Obecně závazná vyhláška č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/200 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 13/2003
Sbírka 9
Datum vydání 29.05.2003
Datum účinnosti 01.07.2003
Plné znění

 

 

       Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 29. 5. 2003 vydat  podle § 17 odst. 3 zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  tuto obecně závaznou vyhlášku :

 

 

Čl. I

 

 

      Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy,  obecně  závazné   vyhlášky  č. 16/2002 Sb.  hl. m. Prahy,  obecně  závazné  vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 26/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2002 Sb. hl. m. Prahy,  obecně  závazné  vyhlášky  č. 29/2002 Sb. hl.  m. Prahy, obecně   závazné   vyhlášky č. 1/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy,  se mění takto:

 

1.  § 32 zní :

 

„(1) Orgány hlavního města Prahy pověřené provedením kontroly nebo přezkoumání hospodaření městských částí jsou povinny se prokázat písemným pověřením.

 

(2)  Orgány hlavního města Prahy provádějící kontrolu nebo přezkoumání hospodaření jsou při provádění kontroly nebo přezkoumání hospodaření oprávněny

a) požadovat od příslušného orgánu městské části, aby ve stanovené lhůtě předložil podklady a poskytl úplné informace a vysvětlení nezbytné k provedení kontroly nebo přezkoumání hospodaření,

b) zajistit v odůvodněných případech předložené podklady; jejich vzetí jsou povinny písemně potvrdit.

(3) Orgány hlavního města Prahy provádějící kontrolu nebo přezkoumávání hospodaření městských částí jsou při provádění kontroly nebo přezkoumání hospodaření povinny

a)      oznámit starostovi městské části a tajemníkovi úřadu městské části, je-li tato funkce zřízena, předmět, rozsah, zahájení a ukončení kontroly nebo přezkoumání hospodaření a předložit pověření k jejich provedení,

b)      zjistit skutečný stav kontrolovaných a přezkoumávaných činností a porovnat jej s příslušnými právními předpisy,

c)      zabezpečit řádnou ochranu zajištěných podkladů a neprodleně je vrátit, pominou-li       důvody jejich zajištění,

d)      pořídit o výsledcích kontroly nebo přezkoumání hospodaření zprávu.

 

(4) Ve zprávě o výsledku kontroly nebo přezkoumání hospodaření se uvede zejména

a)      označení orgánu hlavního města Prahy provádějícího kontrolu nebo přezkoumání      hospodaření a kontrolované městské části,

b)      jména kontrolujících,

c)      místo a čas provedení kontroly nebo přezkoumání hospodaření,

d)      předmět kontroly nebo přezkoumání hospodaření,

e)      všechna kontrolní zjištění včetně nedostatků a funkční odpovědnosti za tyto nedostatky, 

f)        označení všech podkladů, o které se kontrolní zjištění opírají.

 

(5) Zprávu o výsledku kontroly nebo přezkoumání hospodaření podepíší všichni kontrolující, kteří kontrolu nebo přezkoumání hospodaření prováděli.

           

            (6) Orgány hlavního města Prahy provádějící kontrolu nebo přezkoumávání hospodaření seznámí s obsahem zprávy starostu městské části a tajemníka úřadu městské části nebo jimi pověřené zástupce a vedoucí zaměstnance odpovědné za oblasti hospodaření ve kterých byly zjištěny nedostatky. Starostovi městské části, tajemníkovi úřadu městské části nebo jimi pověřeným zástupcům předají orgány hlavního města Prahy provádějící kontrolu nebo přezkoumání hospodaření stejnopis zprávy o výsledku kontroly nebo přezkoumání hospodaření. Pokud starosta městské části, tajemník úřadu městské části nebo jimi pověření zástupci odmítnou podepsat zprávu o výsledku kontroly nebo přezkoumání hospodaření, vyznačí to orgány hlavního města Prahy provádějící kontrolu nebo přezkoumávání hospodaření v této zprávě.

 

            (7) Proti obsahu kontrolního zjištění uvedeného ve zprávě o výsledku kontroly nebo přezkoumání hospodaření mohou starosta městské části, tajemník úřadu městské části nebo jimi pověření zástupci, podat písemné, zdůvodněné a průkaznými doklady doložené námitky vedoucímu kontrolní skupiny, a to do 15 dnů ode dne seznámení se zprávou o výsledku kontroly nebo přezkoumání hospodaření.

 

            (8) O námitkách rozhoduje nadřízený vedoucí zaměstnanec kontrolujícího ve lhůtě 15 dnů.

 

            (9) Nebylo-li námitkám vyhověno, mohou se osoby uvedené v odstavci 7 ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o námitkách odvolat k řediteli Magistrátu hlavního města Prahy. Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy ve lhůtě 30 dnů rozhodnutí o námitkách změní nebo zruší, jinak odvolání zamítne a rozhodnutí potvrdí. Pokud v řízení o odvolání proti rozhodnutí o námitkách vyplyne potřeba věc došetřit, ředitel Magistrátu hlavního města Prahy  rozhodnutí zruší a zajistí došetření věci. Proti rozhodnutí ředitele Magistrátu hlavního města Prahy se nelze dále odvolat.

 

(10) Kontrola a přezkoumání hospodaření jsou ukončeny:

a) marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo odvolání podle odstavců 7 a 9

b) dnem doručení rozhodnutí ředitele Magistrátu hlavního města Prahy, proti kterému se nelze dále odvolat.

