Obecně závazná vyhláška č. 17/2005 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 17/2005
Sbírka 12
Datum vydání 01.09.2005
Datum účinnosti 01.10.2005
Plné znění

 

       Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 1. 9. 2005 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

       Vyhláška č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 10/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 30/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2004 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 6/2005 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

1.       V příloze č. 1 oddíl 2 odstavec 10 se na konci textu písmene e) doplňuje věta  „Nový přístav v Radotíně bude určen výhradně pro sportovní a rekreační lodě, nebude mít charakter nákladního přístavu. Zároveň však bude, v případě nenadálých událostí na toku a při povodňových průtocích,  plnit funkci ochrannou.“.

 

2.       V příloze č.1 oddíl 2 odstavec 11 písmeno b) zní  „základem systému odkanalizování je ústřední čistírna odpadních vod na Císařském ostrově a kalové hospodářství umístěné mimo Císařský ostrov,“.

 

3.       V příloze č. 1 oddíl 6 se za odstavec 9  doplňují odstavce 10 až 13, které znějí:

„(10) Území, kde je z hlediska limitů rozvoje možné pouze zachování stávajících staveb bez možnosti další stavební činnosti, jsou označena jako „nerozvojová území“.

(11) V nerozvojových územích u stávajících trvalých staveb, kolaudovaných ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být prováděny úpravy za předpokladu, že nedojde ke zvětšení zastavěné plochy ani objemu stavby. Výjimečně přípustné jsou nástavby 1 podlaží, zvětšení stávajícího půdorysu stavby (max. o 15 %, nejvýše však o 100 m2) oproti stavu kolaudovanému ke dni nabytí účinnosti tohoto schváleného územního plánu. Změny v užívání jsou výjimečně přípustné.

 

(12) V nerozvojových záplavových územích je výjimečně přípustné umisťování doplňkových staveb a nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury.

(13) Nerozvojová území jsou vymezena překryvným značením ve výkresu č. 4. schváleného územního plánu.“

 

4.       V příloze č. 1 oddíl 7  se na konci odstavce 3 doplňuje věta  „Výjimečně přípustné je umístění liniových staveb vodního hospodářství za předpokladu, že to nebude na úkor dodržení minimálních parametrů ÚSES.“.

 

5.       V příloze č. 1 oddíl 9 včetně nadpisu a poznámek  pod čarou zní :

 

„Oddíl 9

Záplavová území

 

(1)   Na vodních tocích Vltavě a Berounce je vymezeno záplavové území nejvyšší  zaznamenané přirozené povodně  (srpen 2002 - rozsah záplavových území bude periodicky po 2 letech aktualizován novým výpočtem, zejména v návaznosti na změny  terénu,  hloubky   toku a rozsah protipovodňových opatření), a aktivní zóna  pro průtoky s periodicitou 100 let. Na drobných vodních tocích jsou vodoprávním úřadem stanovena  záplavová území pro průtoky, které se vyskytují při přirozené povodni s periodicitou 100 let.

(2)      Záplavová území  se dělí na:

 a)   určená k ochraně:

         1. A1)  zajišťované městem,

          2. A2) zajišťované individuálně,

 b)   neprůtočná,

c)     průtočná,

d)   aktivní zónu. 

(3)      V záplavovém území  určeném k ochraně:

a)      se mohou umisťovat všechny stavby v souladu s funkčním využitím ve smyslu legendy schváleného plánu; stavby však mohou být realizovány následně po realizaci ucelené  části (v rozsahu stanoveném vodoprávním úřadem) trvalých a zajištění mobilních protipovodňových opatření proti průtokům ve vodním toku, včetně zařízení proti zaplavení odpadními a srážkovými vodami;

b)      výjimečně přípustná je realizace staveb přípustných v záplavovém území určeném k ochraně souběžně s ucelenou částí protipovodňové ochrany, v rozsahu stanoveném vodoprávním úřadem, pokud je ucelená část protipovodňové ochrany součástí povolované stavby.

