
Datum zrušení 01.10.2022
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 17/2022, o zrušení některých vyhlášek v oblasti taxislužby
Plné znění

 

          Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 29. 5. 2003 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 41 odst. 3  zákona č. 111/1994 Sb.,  o silniční dopravě, ve znění zákona č. 150/2000 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

                                                                                          Čl. I

 

         Vyhláška č. 23/1998 Sb. hl. m. Prahy, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky č. 16/1999 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 7/2002 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

l. V čl.1 odst.1 se slovo „provozování“ nahrazuje slovy „k výkonu práce řidiče“.

 

2. V čl. 1 odstavec 2 zní:

„(2)  Znalosti podle odstavce 1 se ověřují zkouškou řidiče taxislužby (dále jen „zkouška“), kterou provádí hlavní město Praha nebo jím pověřená osoba.“.

 

3. V čl. 2  se slovo „písemně“ zrušuje.

 

4. V čl. 2 se za větu první vkládá věta „Přihlášku lze podat písemně nebo elektronicky.“.

 

5. Na konci čl. 2 se doplňují slova „ , popř. opatří elektronickým podpisem“.

 

6. V čl. 3 se na konci odstavce 3  doplňuje věta „ Informace o termínech zkoušek dále podává pověřená osoba, která způsobem umožňujícím dálkový přístup rovněž zveřejňuje seznam žadatelů s uvedením termínu a místa konání zkoušky dle odstavce 1.“.

 

7. V čl. 4 odstavec 1 zní:

„Zkušební komise je tříčlenná, složená ze dvou pracovníků pověřené osoby a jednoho zástupce Magistrátu hlavního města Prahy, který je pracovníkem odboru dopravy nebo odboru živnostenského nebo odboru daní, poplatků a cen; předsedou komise musí být vždy pracovník pověřené osoby a pracovníci jednotlivých odborů Magistrátu hlavního města Prahy budou ve zkušební komisi účastni střídavě, v měsíčních cyklech.“.

 

8. V  čl. 5 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňuje věta „K prokázání těchto znalostí si uchazeč vybere typ taxametru sám.“.

 

9. V čl. 5 odst. 3 se slova „ústního přezkoušení“ zrušují.

 

10. V čl. 5 odst. 3 se za slovo“znalostí“ vkládají slova „obsluhy taxametru“.

 

11.V čl. 5 odst. 4 se slova „ používat pomůcky a podklady“ nahrazují slovy „vlastních pomůcek a podkladů“.

 

12. V čl. 5 odst. 4 se za slovo „způsobem“ vkládají slova „ i nevhodným chováním“.

 

13. V čl. 5  se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Porušení uvedených ustanovení je důvodem k hodnocení zkoušky jako neúspěšné.“.

 

14. V čl.  5 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Uchazeči mohou používat jednotný, pověřenou osobou ověřený knižní plán hlavního města Prahy, který bude k dispozici pro každého uchazeče zvlášť. Pověřená osoba zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup název knižního plánu hlavního města Prahy, který budou moci uchazeči používat.“.

 

Dosavadní odstavce 5 až 13 se označují jako odstavce 6 až 14 .

 

15. V čl. 5 odstavec 6 zní:

„(6) Otázky ke zkoušce připravuje pověřená osoba a do testů sestavuje počítačový program ze souboru platných a veřejně přístupných otázek. Každá otázka má tři odpovědi, z nichž pouze jediná je správná.“.

 

16. V čl. 5 odst. 7 se věty druhá a třetí nahrazují větami „Písemný test obsahuje 40 otázek z místopisu a 10 otázek z právních předpisů. Na vypracování testu z obou předmětů má uchazeč 90 minut.“.

 

17. V čl. 5 odst. 7 se věta pátá nahrazuje větou „Uchazeč v písemném testu prospěl, jestliže dosáhl nejméně 80% dosažitelného bodového hodnocení z místopisu a nejméně 80% dosažitelného bodového hodnocení z právních předpisů (tedy v prvním předmětu nejméně 32 bodů, v druhém předmětu nejméně 8 bodů).“.

 

18. V čl. 5 odst. 8 se slova „Ústní a“ zrušují.

 

19. V čl. 5 se odstavec 9 zrušuje.

 

 Dosavadní odstavce 10 až 14 se označují jako odstavce 9 až 13.

 

   20. V čl. 5 odst. 9 se věty druhá a třetí nahrazují větami „Uchazeč  provádí tři různé stanovené úkony obsluhy taxametru. Uchazeč v praktické části prospěl, pokud alespoň dva úkony byly hodnoceny všemi členy komise jako správně provedené. Pokud jsou prvé dva úkony provedeny správně, třetí úkon se neprovádí.“.

 

21. V čl. 5 odst. 10  se slova „ , v ústní části zkoušky“ zrušují.

 

22. V čl. 5. odst. 11 se věta druhá nahrazuje větou „Protokol obsahuje datum a místo konání zkoušky, složení zkušební komise, seznam pozvaných a přítomných uchazečů, čísla odevzdaných písemných testů včetně jejich bodového ohodnocení a popis úkonů zadaných v praktické části zkoušky a jejich celkové hodnocení.“.

 

23. V čl. 5 se na konci odstavce 11 doplňuje věta „Odevzdané testy jsou nedílnou součástí protokolu, na žádost uchazeče mu umožní pověřená osoba nahlédnout do vyhodnoceného testu.“.

 

24. V čl. 5 odstavec 12 zní:

„(12) Námitky proti průběhu zkoušky může uchazeč uplatnit u pověřené osoby výhradně písemnou formou ve lhůtě nejdéle 3 pracovních dnů po termínu vykonání zkoušky. Lhůta je zachována, pokud alespoň v její poslední den je zásilka předána k poštovní přepravě nebo pokud alespoň v její poslední den byly námitky osobně doručeny pověřené osobě. Pověřená osoba sdělí uchazeči, který uplatnil námitky, výsledek přešetření námitek výhradně písemnou formou nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděla.“.

 

25. V čl. 5  odstavec 13 zní:

„(13) Uchazeči, který zkoušku úspěšně vykonal, vydá téhož dne, kdy zkoušku vykonal, hlavní město Praha osvědčení o složení zkoušky (dále jen „osvědčení“). Osvědčení obsahuje jméno, příjmení a rodné číslo uchazeče, datum úspěšného vykonání zkoušky a pořadové číslo tohoto osvědčení. Osvědčení podepisují všichni členové zkušební komise.“.

 

26. Čl. 6  zní: „V případě, že uchazeč u zkoušky neprospěl, může podat přihlášku k opravné zkoušce okamžitě a uchazeč bude podle pořadí podání přihlášky zařazen na nejbližší volný termín.“ .

27. Čl. 7 se zrušuje.

 

 

 

Čl. II

     Doba platnosti osvědčení vydaných před účinností této vyhlášky se nemění.

 

                                                             

Čl.III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. června 2003.

 

 

MUDr. Pavel  B é m,  v. r.

primátor hl. m. Prahy

                                              

Mgr. Rudolf  B l a ž e k,  v. r.

náměstek primátora hl. m. Prahy

Rušící vyhlášky / nařízení

17/2022 Obecně závazná vyhláška č. 17/2022