Vyhláška č. 17/1996 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území hlavního města Prahy
Číslo 17/1996
Sbírka 04/1996
Datum vydání 12.03.1996
Datum účinnosti 01.06.1996
Datum zrušení 01.01.1998
Důvod zrušení vydání vyhlášky č. 37/1997 Sb. hl. m. Prahy, o maximálních cenách jízdného v městské hromadné dopravě na území hlavního města Prahy a parkovného na parkovištích P + R zapojených do systému Pražské integrované dopravy
Plné znění
Rada zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 12. 3. 1996 podle § 24 odst. 1 a § 45 písm. l) zákona ČNR č. 367/199O Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb. a v souladu s ustanovením § 4a odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen ve znění zákona č. 135/1994 Sb. vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1
 
Obsah vyhlášky

Touto vyhláškou se stanoví maximální jízdné v městské hromadné dopravě na území hlavního města Prahy.


Čl.2
 
Maximální jízdné

1. Cena přestupné jízdenky pro jednotlivou jízdu činí a) pro cestující, nemají-li právo na bezplatnou přepravu nebo slevu dle písm. b) 10,- Kč b) pro děti od 6 do 15 let věku 1) a osoby důchodového věku s trvalým pobytem 2) na území hlavního města Prahy 5,- Kč

Platnost přestupné jízdenky je nejméně 60 minut od označení. Pro určení doby platnosti je rozhodující doba vyznačená na jízdence.

2. Cena nepřestupné jízdenky pro jednotlivou jízdu činí a) pro cestující, nemají-li právo na bezplatnou přepravu nebo slevu dle písmene b) 6,- Kč b) pro děti od 6 do 15 let věku 1) a pro osoby důchodového věku s trvalým pobytem 2) na území hlavního města Prahy 3,- Kč.

Platnost nepřestupné jízdenky je v povrchové dopravě (tramvajích a autobusech) nejméně 15 minut od doby vyznačené na jízdence, na tratích metra nejméně 4 stanice od stanice označené na jízdence. Tyto jízdenky neplatí na nočních linkách a na lanové dráze na Petřín.

3. Cena časové jízdenky činí a) pro cestující, nemají-li právo na bezplatnou přepravu nebo slevu dle písm. b), c), d) na 24 hodin od označení .........................................70,- Kč na 3 dny od označení včetně dne označení.............140,- Kč na 7 dnů od označení včetně dne označení............ 220,- Kč na 15 dnů od označení včetně dne označení ....... 250,- Kč měsíční ....... 320,- Kč čtvrtletní ....... 860,- Kč roční .....2 700,- Kč b) pro děti ve věku od 6 do 15 let měsíční ............................................ 80,- Kč čtvrtletní ......................................... 215,- Kč c) pro žáky základních a středních škol starší 15 let, s výjimkou škol uvedených v § 54, 55 a 56 zvláštního předpisu 3) a studenty vysokých škol podle zvláštního předpisu 4), s výjimkou studentů trvale výdělečně činných a studentů škol uvedených v § 30 zvláštního předpisu4)
měsíční ......................................... 160,- Kč čtvrtletní ......................................... 430,- Kč d) pro osoby důchodového věku s trvalým pobytem 2) na území hlavního města Prahy měsíční ..................................... 13O,- Kč čtvrtletní ....................................... 350,- Kč

Časové jízdenky opravňují uživatele k bezplatné přepravě jednoho zavazadla uvedeného v čl. 4.

Čl.3
 
Bezplatná přeprava

Bezplatně se přepravují: a) děti do 6 let 1) b) držitelé průkazu "ZTP" a "ZTP-P" včetně průvodce a psa 1) c) poslanci a senátoři Parlamentu 1) d) účastníci I. a II. odboje 5) e) občané uvedení ve zvláštním předpisu 6) f) občané ČR starší 70 let g) účastníci Pražského povstání

Čl.4
 
Maximální ceny za přepravu zavazadel a zvířat

1. Cena přestupné jízdenky za přepravu a) zavazadla nad rozměr 25 x 45 x 70 cm včetně dětského kočárku bez dítěte a jízdního kola činí ...................... 5,- Kč b) zavazadla tyčovitého tvaru nad rozměr 15O cm činí.... 5,- Kč c) zavazadla tvaru desky nad rozměr 100 x 100 x 5 cm činí.5,- Kč d) psa bez schrány činí ................................. 5,- Kč

Platnost přestupní jízdenky je nejméně 60 minut od označení. Pro určení doby platnosti je rozhodující doba vyznačená na jízdence.

2. Bezplatně se přepravují a) dětské kočárky s dítětem b) zavazadla do rozměru 25 x 45 x 70 cm c) jeden pár lyží včetně lyžařských holí d) zavazadla tvaru desky do rozměru 100 x 100 x 5 cm e) zavazadla tyčovitého tvaru do rozměru 15O cm f) zvířata ve schráně g) invalidní vozíky s držitelem průkazu ZTP-P.

Čl.5
 
Závěrečná ustanovení

Dopravce je oprávněn vyhlásit odlišné ceny, dobu platnosti jízdenek a další podmínky pro MHD platné na území hl. m. Prahy, za předpokladu, že tyto nepřekročí maximální ceny a nestanoví kratší dobu platnosti přestupných a nepřestupných jízdenek a nezkrátí dobu platnosti jízdních dokladů MHD.

Čl.6
 
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška hlavního města Prahy č. 37 /1995 Sb. hl. m. Prahy o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území hlavního města Prahy.

Čl.7
 
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1996.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy
 
Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy1) Výměr MF ČR č.01/96 - Cenový věstník MF ČR částka 20 2) zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů 3) zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon ) ve znění pozdějších předpisů 4) zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů 5) zákon č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění pozdějších předpisů 6) § 29 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů

 

Rušící vyhlášky / nařízení

37/1997 Vyhláška č. 37/1997 Sb. hl. m. Prahy