       (4) V záplavovém území  neprůtočném:

a)      lze připustit pouze dostavbu stavebních mezer v souladu s funkčním využitím ve  smyslu  legendy  schváleného plánu, pokud  splňují  omezení   uvedená u písmen  c) a d) a nezbytné doplňkové stavby pro zajištění provozu sportovišť, rekreačních ploch a ZOO;

b)      mimo území přístavu jsou výjimečně přípustné krátkodobé deponie materiálu určeného k přímé nakládce na loď a na návaznou dopravu;

c)      se nesmí umisťovat stavby pro bydlení, školství, zdravotnictví a sociální péči, určené pro zaměstnávání osob s těžkým zdravotním postižením,   pro státní a městskou správu, pro integrovaný záchranný systém, stavby archivů, depozitářů uměleckých děl, knihoven, civilní ochrany, skládky odpadu nebo jiného materiálu, stavby pro uskladnění látek ohrožujících životní prostředí, pracující s jaderným materiálem, pro živočišnou výrobu, stavby dočasné8a) s výjimkou dočasných staveb zařízení staveniště pro stavby v tomto území povolené a časově omezené jejich dobou výstavby a stavby a plochy pro skladování potravin; dále čerpací stanice pohonných hmot (s výjimkou čerpacích stanic, které slouží výhradně pro zásobování lodní dopravy pohonnými hmotami8b), stanice a nadzemní objekty Metra, hromadné podzemní garáže, čistírny odpadních vod, veterinární kliniky, stavby pro výrobu, při níž vznikají nebo se používají látky znečišťující životní prostředí, zařízení k likvidaci odpadu, sběrné dvory, sklady a skládky rozpustných a snadno rozplavitelných materiálů,  hřbitovy a plochy pro pohřbívání zvířat;

d)      se nesmí provádět úpravy terénu způsobem zhoršujícím odtokové poměry.

     

(5) V záplavovém území průtočném:

a)      se nesmí umisťovat stavby ani dočasné s výjimkou staveb sloužících k údržbě vodních ploch nebo k provozním účelům správce vodních toků a ploch, stavby objektů a zařízení, jejichž provoz a využití jsou vázány na vodní plochy (jezy, vodní elektrárny, plavební komory, odběrné objekty apod.), staveb systému protipovodňové ochrany; výjimečně lze umístit stavby přístavů a zařízení sloužících vodní dopravě, liniové stavby  (komunikace a inženýrské sítě) a nezbytné doplňkové stavby pro zajištění provozu sportovišť, rekreačních ploch, ZOO a krátkodobé deponie materiálu určeného k přímé nakládce na loď a na návaznou dopravu;

b)      je zakázáno provádět terénní úpravy a výsadby souvislých ploch nízké zeleně zhoršující odtok povrchových vod, těžit zeminu a  nerosty způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod, skladovat rozpustný a rozplavitelný materiál, předměty a látky ohrožující životní prostředí, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná zařízení, stavby a plochy pro skladování potravin.

(6)  V aktivní zóně záplavového území jsou podmínky pro umisťování staveb stanoveny           zvláštními právními předpisy8c).

       (7) Stavebně  technické  podmínky  pro  stavby  v  záplavových  územích  podle           odstavce  1 stanoví zvláštní právní předpis8a).

       (8) V území určeném k ochraně je režim povolování staveb a evakuace  osob stanoven

       zvláštními právními předpisy8b), 8d) .

       (9) Vodní  toky,  plochy  a  záplavová  území  jsou  vymezena  ve výkresech   č. 4  a  9,

       kategorie záplavových  území ve výkrese č. 33 schváleného územního plánu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8a) Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě      Praze, ve znění pozdějších předpisů.

8b)  § 7 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně  některých zákonů (vodní zákon).

8c)  Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně  některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

8d) Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých  podrobnostech   zabezpečení integrovaného záchranného systému,      ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.“.

 

 

6.       V příloze č. 1 oddíl 13 se za odstavec 10 vkládají nové odstavce 11 a 12, které znějí:

  „(11) Transformace panelárny WOLF, Holešovice je podmíněna rekultivací celého území mezi Vltavou a železničním tělesem a realizací veřejně prospěšné stavby pro sport a rekreaci v ploše SO 1.

       (12) Výstavba v území na Maninách a v předpolí Libeňského mostu je podmíněna 

      výstavbou komunikace Pobřežní III. i IV.“.

      Dosavadní odstavce 11 a 12 se označují jako odstavce 13 a 14.

