Vyhláška č. 16/1998 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška Prahy, kterou se odnímá oprávnění hospodařit se svěřenými věcmi hlavního města Prahy městské části Praha 6
Číslo 16/1998
Sbírka 04/1998
Datum vydání 28.05.1998
Datum účinnosti 01.06.1998
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 28.5.1998 vydat podle ustanovení § 16 odst.1 zákona ČNR č. 367/1990Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. 1
 
Oprávnění městské části Praha 6 hospodařit se svěřenými věcmi hlavního města Prahy, pozemky parc.č. 4150 v k.ú. Dejvice a parc.č. 548 v k.ú. Sedlec, se odnímá 1).
 

Čl. 2
 
Oprávnění hospodařit se svěřenými věcmi hlavního města Prahy dle čl. 1 této vyhlášky se městské části Praha 6 odnímá z celoměstského zájmu, a to z důvodu sjednocení vlastnických vztahů k stavbě a pozemkům, dotčených touto stavbou, a následné sjednocení údržby a správy těchto nemovitostí organizací TSK Praha.

Čl. 3

Za odejmutí oprávnění hospodařit se svěřenými věcmi hlavního města Prahy dle čl. 1 této vyhlášky se městské části Praha 6 poskytne finanční náhrada ve výši 1,- Kč.
 
Čl. 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.1998RNDR. Jan K o u k a l, CSc.,v.r.
primátor hl.m. Prahy


Ing. Petr Š v e c, v.r.
náměstek primátora hl.m. Prahy
1) čl. 10 odst. 1 vyhlášky hl.m. Prahy č. 76/1996 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy v oblasti majetku hl.m. Prahy a mění Statut hl.m. Prahy - VII. část.