Obecně závazná vyhláška č. 15/2000 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se odnímá oprávnění hospodařit se svěřenou věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 6
Číslo 15/2000
Sbírka 04/2000
Datum vydání 27.04.2000
Datum účinnosti 04.05.2000
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27.4.2000 vydat podle ustanovení § 16 odst.1 zákona ČNR č. 367/1990Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Oprávnění městské části Praha 6 hospodařit se svěřenou věcí z vlastnictví hlavního města Prahy, pozemku parc.č. 1226 o výměře 2082 m2 v k.ú. Liboc, se odnímá 1).

Čl. 2

Oprávnění hospodařit se svěřenou věcí z vlastnictví hlavního města Prahy dle čl. 1 této vyhlášky se městské části Praha 6 odnímá z celoměstského zájmu, a to z důvodu jejího využití hlavním městem Prahou.


Čl. 3
 
Za odejmutí oprávnění hospodařit se svěřenou věcí z vlastnictví hlavního města Prahy dle čl. 1 této vyhlášky se městské části Praha 6 poskytne finanční náhrada ve výši 1,- Kč.
 
Čl. 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 4.5.2000


Ing. arch. Jan K a s l,v.r.
primátor hl.m. Prahy


Ing. Petr Š v e c,v.r.
náměstek primátora hl.m. Prahy


1) čl. 16 odst. 1) vyhlášky hl.m. Prahy č. 12/1999 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy v samostatné působnosti, ve znění pozdějších předpisů