 

7.       V příloze č. 1 se za oddíl 14 vkládá nový oddíl 15, který včetně nadpisu zní:

 „Oddíl 15

 

Velké území rekreace

 

(1) Uspořádání funkčního využití ve velkých územích rekreace je směrné, s výjimkou nadřazených celoměstských systémů (zahrnující územní systém ekologické stability, celoměstský systém zeleně, stavby systému dopravy a technického vybavení), jejichž průběh a trasy mohou být, při zachování původně navržených parametrů, po dohodě s příslušným dotčeným orgánem státní správy a projednaným územně plánovacím podkladem upřesněny.

(2) Úprava funkčního využití v rámci velkých území rekreace je podmíněna pořízením podrobnějšího podkladu.

(3) Velká území rekreace jsou vymezena ve výkrese č. 4 schváleného územního plánu.“.

Dosavadní oddíly 15 a 16 se označují jako oddíly 16 a 17.

 

 

8.     V příloze č. 1 oddíl 17 se doplňují odstavce 28 až 30, které znějí:

       „(28) Stavební  mezera je nezastavěné místo ve stávající souvislé  zástavbě,

charakterizované tím, že se jedná v poměru ke stávajícím  objektům o plošně malou 

chybějící část zástavby (zpravidla oproti plánu nerealizovanou), jejíž zastavovací schéma  je z okolní struktury zřejmé.

      (29) Doplňková  stavba pro zajištění provozu sportovišť, rekreačních  ploch a ZOO 

      v záplavovém  území  průtočném a neprůtočném je přízemní nepodsklepená stavba o 

      ploše do 100 m2  a  výšce stavby do 4,5 m.  Doplňkovou  stavbou se rozumí nezbytné 

      stavby dopravní a technické infrastruktury sloužící hlavní funkci.

       (30) Q 2002  je  v  dokumentaci  schváleného  územního  plánu  z  důvodu   lepší    

  představivosti označován kulminační průtok Vltavy a Berounky dosažený  v srpnu  

      2002.“.

 

9. V příloze č. 2 se zrušují řádky:

     „15 DK 42 Radotín - Lahovický most přes  Berounku včetně kom. rozštěpu

      15 DK 56 Zbraslav - Lahovický most přes  Berounku včetně kom. rozštěpu“.

 

10. V příloze č. 2 se za řádek:

     „90 DK 51 Uhříněves – komunikační spojka Přátelství – Bečovská“

     vkládají nové řádky, které znějí:

     91 DK 8 Praha 8 - jižní obchvat Libně

      92 DK 8 Praha 8 - rekonstrukce Sokolovské s tramvají
      93 DK 8 Praha 8 - veřejná komunikace, propojení Karlína a Invalidovny

      94 DK 7 Praha 7 - obnova Libeňského mostu

      94 DK 8 Praha 8 - obnova Libeňského mostu“.

 

11. V příloze č. 2 se za řádek:

     „41 DP 9 Praha 9 – P + R – Prosek – Sever“

     vkládá nový řádek, který zní:

     42 DP 50 Troja – parkoviště“.

 

12. V příloze č. 2 se zrušuje řádek:

     „8 SR 50 Troja - areál volného času“.

 

13. V příloze č. 2 se zrušuje řádek:

     „24 SR 50 Troja - zařízení pro sport a rekreaci“.

 

14. V příloze č. 2 se za řádek:

     „41 SR 25 Horní Počernice – koupaliště Svépravice“

     vkládají nové řádky, které znějí:

    „42 SR 42 Radotín – rozšíření celoměstského rekreačního areálu

     42 SR 54 Velká Chuchle - rozšíření celoměstského rekreačního areálu
     42 SR 56 Zbraslav - rozšíření celoměstského rekreačního areálu

     43 SR 42 Radotín - rozšíření celoměstského rekreačního areálu
     43 SR 54 Velká Chuchle – rozšíření celoměstského rekreačního areálu

     43 SR 56 Zbraslav - rozšíření celoměstského rekreačního areálu

     44 SR 42 Radotín – rozšíření celoměstského rekreačního areálu“.

15. V příloze č. 2 se zrušuje řádek:

      „36 TK 8 Praha 8 - podzemní retenční nádrž - Elznicovo náměstí“. 

