Vyhláška č. 14/1995 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se doplňuje Statut hlavního města Prahy – II. část
Číslo 14/1995
Sbírka 05/1995
Datum vydání 27.04.1995
Datum účinnosti 04.05.1995
Datum zrušení 01.01.1997
Důvod zrušení vydání vyhlášky č. 76/1996 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy – VII. část
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27. 4. 1995 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Statut hlavního města Prahy - II. část č. 16/1991 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů se doplňuje takto:

V čl. 3c, odst. 11 se na konci připojuje tento výčet:

výměra kat. území parc. číslo (m2) č. pop. ------------------------------------------------------------------- "Chodov 2827 359 2825 322 2826 361 2828 331 2829 233 2830 232 3336/21 230 3336/22 227 3336/23 226 3336/40 292 3336/41 261 3336/42 376 3336/58 225 3336/59 224 3336/60 228 3341/8 290 3341/7 288 3341/6 292 3015 692
2114/28 361 2114/27 357 2114/26 359 3019 757"

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 4. 5. 1995.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy
 

Rušící vyhlášky / nařízení

76/1996 Vyhláška č. 76/1996 Sb. hl. m. Prahy