 

            (11) Orgány městských částí jsou povinny přijmout po projednání s orgány hlavního města Prahy opatření k odstranění nedostatků a jejich příčin zjištěných při metodických dohlídkách prováděných podle § 31 a při přezkoumávání  anebo kontrolách hospodaření, a to nejpozději do 30 dnů od ukončení kontrolní akce. Zprávu o plnění přijatých opatření jsou orgány městských částí povinny podat orgánům hlavního města Prahy, které kontrolu provedly, v termínu do 15 dnů po odstranění posledních zjištěných nedostatků, nejpozději do 6  měsíců od ukončení kontrolní akce.

 

            (12) Orgány hlavního města provedou kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění zjištěných nedostatků nejpozději do konce roku následujícího po ukončení kontroly nebo přezkoumání hospodaření“.

 

 

 

2. § 33 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 29a zní:

 

§ 33

Finanční kontrola

 (1) O oznámení závažných zjištění z provedených finančních kontrol podaných Ministerstvu financí podle zvláštního právního předpisu29a) informují městské části   zároveň  Magistrát hlavního města Prahy.

 

(2)               V případech, kdy kontrola nebo přezkoumání hospodaření bude provedeno v rozsahu a metodami stanovenými zvláštním právním předpisem,29a) považuje se tato kontrola nebo přezkoumání hospodaření za finanční kontrolu“.

 

 

 

 

 

 

3.  V § 34   se za slova „ podle §“ vkládají slova:   „ 32 a “.

 

4. V příloze č. 4 se v části A  položka č. 3 zrušuje.

      Dosavadní položky č. 4 až 378 se označují jako položky č. 3 až 377.

 

5. V příloze č. 4 v části A  položka č. 3 zní:

 

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

3.

zákon č. 50/1976 Sb.

  117 odst.1 písm. c)

výkon působnosti stavebního úřadu s výjimkou světelných signalizačních zařízení a nosných konstrukcí pro dopravně informační systémy a dopravní značení

 

 

6.  V příloze č. 7 části A, se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

 

  „Braník                        2812/3                        783

    Braník                         3058/1                        3414

    Braník                        280/1                        482

    Braník                        289/13                        1532

    Braník                        380/7                        1565

    Braník                        380/55                        677

    Braník                        2612/204                          469

    Krč                        2869/149                        444

    Krč                        3195                        306

    Krč                        2869/198                        3862

    Krč                        2869/199                        2899

    Lhotka                        1951/3                        2050

    Lhotka                        140/127                        33

    Michle                        3372/1                        4911

    Michle                        3372/4                         181

    Michle                        3372/6                        187

    Podolí                        1770/64                        501

    Záběhlice                        5754/5                        110

    Záběhlice                        5283/1                        660

    včetně staveb bez č.pop. a terénních úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v 

    KN“

 

 

7. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

 

  „Hlubočepy                        1978/7                        800

    Hlubočepy                        1978/9                         423

    Hlubočepy                        1978/11                        700

    Hlubočepy                        1978/12                        837

    Košíře                        2149/1                        537

    Košíře                        2149/3                        388

    Košíře                        2150/1                        361

    Košíře                        2150/2                        83

    Košíře                        2150/3                        12

    včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou 

    předmětem  zápisu v KN“

 

 

8. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 12 na konci doplňuje tento výčet:

 

  „Modřany                        3840/6                        125

    včetně terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

9.  V příloze č. 7 části A, se v části Praha 13 na konci doplňuje tento výčet:

 

   „Stodůlky                        1087/2                        1040

    Stodůlky                        2131/94                        21

    Stodůlky                        2328/2                        315

    včetně staveb bez č. pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou

    předmětem zápisu v KN

    movitý majetek – 3 ks generátorů elektrického proudu v celkové hodnotě 162.833,40 Kč“

 

 

10. V příloze č. 7 části A, se za část Praha-Satalice vkládá nová část Praha–Slivenec,

      která včetně nadpisu zní:

 

    „Praha - Slivenec

     Holyně                        412/2                        105

     včetně staveb bez č.pop., které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

11.  V příloze č. 7 části A, se v části Praha – Zličín  na konci doplňuje tento výčet:

 

    „Zličín                        281/72                        198

      Zličín                        281/112                        9

      Zličín                        281/113                        146

      Zličín                        281/126                        427

      včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v

      KN“

 

 

      12. V příloze č. 7 části B, se v části Praha 2 na konci doplňuje tento výčet:

 

    „Vyšehrad                        206                        143

      včetně stavby bez č.pop., terénních úprav“             

 

 

 

 

 

13.  V příloze č. 7 části B, se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

 

    „Bubeneč                    2100/2                 88

      Bubeneč                        2122/3                        112

      Dejvice                        4743                        922

      Dejvice                        4547                        125

      Dejvice                        4572                        902

      včetně stavby bez č.pop., terénních úprav“

 

 

14. V příloze č. 7 části B, se v části Praha 12 na konci doplňuje tento výčet:

 

    „Modřany                        3879/1                        141

     Modřany                        3879/2                        58

     včetně terénních úprav“

 

 

15. V příloze č. 7 části B, se za část Praha 14 vkládá nová část Praha - Benice, která včetně

      nadpisu zní:

 

    „Praha - Benice

     Benice

     splašková kanalizace, čerpací stanice splaškových vod I., čerpací stanice splaškových vod

     II., výtlačné potrubí do ČOV v Kolovratech a veřejné části kanalizačních domovních

     přípojek v celkové pořizovací hodnotě 24,917.171,- Kč“

 

 

 

Čl. II

 

    

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2003 s výjimkou ustanovení čl. I bod 4

 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2003.

 

 

 

MUDr. Pavel B é m , v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

 

náměstek primátora hlavního města Prahy29a ) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)