 

16. V příloze č. 2 se za řádek:

      „48 TK 33 Letňany – vybudování kanalizačního obchvatu“

      vkládají nové řádky, které znějí:

      „49 TK 8 Praha 8 - plocha retenční nádrže Karlín
       50 TK 8 Praha 8 –plocha  retenční nádrže Libeň

       51 TK 6 Praha 6 - ústřední čistírna odpadních vod

       51 TK 7 Praha 7 – ústřední čistírna odpadních vod“.

 

17. V příloze č. 2 se za řádek:

      „7 TT 34 Libuš – propojení SCZT Modřany – Krč“

      vkládají nové řádky, které znějí:

      „8 TT 8 Praha 8 – tepelný napáječ Rohanský ostrov

       9 TT 7 Praha 7 – napojení zdroje EHOL na PTS
       9 TT 8 Praha 8 -  napojení zdroje EHOL na PTS“.

18. V příloze č. 2 se zrušuje řádek: 

      „1 TY 2 Praha 2 - protipovodňová opatření Vltavy“.

 

19. V příloze č. 2 se zrušuje řádek:

      „3 TY 8 Praha 8 – protipovodňová opatření na Rokytce“.

 

20. V příloze č. 2 se zrušuje řádek:

      „30 TY 50 Troja – nová vodní plocha v Troji napájená z Vltavy“.

 

21. V příloze č. 2 se za řádek:

      „73 TY 19 Čakovice – Třeboradice – revitalizace Třeboradického potoka“

      vkládají nové řádky, které znějí:

      74 TY 42 Radotín - vodní plochy pro rekreaci

       75 TY 42 Radotín - vodní plochy pro rekreaci včetně odtoku

       75 TY 56 Zbraslav - vodní plochy pro rekreaci

       76 TY 42 Radotín - sportovní a rekreační, ochranný přístav Radotín

       77 TY 42 Radotín - proplachovací kanál ochranného přístavu Radotín   

       78 TY 54 Velká Chuchle - vodní plochy pro rekreaci

       79 TY 56 Zbraslav - vodní plochy pro rekreaci včetně odtoku“.

 

22. V příloze č. 2 se za řádek:

      „12 ZP 6 Praha 6 - založení parkové plochy u mohyly na Bílé Hoře“

      vkládají nové řádky, které znějí:
       „13 ZP 7 Praha 7 – parková plocha u Ortenova nám.
       14 ZP 8 Praha 8 – parková plocha při Pobřežní na Maninách
       15 ZP 8 Praha 8 – parková plocha v bývalém areálu Libeňských loděnic
       16 ZP 8 Praha 8 -  parková plocha - pokračování Kaizlových sadů – jih
       17 ZP 8 Praha 8 – parková plocha při Libeňském mostě – jih
       18 ZP 8 Praha 8 – parková plocha při Libeňském mostě - sever
       19 ZP 8 Praha 8 – parková plocha - pokračování Kaizlových sadů – sever“.
 

23.  V příloze č. 3 se za tabulku označenou Změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schválené usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 21/07 ze dne 21.10.2004 se na konci textu doplňují slova:

„Změna Územního plánu sídelního útvaru  hlavního města Prahy schválená usnesením   Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 22/18 ze dne 25.11.2004.

číslo změny

městská část

předmět změny

průsvitka výkresu č.

Z0950

Praha 22,

Praha-Běchovice, Praha- Dubeč, Praha-Kolovraty, Praha-Královice, Praha-Nedvězí

výstavba silničního okruhu v trase JVD před r. 2010 (změna časového horizontu stavby 511 silničního okruhu)

4, 5, 20, 25

 

Změna Územního plánu sídelního útvaru  hlavního města Prahy schválená usnesením   Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 22/19 ze dne 25.11.2004.


číslo změny

městská část

předmět změny

průsvitka výkresu č.

Z0652

Praha 6,

Praha 7

přestavba ÚČOV s vybudováním příslušného technického zázemí

4, 9, 25

Změny Územního plánu sídelního útvaru  hlavního města Prahy schválené usnesením   Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 22/20 ze dne 25.11.2004.

číslo změny

městská část

předmět změny

průsvitka výkresu č.

Z0719

Praha 1,

Praha 2,

Praha 4,

Praha 5,

Praha 6,

Praha 7,

Praha 8,

Praha 12,

Praha 16,

Praha-Lipence,

Praha-Suchdol,

Praha-Velká Chuchle,

Praha- Troja Praha-Zbraslav

 

4, 5, 9, 10, 19, 25, 30,  31, 33, 36, 37

 

Z0720

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti  dnem  1. října 2005.

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m,  v. r.

primátor hlavního.města Prahy

 

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k,  v. r.

náměstek primátora hl.m. Prahy